Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Na hraně zítřka: Tom Cruise v akční sci-fi bitvě s mimozemšťany

Na hraně zítřka: Tom Cruise v akční sci-fi bitvě s mimozemšťany

Photo © Warner Bros. Pictures
Photo © Warner Bros. Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (5 hlasů, průměr: 3,40 z 5)
Loading...
Photo © Warner Bros. Pictures

Major William Cage (Tom Cruise) pat­ří k těm vojá­kům, kte­ří se i přes naru­ko­vá­ní do služ­by sna­ží za kaž­dou cenu vyhnout prv­ní linii. A to i v pří­pa­dě, že celý svět čelí mimo­zem­ské inva­zi, kte­rou odstar­to­val před lety na Zem dopad­nuvší mete­o­rit, kte­rý s sebou při­ne­sl na zem mimo­zem­skou rasu Mimiců. Ti mají schop­nost se adap­to­vat v pří­pa­dě neú­spě­chu mani­pu­lo­vat s časem. Cage ovšem díky neu­po­slech­nu­tí roz­ka­zu kon­čí na armád­ní základ­ně v Heathrow, kde se má při­pra­vit na násle­du­jí­cí den, kdy bude umís­těn do prv­ní linie v při­pra­vo­va­ném pro­ti­ú­to­ku pro­ti postu­pu­jí­cí­mu nepří­te­li. Útok se ovšem nevy­da­ří a veš­ke­rá vojen­ská síla je zlik­vi­do­vá­na nepří­te­lem. Cage ovšem při svém posled­ním poku­su o útok zasa­hu­je jed­no­ho z vyspě­lej­ších mimo­zemš­ťa­nů a od kte­ré­ho zís­ká­vá mož­nost mani­pu­lo­vat s časem stej­ným způ­so­bem, jakým to děla­jí prá­vě Mimicové. I s tak­to zís­ka­nou výho­dou ovšem nemá sám šan­ci pora­zit moc­né­ho nepří­te­le...

Inu, doce­la jsem byl pře­kva­pen ohla­sem, jaký film v zahra­ni­čí vyvo­lá­vá. Já osob­ně jsem se o film zají­mal od doby kdy byl před téměř čtyř­mi lety ozná­men, nicmé­ně pořád tu byla mož­nost, že to nako­nec bude dal­ší bez­du­chá kra­vi­na. To se naštěs­tí nesta­lo. Doug Liman ten­to­krát uká­zal oprav­du co v něm je a v kinech na vás čeká nesku­teč­ně nařa­cha­ných 114 minut, kte­ré zase po letech dáva­jí ten správ­ný význam slov­ní­mu spo­je­ní sci-fi akce. Naneštěstí akce není vše.

Na hra­ně zítř­ka má totiž něko­lik pro­blé­mů, kte­rým bych se věno­val radě­ji jako prv­ním. Tím nej­vět­ším pro­blé­mem jsou tady Tom Cruise a hned za ním v závě­su tře­tí akt scé­ná­ře. Hlavní herec­ká hvězda tu totiž půso­bí doce­la nemíst­ně a to i přes­to, že by mu na papí­ře podob­ný mimoň, jaké­ho zde má hrát, měl jít napros­to bez nejmen­ších pro­blé­mů. Ve sku­teč­nos­ti jsou na tom herec­ky hůře jen někte­ří čle­no­vé jeho čety. Na dru­hou stra­nu ovšem vol­ba Emily Blunt coby sil­né žen­ské hrdin­ky padla na úrod­nou půdu (a to i když se budu sna­žit uti­šit své osob­ní sym­pa­tie k této brit­ské hereč­ce) a Bill Paxton v roli vedou­cí­ho důstoj­ní­ka vlád­ne napros­to neho­ráz­ným způ­so­bem.

Co se týče toho scé­ná­ře, s tím to není až tak hroz­né, dokud se nezačne děj celé­ho fil­mu uza­ví­rat. Tvůrci totiž mís­to napros­to dosta­teč­ně fun­gu­jí­cí­ho závě­ru nasta­vu­jí dal­ší pěti­mi­nu­tov­ku, kte­rá podrý­vá celý výsled­ný dojem, kte­rý se na vás film sna­žil pře­de­šlé nece­lé dvě hodi­ny zane­chat. Ve výsled­ku tak dává těch pár minut jinak skvě­lé­mu akč­ní­mu náře­zu doce­la sil­ný knockout a v momen­tě kdy začne hrát Love Me Again od Johna Newmana, si bude­te říkat co to sak­ra bylo. Zkrátka potře­ba mít Hollywoodský konec tu zví­tě­zi­la nad zdra­vým rozu­mem a doce­la to bolí.

Photo © Warner Bros. Pictures

Hudebně navíc s vyjím­kou prá­vě zmí­ně­né závě­reč­né titul­ko­vé sklad­by je to ze stra­ny skla­da­te­le Christophe Becka doce­la bída, kte­rá kva­li­ta­mi při­po­mí­ná jeho tak­též doce­la nija­ký hudeb­ní dopro­vod fil­mu R.I.P.D. – URNA: Útvar Rozhodně Neživých Agentů. Abych se ale zase vrá­til k těm pozi­ti­vům před závě­rem toho­to člán­ku. Totiž, i přes­to, že se nejed­ná o kdo­ví­jak zásad­ní podí­va­nou, kte­rá by se vám vypá­li­la do pamě­ti na násle­du­jí­cí dlou­hé roky, jed­ná se jed­no­znač­ně o jed­no z nej­lep­ších sci-fi posled­ních let. (Pokud někdo hod­lá argu­men­to­vat Avatarem, zaslou­ží si před­ho­dit Mimicům a to bez par­do­nu). Akce sice sem tam má lehce slab­ší chvil­ky a tri­ky taky nejsou úpl­ně tip top, nicmé­ně film je dosta­teč­ně zají­ma­vý, akč­ní a při­ha­zu­je solid­ní por­ci humo­ru na to, že tyto věci vůbec v kině neře­ší­te a uží­vá­te si napě­cho­va­nou řež­bu, kte­rá str­ká do kapsy drti­vou část kon­ku­ren­ce. Jen by zkrát­ka zaslou­ži­la utnout o něco dří­ve.

Na hra­ně zítř­ka je tak ve výsled­ku fil­mem, kte­rý asi nesed­ne úpl­ně kaž­dé­mu, nicmé­ně pokud rea­gu­je­te pozi­tiv­ně na vel­ko­le­pé sci-fi bit­ky, emzá­ky, vojá­ky v exos­ke­le­to­nu a na chytře napsa­nou sci-fi (tedy až na již něko­li­krát zmí­ně­ný konec), čeká na vás v kinech lahůd­ka, kte­rá by vám nemě­la jen tak unik­nout. Přežijete-li jan­čí­cí­ho Cruise, nudit se roz­hod­ně nebu­de­te.

 

Tom Cruise vymě­nil špi­on­ské nářa­díč­ko za exos­ke­le­ton a vydal se nako­pá­vat zad­ni­ce emzá­kům ces­tu­jí­cím v čase. Jen ško­da, že ho posa­dí na prdel téměř všich­ni ostat­ní her­ci s Emily Blunt a nesku­teč­ně vlád­nou­cím Billem Paxtonem v čele. Nebýt té kře­čo­vi­té a nelo­gic­ké nad­stav­by na logic­ké finá­le, neměl bych fil­mu nic moc co dál vyčíst.  

 Koktejl:

20% Emzáci

20% Akce

20% Tom Cruise

20% Manipulování s časem

20% Exoskeletony


Podívejte se na hodnocení Na hraně zítřka na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Spell

Nevím,proč člo­věk, kte­rý oči­vid­ně nesná­ší Cruise, dělá recen­zi na jeho film.Film je to skvě­lý, včet­ně Cruise.

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,90955 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71793 KB. | 14.06.2024 - 21:39:39