Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Anděl Páně 2 v kinech už 1. Prosince - 90%

Anděl Páně 2 v kinech už 1. Prosince - 90%

Alžbětka AP2 foto zdroj ALZE 1
Alžbětka AP2 foto zdroj ALZE 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rodinná fil­mo­vá pohád­ka Anděl Páně, kte­rá se těší vel­ké obli­bě tele­viz­ních divá­ků na vánoč­ní svát­ky, má nyní po  jede­nác­ti letech své pokra­čo­vá­ní, kte­ré se obje­ví v kině krát­ce před Vánoci, tedy přes­ně 1. Prosince.

Roztomilá nebeská pohád­ka o neroz­luč­né dvo­ji­ci dob­rác­ké­ho Anděla Petronela a věč­né­ho poku­ši­te­le Uriáše, kte­rý spo­lu u Nebeské brá­ny poslou­cha­jí hří­chy duší a vzá­jem­ně se u toho špač­ku­jí. Při jed­né ze svých hádek u stro­mu Poznání utrh­nou zaká­za­né jabl­ko, kte­ré se při jejich taha­ni­ci zaku­tá­lí na Zem. Rozhněvaný Bůh je tedy pro něj sešle, aby jabl­ko našli a tak se oct­nou v malém měs­teč­ku. Je zrov­na den Svatého Mikuláše a kole­do­vá­ní. Najít ono jabl­ko, není snad­né, zvláš­tě když jsou jim v patách faleš­ní koled­ní­ci, kte­rý nema­jí zrov­na dob­ré úmys­li, zvláš­tě když jim Petronel s Uriášem vle­zou do rajó­nu. Zlom nasta­ne, když pot­ka­jí malou Anežku, dce­ru chudé šva­dle­ny, kte­rá se Jablko chys­tá sníst….

čert Uriáš alias Jiří Dvořák, foto ALZE
Čert Uriáš ali­as Jiří Dvořák. Foto ALZE.

V hlav­ních rolích dob­ra a zla se opět obje­ví Anděl Petronel ( Ivan Trojan ) a čert Uriáš (Jiří Dvořák), Panna Marie (Klára Issová), Bůh (Jiří Bartoška), ale také nové posta­vy jako napří­klad šva­dlen­ka Magdalena (Vica Kerekes), její dce­ra Anežka (Anna Čtvrtníčková), maji­tel krej­čov­ství a vydři­duch (Bolek Polívka), pro­da­vač pár­ků (Vojtěch Dyk) Archanděl Michael (Michal Horáček), duše Voříšková (Jiřina Bohdalová)  či Svatá Lucie (Lucie Bílá) a dal­ší.

Režisér Jiří Strach oslo­vil před­ní­ho čes­ké­ho scé­náris­tu Marka Epsteina, aby napsal pokra­čo­vá­ní této pohád­ky a zce­la nový pří­běh. Cesta ale k fil­mo­vé­mu scé­ná­ři neby­la jed­no­du­chá, neboť scé­náris­ta ze začát­ku pokra­čo­vá­ní pohád­ky odmí­tal, pro­to­že je vel­ký nepří­tel „dvo­jek“. Poté ale při­šel za reži­sé­rem s nápa­dem, aby Bůh poslal Anděla s Čertem na Zem, ale bez pře­vle­ků, kte­ré byli v Anděl Páně, s odů­vod­ně­ním proč by nemoh­li vystu­po­vat sami za sebe, když je to obdo­bí Vánoc.

Důležité v roz­ho­do­vá­ní byla také sehra­nost dvou hlav­ních postav, tedy Ivana Trojana a Jiřího Dvořáka. „ Jejich che­mie tam stá­le je a je dokon­ce zra­lej­ší než před jede­nác­ti lety,“  řekl reži­sér Jiří Strach a dodal „ Jsem moc rád, že nejen Anděl Páně 2, ale vůbec moje prá­ce, při­ta­hu­je ty nej­lep­ší čes­ké her­ce.

Herečka se po dlouhé době objevila v pohádce, v roli švadlenky Magdaleny. Foto ALZE.
Herečka se po dlou­hé době obje­vi­la v pohád­ce a to v roli šva­dlen­ky Magdaleny. Foto ALZE

Dlouhé čeká­ní na sepsá­ní nové­ho scé­ná­ře se vypla­til. I když dru­hé pokra­čo­vá­ní bývá vel­ký risk, zvláš­tě když prv­ní film má vel­ký úspěch, a tak míra oče­ká­vá­ní pak bývá o to vět­ší, tak za sebe mohu říct, že se to poved­lo. Je obo­ha­cen o spous­tu vti­pů, tak nějak ze živo­ta, kte­ré dvo­ji­ci Dvořáka a Trojana jdou z pusy a jejich humor pros­tě sed­ne. Líbili se mi tri­ky Nebeské brá­ny, scho­dů do nebe a hlav­ně dob­ře vykres­le­ná pohád­ko­vá vánoč­ní atmo­sfé­ra, umoc­ně­ná hud­bou Ondřeje Gregora Brzobohatého.

Zajímavosti z natá­če­ní : Celkem bylo vytvo­ře­no 32 deko­ra­cí a tou nej­draž­ší deko­ra­cí bylo náměs­tí s tržiš­těm a obcho­dy v Ledči nad Sázavou. Vyráběl se spe­ci­ál­ně pár­kař­ský vozík, pro­duk­ce muse­la také sehnat šicí stro­je z kon­ce 19. sto­le­tí a na dosně­že­ní bylo potře­ba 260 vel­kých pyt­lů papí­ro­vé drti. Celkem se spo­tře­bo­va­lo 750 kg jablek a pou­ži­lo se přes 300 kos­tý­mů pro 298 kom­par­zis­tů.


Podívejte se na hodnocení Anděl Páně 2 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29065 s | počet dotazů: 238 | paměť: 72128 KB. | 22.04.2024 - 14:42:04