Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mortal Kombat - Filmové zpracování nejslavnější soubojové hry.

Mortal Kombat - Filmové zpracování nejslavnější soubojové hry.

MK
MK
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po býva­lém šam­pi­ó­no­vi MMA Coleovi (Lewis Tan) začne jít čaro­děj Shang Tsung (Chin Han) ze svě­ta Outworld kvů­li jeho dra­čí­mu teto­vá­ní, kte­ré má od naro­ze­ní. Cole se dosta­ne do chrá­mu lor­da Raidena (Tadanobu Asano), kde s dal­ší­mi bojov­ní­ky začne tré­no­vat na tur­naj, v němž se bude bojo­vat o osud svě­ta.

Mortal Kombat už se kdy­si fil­mo­vé adap­ta­ce dočkal. Filmový Mortal Kombat z roku 1995 v režii Paula W. S. Andersona je dodnes sluš­ná béč­ko­vá podí­va­ná, ovšem do his­to­rie se svý­mi kva­li­ta­mi zrov­na dva­krát neza­psal. Otřesné pokra­čo­vá­ní Mortal Kombat: Annihilation poté teh­dy v roce 1997 fil­mo­vý Mortal Kombat pohřbi­lo a na dal­ší fil­mo­vou adap­ta­ci se muse­lo čekat téměř 24 let. Mortal Kombat z roku 2021 se ovšem napro­ti své­mu před­chůd­ci z roku 1995 může opřít o vět­ší roz­po­čet, na dru­hou stra­nu se jí ovšem cho­pil debu­tant Simon McQuiod, kte­rý dopo­sud točil rekla­my. Alespoň díky tomu se ovšem dalo odhad­nout, že McQuiod aspoň doká­že této adap­ta­ci - kte­rá dopře­du hlá­si­la, že ten­to­krát bude stej­ně bru­tál­ní jako video­her­ní předloha- jis­tý styl. Je ovšem ve finá­le nový Mortal Kombat sku­teč­ně pove­de­nou tre­fou do čer­né­ho?

Na nový Mortal Kombat nej­spíš divák nebu­de kou­kat kvů­li oče­ká­vá­ní osca­ro­vých výko­nů a mis­trov­ské­ho scé­ná­ře. Půjde mu pře­de­vším o to, aby to byla ta správ­ná řež­ba, kte­rá se po vzo­ru video­her­ní před­lo­hy oprav­du utrh­ne ze řetě­zu. Osobně jsem se ovšem neče­kal, že si Mortal Kombat tak uži­ju a budu si vlast­ně přát, aby šlo o dosta­teč­ný úspěch, kte­rý stu­dio Warner Bros. donu­tí k odklepnu­tí pokra­čo­vá­ní.

Nová adap­ta­ce Mortal Kombatu má urči­tě spous­tu nedo­stat­ků. Se sty­li­za­cí a výpra­vou si někdo mohl pohrát o pozná­ní sil­ně­ji, vět­ši­na her­ců nepřed­vá­dí kdo­ví­jak sil­né výko­ny a poten­ci­ál někte­rých sluš­ně načrt­nu­tých postav se tak úpl­ně nevy­u­ži­je. Jenomže pořád je to vlast­ně sluš­ný bloc­kbus­ter, kte­rý je sviž­ný, v někte­rých ohle­dech oprav­du sty­lo­vý a oprav­du se dodr­že­li sli­by o bru­ta­li­tě a před­vá­děč­ce fata­lit.

Zpracovat Mortal Kombat do fil­mo­vé podo­by je při­tom těž­ké a kdekdo by si snad­no mohl mys­let, že tako­vou před­lo­hu do video­hry pře­vést nejde. Jenomže prá­vě zde se uka­zu­je, že si tvůr­ci uvě­do­mu­jí ducha video­her­ní­ho Mortal Kombatu a sna­ží se z něj ve fil­mo­vé podo­bě vyždí­mat co nej­víc. Nový Mortal Kombat je tak díky tomu ide­ál­ně zábav­ný a v jis­tých ohle­dech i ade­kvát­ně směš­ný. Což jen doka­zu­je, že si všich­ni na pla­ce dost jas­ně uvě­do­mi­li, že točí adap­ta­ci Mortal Kombatu a výsle­dek tomu odpo­ví­dá. Nový Mortal Kombat je při­tom zábav­ný film, na roz­díl od původ­ní­ho Andersonova Mortal Kombatu je zábav­ný z jiných a mno­hem pozi­tiv­něj­ších důvo­dů.

Vyloženě rado­vat se ani při­tom nedá z hlav­ní­ho hrdi­ny. Postava Colea v podá­ní Lewise Tana je jedi­nou hlav­ní posta­vou, kte­rá je vytvo­ře­na čis­tě pro film a přes­to se dle sce­náris­ty Grega Russa sna­ži­li, aby Cole mezi zná­mé hrdi­ny z video­her zapa­dl. Cole je tak v pod­sta­tě náhra­dou za Johnnyho Cage, při­čemž je ovšem vytvo­řen pře­de­vším pro ješ­tě jeden pod­stat­ný důvod. Přesto je ovšem Tan ale­spoň sym­paťák, kte­rý má jen smůlu v tom, že je jeho Cole ve spo­leč­nos­ti všech těch iko­nic­kých video­her­ních hrdi­nů tak tro­chu nevý­raz­ný.

Mortal Kombat je straš­ně sviž­ný a na někte­ré věci tak není zase tolik času. Přitom všem se ale ale­spoň sluš­ně vysvět­lí myto­lo­gie Mortal Kombatu, při­čemž ovšem někte­ré posta­vy nedo­sta­nou zase tolik pro­sto­ru, kolik by si zaslou­ži­li. Tadanobu Asano jako Lord Raiden a Chin Han jako Shang Tsung jsou napří­klad cas­tingo­vou tre­fou do čer­né­ho, ve finá­le ovšem tito dva pra­dáv­ní nepřá­te­lé vlast­ně ve fil­mu zas tak výraz­ný pro­stor nema­jí. Především Tadanobu Asano to má poté těž­ké ve stí­nu iko­nic­ké­ho ztvár­ně­ní Raidena Christopherem Lambertem.

Velkým pře­kva­pe­ním je poté Jessica McNamee jako Sonya Blade, kte­ré role pře­kva­pi­vě sed­ne. Většinu scén si pro sebe poté kra­de Josh Lawson jako Kano. Mehcad Brooks jako Jax a Max Huang jako Kun Lao nepat­ří mezi nej­vý­raz­něj­ší posta­vy fil­mu, Hiroyuki Sanada je jako Scorpion též výteč­ná vol­ba, pře­de­vším je tu ale bra­vur­ní Joe Taslim jako Sub-Zero. Jeho zápo­rák půso­bí jako neza­sta­vi­tel­ná sila a jako ide­ál­ní pro­tiv­ník. Některé posta­vy to poté mají těž­ké kvů­li tomu, že byli k jejich oži­ve­ní vytvo­ře­né efek­ty, kte­ré tak tro­chu mají své mou­chy. Takový Kabal tře­ba vypa­dá cel­kem dob­ře, Goro ale celou dobu půso­bí tak tro­chu umě­le. Přesto ovšem vypa­dá výraz­ně lépe než Goro z původ­ní­ho fil­mu.

Čekáte vrchol akč­ní­ho žán­ru? V tomhle ohle­du vás prav­dě­po­dob­ně čeká tak tro­chu men­ší zkla­má­ní. Akční strán­ka nové­ho Mortal Kombatu je vel­mi dob­rá, toho bojo­vá­ní ale ve finá­le není zase tolik a tvůr­ci si prav­dě­po­dob­ně více bojo­vá­ní šet­ří do pokra­čo­vá­ní. Mortal Kombat cel­ko­vě oči­vid­ně sází na to, že na jeho dal­ší díly dojde a pro­to nechá­vá spous­ty ote­vře­ných vrá­tek. Přesto se ovšem dá do jis­té míry říct, že ten film fun­gu­je sám o sobě a jako solid­ní upou­táv­ka toho, co by divá­ka moh­lo čekat v Mortal Kombat 2. Má to i sluš­ný soun­d­track Benjamina Wallfische.

Především je to ale celé sku­teč­ně bru­tál­ní. A dost mož­ná ješ­tě více bru­tál­ní, než by člo­věk čekal. Kromě cel­kem věro­hod­né video­her­ní este­ti­ky je tak film i v tom­to ohle­du sku­teč­ně věr­ný a potě­ší, že se sku­teč­ně dočká­me toli­ka sluš­ných nápa­dů. Zamrzí tak jen to, že i přes cel­kem vel­ký roz­po­čet nejsou efek­ty zrov­na nej­lep­ší. Většina scén půso­bí jako z nepro­pra­co­va­né­ho gre­enscre­e­nu a v někte­rých ohle­dech dokon­ce snad­no může nastat pocit, že jsou efek­ty závě­reč­nou prá­ci 1. roč­ní­ku na něja­ké fil­mo­vé ško­le. A to ne kdo­ví­jak osl­ňu­jí­cí závě­reč­né prá­ce. Spoustu vel­mi sluš­ných akč­ních scén tak snad­no kazí ty pro­blémy v nedo­ko­na­lých efek­tech, kdy jde bohu­žel o tako­vý ten typ efek­tů, kte­rý snad­no praští do oka. Přesto to bez­po­chy­by moh­lo být o pozná­ní hor­ší.

Šlo to vlast­ně celé nato­čit líp? Rozhodně ano. Nový Mortal Kombat vlast­ně fun­gu­je jako počá­teč­ní pří­běh poten­ci­o­nál­ní ságy, kte­rá si v násle­du­jí­cích čás­tech bude moci ješ­tě více vyhrát s myto­lo­gií a dal­ší­mi posta­va­mi. Ten film není doko­na­lý, doká­že ovšem snad­no nalá­kat na dal­ší čás­ti. Minimálně vět­ši­na cas­tingů je obsa­ze­na ide­ál­ně, sluš­nou akč­ní strán­ku jde příš­tě posu­nout o level výš a pro mno­ho fanouš­ků video­her­ní před­lo­hy dost mož­ná půjde o napros­to ide­ál­ní adap­ta­cí. Musí dob­rá her­ní adap­ta­ce auto­ma­tic­ky být syno­ny­mem pro výraz dob­rý film? Ne vždyc­ky. V tom­to pří­pa­dě jde ovšem funk­ci syno­ny­ma bez­peč­ně pou­žít a říct, že tvůr­ci do jis­té míry dosáh­li úspě­chu. Mohlo to totiž bez­po­chy­by skon­čit mno­hem hůř.

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © Warner Bros.


Podívejte se na hodnocení Mortal Kombat na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,04697 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72173 KB. | 25.04.2024 - 06:34:03