Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Jokerův úsměv: Heath Ledger a jeho ikonická role v Temném rytíři

Jokerův úsměv: Heath Ledger a jeho ikonická role v Temném rytíři

Photo © Warner Bros Pictures
Photo © Warner Bros Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Než byl Heath Ledger obsa­zen do role Jokera ve fil­mu Temný rytíř (2008), veřej­ně o ni pro­je­vi­li zájem Paul Bettany, Adrien Brody, Steve Carell a Robin Williams. Christopher Nolan však chtěl s Ledgerem spo­lu­pra­co­vat již v minu­los­ti na řadě pro­jek­tů (mimo jiné ho neú­spěš­ně oslo­vil pro roli Batmana ve fil­mu „Batman začí­ná“ (2005)) a sou­hla­sil s Ledgerovou cha­o­tic­kou inter­pre­ta­cí posta­vy.

Když Ledger viděl film „Batman začí­ná“, uvě­do­mil si způ­sob, jak posta­vu ztvár­nit tak, aby byl v sou­la­du s tónem fil­mu: své­ho Jokera popsal jako „psy­cho­pa­tic­ké­ho, maso­vě vraž­dí­cí­ho, schi­zofren­ní­ho klau­na s nulo­vou empa­tií“. Ve fil­mu má Joker glas­go­wský úsměv a jeho cha­rak­te­ris­tic­ká kří­do­vě bílá pleť a rudé rty jsou spí­še make-upem než výsled­kem che­mic­ké­ho běle­ní, jak je tomu v tra­dič­ním ztvár­ně­ní posta­vy. V prů­bě­hu fil­mu Joker pro­hla­šu­je, že chce zlo­či­nem naru­šit spo­le­čen­ský řád, a defi­nu­je se kon­flik­tem s Batmanem.

Při pří­pra­vě na roli žil Ledger měsíc sám v hote­lo­vém poko­ji, kde for­mu­lo­val postoj, hlas a osob­nost posta­vy, a vedl si deník, do kte­ré­ho si zazna­me­ná­val Jokerovy myš­len­ky a poci­ty. I když to pro něj bylo zpo­čát­ku obtíž­né, Ledger nako­nec vytvo­řil hlas odliš­ný od hla­su posta­vy Jacka Nicholsona ve fil­mu „Batman“ Tima Burtona z roku 1989. Dostal také kni­hy „Batman: The Killing Joke“ a „Arkham Asylum: Vážný dům na váž­né zemi“, kte­ré se „oprav­du sna­žil pře­číst a odlo­žit“. Ledger také uve­dl „A Clockwork Orange“ a Sida Viciouse jako „vel­mi raný výcho­zí bod pro Christiana [Balea] a pro mě. Ale tak nějak jsme od toho rych­le odle­tě­li dale­ko a dosta­li se do úpl­ně jiné­ho svě­ta.“

„Je v něm od vše­ho tro­chu. Nic není tak kon­zis­tent­ní,“ řekl Ledger a dodal: „Je v něm ješ­tě něko­lik pře­kva­pe­ní.“

Ledgerovi bylo umož­ně­no natá­čet a hlav­ně reží­ro­vat videa, kte­rá Joker roze­sí­lá jako varo­vá­ní. Každý Ledgerův záběr se lišil od toho před­cho­zí­ho. Na Nolana udě­la­lo prv­ní natá­če­ní videa tako­vý dojem, že se roz­ho­dl nebýt pří­to­men, když Ledger natá­čel video s une­se­ným repor­té­rem (Anthony Michael Hall).

Dne 22. led­na 2008, po dokon­če­ní natá­če­ní fil­mu „Temný rytíř“, Ledger zemřel na náhod­né pře­dáv­ko­vá­ní léky na před­pis, což ved­lo k inten­ziv­ní pozor­nos­ti tis­ku a vzpo­mín­ko­vým poctám. „Bylo to nesmír­ně emo­tiv­ní, hned jak zemřel, když jsem se k němu musel kaž­dý den [při stři­hu] vra­cet a dívat se na něj,“ vzpo­mí­nal Nolan. „Ale prav­dou je, že jsem měl vel­ké štěs­tí, že jsem mohl dělat něco pro­duk­tiv­ní­ho, že jsem měl před­sta­ve­ní, na kte­ré byl vel­mi, vel­mi hrdý a kte­ré mi svě­řil, abych ho dokon­čil.“ Všechny Ledgerovy scé­ny se obje­vu­jí tak, jak je dokon­čil při natá­če­ní; při stři­hu fil­mu Nolan nepři­dal žád­né „digi­tál­ní efek­ty“, kte­ré by posmrt­ně změ­ni­ly Ledgerův sku­teč­ný výkon. Nolan film čás­teč­ně věno­val Ledgerově památ­ce. Film zís­kal osm nomi­na­cí na Oscara; zís­kal cenu za nej­lep­ší střih zvu­ku a Ledger byl posmrt­ně oce­něn jako nej­lep­ší herec ve ved­lej­ší roli. (Wikipedie)

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Heathe Ledgere!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,84121 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72542 KB. | 20.05.2024 - 05:14:49