Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Evil Dead 3 - Army of Darkness (1992) - 65 % za Ashe. „Hail to the King, baby!“

Evil Dead 3 - Army of Darkness (1992) - 65 % za Ashe. „Hail to the King, baby!“

Photo © Renaissance Pictures
Photo © Renaissance Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Třetí pokra­čo­vá­ní kul­tov­ní­ho horo­ru z roku 1981. Ash drží laj­nu, jak to jen jde, hláš­ku­je, maká, rve se a opět hláš­ku­je.

Pro skal­ní fan­dy Evil Dead kul­tu - jas­ná povin­nost. Ostatním bych jen dopo­ru­čil, aby se pros­tě u toho skvě­le bavi­li a nic spe­ci­ál­ní­ho od toho neče­ka­li.

„Jmenuji se Ash... a jsem otrok...“ zazní hned v úvo­du fil­mu una­ve­ný hlas Ashe a vidí­me v oko­vech jeho klo­pý­ta­jí­cí posta­vu.

Jak tomu­to vůbec došlo? Inu tak, že náš milý Ash J. Williams se dal v závě­ru dru­hé­ho dílu srd­na­tě do čte­ní Necronomiconu a začal vymí­tat pra­sta­ré ZLO roz­lez­lé všu­de mož­ně po cha­tě a oko­lí a v jeho přá­te­lích a... zkrát­ka - s tako­vým gustem četl něja­ká vymí­ta­cí zaklí­nadla, že nejen vymý­til ZLO pryč z této rea­li­ty, ale i sebe. Nakonec skon­čil i se svým Oldsmobilem, bro­kov­ni­cí a moto­ro­vou pilou kde­si v minu­los­ti poblíž jaké­ho­si hra­du a než se vzpa­ma­to­val, byl obklí­čen rytí­ři, kte­ří prá­vě uvi­dě­li zázrak (z nico­ty pada­jí­cí Ash + Oldsmobil + jeho zbra­ně) a zača­li mu pro­vo­lá­vat slá­vu.

Jak se tedy oci­tl Ash v oko­vech a hned na to v jakési „jámě lvo­vé“, kde si na něm mělo pochut­nat COSI pra­po­div­né­ho a čemu evi­dent­ně muse­li oby­va­te­lé hra­du pra­vi­del­ně při­ná­šet lid­ské obě­ti ve for­mě otro­ků, aby je to COSI nechá­va­lo na poko­ji? Zřejmě tak, že jak zná­me Ashe a jeho drzou kla­pač­ku, tak asi se mož­ná něko­mu z hlav­ních rytí­řů hra­du zne­lí­bil.  To se pros­tě nedo­zví­me. A tak­to začí­ná film, kte­rý je nepsa­ným tře­tím dílem Evil Dead.

Něco málo z děje od čaro­dě­je Dobroděje:

To, že Ash se s nikým dva­krát nepá­rá, už víme. A taky mu troš­ku už z posled­ních dvou dvou dílů per­ma­nent­ně sem tam hra­be, tak­že pokud ho nikdo neroz­či­lu­je, tak jen hláš­ku­je a ozna­ču­je okol­ní oby­va­te­le za cucá­ky a widlá­ky (ano, dokon­ce i když je vho­zen do jámy k sežrá­ní ČÍMSI), ovšem ve chví­li, kdy jej v té jámě poctí svou návště­vou babi­ce posed­lá samot­ným ZLEM, hned tu máme naše­ho staré­ho dob­ré­ho Ashe a začne hned sou­boj na život a na smrt mezi ním a tou posed­li­cí.

Jasně, že Ash se nako­nec dosta­ne z jámy a jas­ně, že nako­nec ho ti cucá­ci a widlá­ci ješ­tě rádi zvo­lí svým líd­rem, pro­to­že zatím­co oni se kři­žu­jí v posvát­né báz­ni, Ash hned ví, o co jde a je mu jas­né, že ZLO se pře­nes­lo i s ním do toho­to stře­do­vě­ku. A taky se dozví i to, že pod­le legen­dy „při­jde bojov­ník z nebes, aby čelil ZLU + musí se jít na jed­no mís­to a správ­ně pře­číst jis­tou for­mu­li a tím se ZLO zažeh­ná“.

Jenže Ash není dob­ro­ti­vý bojov­ník z nebes, pou­ze svým při­či­ně­ním se dostal tam, kde teď je a navíc je vel­ký machý­rek, tak­že proč on by se měl učit něja­ké pito­mé zaklí­nadlo o třech slo­vech. Přece „Klaatu Barada Nikto“ - si zapa­ma­tu­je i blbec.

Jasně, že Ash... si to neza­pa­ma­to­val... A tak se začne postup­ně odví­jet kome­di­ál­ně ladě­ný tanec mezi ním, růz­ný­mi mon­st­ry, zkrát­ka ZLO má mno­hem vět­ší mož­nos­ti se pro­je­vo­vat. Tvůrci se pořád­ně vyblb­nu­li, o růz­né taš­ka­ři­ce mezi Ashem a ZLEM není nou­ze. Bohužel se dost vytra­ti­la původ­ní horo­ro­vá lin­ka, na kte­ré byl kom­plet vysta­věn původ­ní a kul­tov­ní Evil Dead. Nakonec se z toho sta­lo něco jako „fantasy_crazy_horror_comedy“ s tím, že horo­ro­vé­ho je toho pra­má­lo.

Závěr a hod­no­ce­ní:

Opět celé díl­ko sto­jí na Ashovi. Tím je zaru­čen urči­tý sta­tus a kult série. Ash drží laj­nu, jak to jen jde, hláš­ku­je, maká, rve se a opět hláš­ku­je. Vizuální strán­ka se ten­to­krát poved­la napůl. Armáda kost­liv­ců vypa­da­la, jako kdy­by ji ani­mo­val pan Zeman někdy v době Cesty do pra­vě­ku a věřím, že už teh­dy by byl výsle­dek lep­ší... Občas mi to při­pa­da­lo, že tvůr­ci na pla­ce rov­nou dostá­va­li nápa­dy a rov­nou je rea­li­zo­va­li z toho, „co prá­vě dům dal“.

Pro skal­ní fan­dy Evil Dead kul­tu - jas­ná povin­nost. Ostatním bych jen dopo­ru­čil, aby se pros­tě u toho skvě­le bavi­li a nic spe­ci­ál­ní­ho od toho neče­ka­li.

Že neví­te, co se sta­ne, když se Ash na sebe kouk­ne do zrca­dla a to zrca­dlo mu spad­ne a roz­bi­je se? Tak to se dob­ře dívej­te, pro­to­že tře­ba Jonathan Swift by byl urči­tě nad­še­ný „o)

Věděli jste, že Ash je pro­da­vač z Walmartu? Pokud ne, tak na závěr je bez­va scé­na, kde vám nejen vysvět­lí, proč prá­vě ve Walmartu kou­pí­te tu super bro­kov­ni­ci a bez­va moto­rov­ku, kte­ré pou­ží­vá, ale názor­ně vám hned i před­ve­de, JAK se to má správ­ně pou­ží­vat :o)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,90997 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72230 KB. | 21.02.2024 - 06:01:19