Kritiky.cz > Knihovnička > Maci Daye: Vášeň a přítomnost

Maci Daye: Vášeň a přítomnost

vase
vase
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Probouzení sebe samých je celo­ži­vot­ní pro­jekt, ne závod. Upadání do sta­vu tran­su není spe­ci­fic­ké jen pro sex. Do tran­su se dosta­ne­me, kdy­ko­li usne­me, i kdy­by to bylo jen kra­tin­ce. Stav podob­ný tran­su může navo­dit mno­ho věcí, včet­ně auto­ma­tic­ké­ho rolo­vá­ní na tele­fo­nu…. Pravidelné prak­ti­ko­vá­ní vší­ma­vos­ti nám může pomo­ci kul­ti­vo­vat si vnitř­ní­ho pozo­ro­va­te­le s tím, jak se osvo­bo­zu­je­me od sta­vů tran­su a od nasta­ve­ní mys­li ome­zu­jí­cích ryzí ero­tic­ký poten­ci­ál.“

Všímavost roz­prou­dí život…

Hned zkra­je se troš­ku odklo­ní­me od hlav­ní­ho téma­tu, tedy váš­ně a sexu. I tady je totiž v hlav­ní roli vší­ma­vost a pro­ží­vá­ní sebe, své­ho part­ne­ra v pří­tom­ném oka­mži­ku. A co kni­ha popi­su­je, to oprav­du vyža­du­je dvě důle­ži­té věci:

  • Partnera, kte­rý to chce mít stej­ně
  • Celý život

Je to dlou­ho­do­bý pro­jekt, pro­to­že, jak už vám asi dochá­zí, vel­mi prav­dě­po­dob­ně při té ces­tě do hlu­bin napros­té upřím­nos­ti, nejen sexu­ál­ní, nara­zí­me na mno­ho čer­ných a nevy­ře­še­ných zále­ži­tos­tí z minu­la, dět­ství a kdo­ví jest­li ješ­tě ne ze star­ších dob… Prostě je to něco za něco. Velký dar za vel­kou oběť. Tou obě­tí mys­lím oprav­du množ­ství své prá­ce, hlou­bá­ní, ocho­tu vydat se nejen za hra­ni­ce rozko­še a vzá­jem­né důvě­ry, ale také se dotknout odvrá­ce­né min­ce toho vše­ho; trau­mat, nedů­vě­ry, zra­ně­ní, zne­u­ži­tí a poní­že­ní.

Mnoho lidí se nechce dotý­kat odvrá­ce­né min­ce, a je to zce­la pocho­pi­tel­né, pro­to jsou stá­le tyto part­ner­ské kni­hy a téma­ta spí­še okra­jo­vou zále­ži­tos­tí. A je to ško­da. Protože autor­ka doká­že pro­bu­dit život, šťá­vu a vlast­ně se to pak netý­ká jen sexu; ale celé­ho živo­ta.

MALÁ, ALE CENNÁ tera­pie kni­hou

S autor­kou tak sedí­te na její tera­pii, dělí se o to, co zaží­va­jí její kli­en­ti. Poznáváte se v pří­bě­zích, prin­ci­pech.

A vlast­ně nemu­sí­te mít ani part­ne­ra, kni­ha je dob­rým roz­po­me­nu­tím, pohla­ze­ním trau­mat a boles­tí, kte­ré si nesou i lidé, kte­ří jsou sin­gle.

Autorka: Maci Daye: stu­do­va­la na Harvardské a Georgijské uni­ver­zi­tě. Vyučuje soma­tic­kou psy­cho­te­ra­pii Hakomi a jako sexu­ál­ní tera­pe­u­t­ka se věnu­je na pomoc párům.  Vede páro­vé retre­a­ty a worksho­py po celém svě­tě.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, 2022, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34406 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72162 KB. | 19.05.2024 - 20:34:43