Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Evil Dead (1981) - 100 % - kultovní masakr nejen motorovou pilou

Evil Dead (1981) - 100 % - kultovní masakr nejen motorovou pilou

Photo © Renaissance Pictures
Photo © Renaissance Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud jste si někdy mys­le­li, že už jste vidě­li oprav­du pořád­ný horor, pak vám samo­zřej­mě věřím. I my si to teh­dy v roce 1987 mys­le­li.

Když se však pus­ti­lo do tele­vi­ze COSI, co mělo něko­lik zli­do­vě­lých názvů, z nichž „Chata“ a nebo „Lesní duch“ byly pro nás nej­vý­stiž­něj­ší, málo­kdo teh­dy tušil, že se dívá­me na oprav­do­vý a pře­lo­mo­vý kul­ťác­ký horor, kte­rý určí budou­cí zamě­ře­ní mno­hých dal­ších tvůr­ců.

Evil Dead z roku 1981 je dnes už vel­kou kul­tov­ní horo­ro­vou kla­si­kou a prá­vem pat­ří k hlav­ním základ­ním pilí­řům tak­zva­ných „splat­ter“, nebo „gore“ horo­rů. Troufám si tvr­dit, že co se týká někte­rých „ama­tér­ských“ pří­mo­ča­rých zábě­rů v kom­bi­na­ci s důvti­pem teh­dy fil­ma­řů ama­té­rů v čele se Samuelem Raimim A Brucem Campbellem  tak toto dílo dodnes má jen vel­mi málo kon­ku­ren­ce.

Film se v USA a západ­ní Evropě na počát­ku své­ho uve­de­ní moc nepro­sa­dil a nikde jej nechtě­li v kinech pro­mí­tat s tím, že „je nechut­ný a zvrá­ce­ný“. Film zís­kal hlav­ně svůj kul­tov­ní sta­tus para­dox­ně díky pirát­ským kopi­ím šíře­ným v teh­dej­ší tota­lit­ní Východní Evropě a tak lidé z těch­to zemí moh­li toto dílo vidět v nesestří­ha­né a plné podo­bě už teh­dy, na roz­díl od západ­ní Evropy, kde jsou dodnes k mání pře­váž­ně o něko­lik minut krat­ší kopie pro­stří­há­né o nej­drs­něj­ší zábě­ry.

Spoilerové dějo­vi­té stříp­ky ze začát­ku:

V prv­ní řadě je znát, že jde o nezá­vis­lý film. Nezačíná to žád­ným vel­ko­le­pým soun­d­trac­kem, ani něja­kou epic­ku horo­ro­vou scé­nou. V jed­nom zábě­ru vidí­me, jak kame­ra letí nad močá­lem v lese, ze kte­ré­ho se valí mlha. Hned na to je střih a vidí­me mla­dou pěti­ci jedou­cí v Oldsmobilu ze 73-tího, jak kibicu­je do říze­ní kama­rá­do­vi a že „už urči­tě pře­je­li hra­ni­ce stá­tu Tenessee“. Pak zase střih a kame­ra nalí­tá­vá smě­rem k ces­tě, kde jedou ti mla­ďo­ši. Prostřihy dáva­jí tušit, že se tvůr­ci sna­ži­li a že hod­ně ino­va­tiv­ně impro­vi­zo­va­li. Všimněte si hned na začát­ku toho lad­né­ho let­mé­ho prů­le­tu kame­ry nad močá­lem, pak mezi vět­ve­mi spad­lé­ho stro­mu a zno­vu nad močá­lem.

Naši milí mlá­dež­ní­ci dora­zí do mís­ta, kde si pro­na­ja­li od něko­ho cha­tu na víkend. Chata je v lesích, vede tam ces­ta po starém dře­vě­ném mos­tě (jed­na nepří­jem­ná scé­na na mos­tě s autem) a pak les­ní pří­jez­do­vá ces­ta mezi stro­my. Chata nevy­pa­dá zrov­na pří­vě­ti­vě upro­střed toho­to staré­ho lesis­ka, kde liš­ky dáva­jí pac a pusu na dobrou noc.

Po pár jem­ně mra­zi­vých scé­nách na začát­ku se zabydlu­jí v cha­tě. Scotty najde sta­rý „cív­káč“ - tedy mag­ne­to­fon (před­chůd­ce poz­děj­ších „kaze­ťá­ků“) a hned se zají­má co je na pás­ku nahrá­no. Ostatní se mezi­tím baví na různá téma­ta. Scotty je fas­ci­no­ván nahráv­kou, kte­rou namlu­vil něja­ký star­ší pán. Vypráví v ní, že se vrá­til nedáv­no z vyko­pá­vek kde­si z úze­mí býva­lé Starosumerské říše a při­ve­zl si odtam­tud zvlášt­ní kni­hu, Necronomicon, kte­rá je z lid­ské kůže a psá­na lid­skou krví. Tuhle kni­hu i s něja­kou ritu­ál­ní dýkou si bere sem, na tuto cha­tu, aby zde se svou ženou Henriettou v kli­du bádal, ale po pře­čte­ní ritu­á­lů z kni­hy se pod­le vypra­vě­če na zázna­mu prý dějí něja­ké podiv­né věci a něco posed­lo a změ­ni­lo jeho ženu. Následuje pak před­čí­tá­ní prv­ní­ho ze sta­ro­dáv­ných ritu­á­lů...

Scotty má z toho vyprá­vě­ní legra­ci. Ihned pasáž na pás­ce vra­cí a nahlas pouš­tí všem ostat­ním. Znovu je sly­šet hlas ze zázna­mu, jak odří­ká­vá slo­va prv­ní­ho z ritu­á­lů a ostat­ní se smě­jí, až na Cheryll, kte­rá začně kři­čet, ať to pro­bo­ha vypnou! Ostatní se smě­jí ješ­tě víc, ale vypnou to.

Jenže ZLO už bylo vypuš­tě­no do jejich svě­ta...

- - -

Dál už je to horo­ro­vá jíz­da jed­na báseň a prá­vem si to zaslou­ží kul­tov­ní sta­tus. Kromě kla­sic­kých a neškod­ných leka­ček, kte­ré slou­ží hlav­ně k pří­pra­vě divá­ka na pořád­nou řezni­či­nu - může­me sle­do­vat postup­né cvo­ka­tě­ní Ashe (ve skvě­lém podá­ní Bruce Campbella), kdy se sám nako­nec mění ve výbor­né­ho pro­ti­hrá­če tem­ných sil, kte­ré postup­ně zači­na­jí vlád­nout jak v cha­tě, tak v oko­lí.

Kultovní a nad­ča­so­vé zábě­ry z mého pohle­du: 

- Jasně, že stro­mis­ko, co odchy­tí jed­nu z utí­ka­jí­cích dívek, omo­tá si ji šla­hou­ny a pra­chspros­tě zná­sil­ní jed­nou z vět­ví. Je fakt, že to se musí vidět, to nejde jen tak popsat.

- Záběr na Ashe, jak zahra­bá­vá zombie_mrtvolu a pak záběr z jámy, do kte­ré Ash háže hlí­nu pří­mo na kame­ru, tak­že máte pocit, že hlí­na letí pří­mo na vás.

- Rozporcování zombie_potvory moto­ro­vou pilou.

- Doslova mis­trov­sky vygra­do­va­ná situ­a­ce, kdy jed­nu z dívek posed­ne ZLO. Jednak záběr, kdy se změ­ní v pří­še­ru - je cel­kem  sluš­ně nača­so­va­ný a pak vyni­ka­jí­cí záplet­ka, kdy už si všich­ni mys­lí, že posed­lá dívči­na je mrt­vá a ta se najed­nou posa­dí a bod­ne svou býva­lou kama­rád­ku „kra­jo­nem kooh-i-noorákem“ do nohy. To vše je dopro­vá­ze­no skvě­lým a napros­to nepo­psa­tel­ným pat­řič­ným zvu­ko­vým dopro­vo­dem  Josepha LoDucy, kte­rý k fil­mu slo­žil hud­bu na kole­ně na svám domá­cím syn­the­zá­to­ru.

- Luxusně vygra­do­va­ný záběr, kdy si zombie_potvora odhry­zá­vá vlast­ní ruku s dýkou.

- zasta­ve­né kyva­dlo­vé hodi­ny tak, že kyva­dlo zůsta­ne viset na šik­mo, jako­by v půli ces­ty.

- Ze všech elek­tric­kých zásu­vek vyté­ka­jí­cí krev a mění­cí se v gej­zír.

- Zrcadlo, jako mož­ná inspi­ra­ce pro tvůr­ce Hvězdné Brány. Nevěříte? Tak si na to schvál­ně vzpo­meň­te ve chví­li, kdy abso­lut­ně  vyner­vo­va­ný Ash sáh­ne do zrca­dla „o)

- Závěrečné roz­pa­dá­vá­ní se zombie_potvor.

- Výborný zvu­ko­vý dopro­vod. LoDuca se vytá­hl. Jeho zvu­ko­vé efek­ty na poza­dí dodá­va­jí sním­ku občas mon­stróz­ně tem­ný cha­rak­ter - kví­li­vý opa­ku­jí­cí se zvuk a nebo zvuk dopro­vá­ze­jí­cí nájezdy kame­ry (ZLA) na cha­tu a nebo jeho oby­va­te­le.

- Ze zvu­ko­vých efek­tů - legen­dár­ní hláš­ka „Join Us...“

- - -

Víte, že Evil Dead je rema­ke star­ší­ho krát­ké­ho sním­ku Samuela Raimiho na podob­né téma - Within The Woods?

Když se film začal natá­čet, pra­co­va­la na něm celá par­ta lidí. Ale pak se natá­če­ní pro­ta­ho­va­lo, ke kon­ci natá­čel prak­tic­ky už jen Bruce se Samem, pro­to­že ostat­ní se muse­li při­pra­vo­vat ke stu­dij­ním zkouškám.

Chata, kte­rá poslou­ži­la k natá­če­ní, nedlou­ho po natá­če­ní za podiv­ných okol­nos­tí vyho­ře­la.

Necronomicon má původ u H.P.Lovecrafta.

Chata nemě­la sklep, tak­že veš­ke­ré zábě­ry ze skle­pa se natá­če­ly na jiném mís­tě.

Oldsmobil 1973 se stal kul­tov­ním vozem fil­mů Evil Dead a původ­ně to byl vůz Otce Sama Raimiho, kte­rý jim jej půj­čil na natá­če­ní.

Když Ash stří­lí do oken cha­ty, neby­lo pou­ži­to žád­ných tri­ků. Střelba byla oprav­do­vá.

Tvůrci původ­ně neče­ka­li, že se jejich díl­ko dosta­ne za hra­ni­ce USA a už vůbec neče­ka­li tako­vý ohlas z teh­dej­ší východ­ní Evropy.

- - -

Příště, až zase někde vyra­zí­te s par­tou přá­tel do lesů, luk, hor a strá­ní na cha­tu užít si pařbu a náho­dou tam najde­te sta­rý cív­ko­vý mag­ne­ťák (napří­klad B700 od Tesly a pás­kou od Emgetonu a podo­dob­ně) - tak ho ani za nic na svě­tě nepouš­těj­te, pro­to­že nikdy neví­te, co by vám jinak pří­jem­ný víkend moh­lo zka­zit „o)

Někdy cho­dí­vám za tmy les­ní pěši­nou a mohl bych pří­sa­hat, že občas zaslech­nu tiché a tlu­me­né šepo­ta­vé zvu­ky, ve terých je sly­šet cosi, co při­po­mí­ná tem­né volá­ní - „pojď k nám..“ Ale to víte, to je u nás v Beskydech nor­mál­ní, hlav­ně v obdo­bí 26 červ­na, kdy veš­ke­ré tem­né síly mají vel­kou moc... „o)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65080 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72047 KB. | 29.02.2024 - 23:10:06