Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Kaskadér - Ryan Gosling zachraňuje film

Kaskadér - Ryan Gosling zachraňuje film

Photo @ Universal Pictures
Photo @ Universal Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kaskadér, v ang­lic­kém ori­gi­ná­lu The Fall Guy, je nový film od reži­sé­ra Davida Leitche (Deadpool 2, Bullet Train). Kaskadér Colt Seavers (Ryan Gosling) se v něm pokou­ší najít ztra­ce­nou hlav­ní hvězdu své­ho fil­mu (Aaron Taylor-Johnson) a k tomu zís­kat zpět lás­ku své­ho živo­ta a reži­sér­ku ono­ho fil­mu, Jody Moreno (Emily Blunt). Snímek do čes­kých kin vstou­pí ten­to čtvr­tek 2. 5. 2024.

V prv­ní řadě musím říct, že mám hroz­nou radost z toho revi­va­lu, kte­rý v posled­ních letech pro­ží­va­jí fil­my nato­če­né kaska­dé­ry. Od Johna Wicka od Chada Stahelskiho přes Vyproštění od Sama Hargrava až po poči­ny prá­vě od Davida Leitche, tyto fil­my vždy vyni­ka­jí mezi vět­ši­nou ostat­ních akč­ních fil­mů z daných let. A i když mi tře­ba ne vždy úpl­ně sed­ne pří­běh, na jed­no je vždy spo­leh: akce je v těch­to fil­mech zvlád­nu­tá napros­to špič­ko­vě. Kaskadér je ovšem ta lep­ší vari­an­ta, pro­to­že jsem si užil prá­vě i ten pří­běh. Je doce­la jed­no­du­chý a vel­mi komic­ký, ale moc dob­ře si to uvě­do­mu­je, nesna­ží se být nic víc než je, je zábav­ný, je v rám­ci mož­nos­tí rozum­ně posta­ve­ný oko­lo kaska­dér­ských kous­ků a akce, a vzdá­vá hold kaska­dér­ské­mu řemeslu a akč­ním kla­si­kám z dekád dáv­no i nedáv­no minu­lých. A ano, akce je tu skvě­lá. Film v sobě má v pod­sta­tě všech­no. Auto se vále­jí, bou­ra­jí a hoří, lidé boju­jí, ská­čou a pada­jí, věci vybuchu­jí, a vypa­dá to cool. A jed­no z mých nej­ob­lí­be­něj­ších aspek­tů toho­to fil­mu je to, že divá­ko­vi nedá jen ty obvyk­lé akč­ní věci, ale někdy je dokon­ce uká­že i z tro­chu jiné per­spek­ti­vy, uká­že jak vzni­ka­jí a jak se vyrá­bě­jí (ač tro­chu sty­li­zo­va­ně), a najde zábav­ný a hlav­ně funkč­ní způ­sob, jak tyto dvě stra­ny zkom­bi­no­vat.

Ryan Gosling a Emily Blunt jsou sym­pa­tic­ká dyna­mic­ká boto­xo­vá dvoj­ka. ten­to fil­my do stej­né míry roman­ti­kou jako je akč­ňá­kem, A já jsem i přes mís­ty neši­kov­ný a vynu­ce­ný dia­log roman­ci ústřed­ní dvo­ji­ce úpl­ně bral. Mají spo­lu hod­ně che­mie, a jis­kry mezi nimi roz­hod­ně léta­ly. Stunty Blunty, jak Emily Blunt říka­li na natá­če­ní, je veli­ce cha­risma­tic­ká, vtip­ná a roz­to­mi­lá, ale skvě­le fun­gu­je i ve váž­něj­ších scé­nách a k tomu i nako­pá­vá zad­ky. Ryan Gosling dělá, to co v posled­ních letech (vlast­ně od té doby, co se vrá­til z čtyř­le­té pau­zy po Prvním člo­vě­ku) dělá pořád, a na to mám dva názo­ry. Na jed­nu stra­nu mě jeho cool, vtip­ný, lhos­tej­ný týpek baví jak v reál­ném živo­tě, tak v tom­to fil­mu, do kte­ré­ho se skvě­le hodil. Na dru­hou stra­nu ale dou­fám, že se to pro něj nesta­ne type­cas­tem. Začátky této jeho per­so­ny jsme vidě­li v u nás toče­ném fil­mu The Gray Man, tro­chu se pro­mít­la i do Barbie a hlav­ně do kam­pa­ně oko­lo Barbie, a ten­to­krát se do ní opřel napl­no jak ve fil­mu, tak v mar­ke­tingu. A ono je to fajn a fun­gu­je to, ale dou­fám, že v jeho dal­ším pro­jek­tu (tře­ba snad koneč­ně Project Hail Mary?) bude hrát úpl­ně jiný typ posta­vy. Abych se ale ješ­tě vrá­til ke Kaskadérovi - mimo ústřed­ní duo pat­ří do hlav­ní­ho obsa­ze­ní Winston Duke (Black Panther, My) a Aaron Taylor Johnson (Kick-Ass, Avengers: Age of Ultron) a oba mají sice méně času zářit, ale zato ho vyu­ži­jí napl­no, a hlav­ně ATJ mě veli­ce bavil. V nepo­sled­ní řadě zde také zábav­nou roli hra­je Hannah Waddingham, kte­rou zná­te ze seri­á­lů jako jsou Hra o trů­ny či Ted Lasso. Mihne se zde v men­ší roli také Stephanie Hsu, hereč­ka nomi­no­va­ná na Oscara za ved­lej­ší roli v mega­hi­tu Všechno, všu­de, najed­nou.

Po tech­nic­ké strán­ce film také šla­pe na jed­nič­ku. Fajn je prá­ce s kame­rou, zvuk, původ­ní soun­d­track a hlav­ně ten licen­co­va­ný, někte­ré pís­ně jsou do fil­mu skvě­le zakom­po­no­va­né. Zmínil jsem drob­né pro­blémy s dia­lo­gem, ale ješ­tě dodám, že si mys­lím, že jsou čás­teč­ně také zako­ře­ně­ny ve stři­hu. Přišlo mi, že urči­té scé­ny byly nastří­há­ny z růz­ných ver­zí s růz­ným dia­lo­gem, spous­ta hlá­šek s pro­mo mate­ri­á­lu se napří­klad do fil­mu vůbec nedo­sta­la, i když ty scé­ny, ze kte­rých byly, se tam dosta­li, jen v jiné podo­bě, a ve výsled­ku to občas půso­bi­lo nepři­ro­ze­ně. Ovšem ten­to pocit jsem měl oprav­du jen u něko­li­ka málo scén, cel­ko­vě to fun­go­va­lo.

Kaskadér je veli­ce zábav­ná a vtip­ná roman­tic­ká akč­ní jíz­da, milost­ný dopis fil­ma­ři­ně a hlav­ně kaska­děr­ství, a k tomu i skvě­lý kino­zá­ži­tek.

85 %

Film se mimo­cho­dem dostal i do Guinessovy kni­hy rekor­dů, když se kaska­dér Logan Holladay s autem oto­čil jako valí­cí se sud osm a půl­krát.


Podívejte se na hodnocení Kaskadér na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31190 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71880 KB. | 16.06.2024 - 13:37:17