Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > Červený trpaslík: Kultovní sitcom, který zářil téměř tři dekády

Červený trpaslík: Kultovní sitcom, který zářil téměř tři dekády

Photo © Grant Naylor Productions
Photo © Grant Naylor Productions
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (9 hlasů, průměr: 3,89 z 5)
Loading...

Červený trpas­lík, původ­ně zahá­je­ný vysí­lá­ní v roce 1988 jako sit­com s malou nadě­jí na budouc­nost, se stal jed­ním z nej­vý­raz­něj­ších a nej­ob­lí­be­něj­ších brit­ských sci-fi tele­viz­ních pořa­dů. I přes svůj skrom­ný začá­tek si zís­kal kul­tov­ní sta­tus, a s men­ší­mi či vět­ší­mi pře­stáv­ka­mi udr­žel svou popu­la­ri­tu prak­tic­ky až do roku 2020.

Svět Červeného trpas­lí­ka se roz­pro­stí­rá ve vesmí­ru s malý­mi a rela­tiv­ně chlad­ný­mi hvězda­mi, a přes­to­že sit­com vyu­ží­vá fikč­ní pro­stře­dí, odka­zy na sku­teč­né ast­rál­ní objek­ty jsou zřej­mé. Jedním z pří­kla­dů je zmín­ka o Červeném trpas­lí­ko­vi, což je kate­go­rie hvězd zahr­nu­jí­cí i Proxima Centauri, nachá­ze­jí­cí se ve vzdá­le­nos­ti 4,2 svě­tel­né­ho roku od Země.

Jedním z neza­po­me­nu­tel­ných oka­mži­ků v his­to­rii seri­á­lu byla tzv. „ztra­ce­ná epi­zo­da“ mezi 2. a 3. sérií, nazva­ná Táta. Tato epi­zo­da měla při­nést odha­le­ní těho­ten­ství hlav­ní posta­vy Listera a návrat oblí­be­né posta­vy Krytona. I když epi­zo­da nikdy neby­la nato­če­na, sta­la se legen­dou mezi fanouš­ky.

O zají­ma­vos­tech ze záku­li­sí seri­á­lu svěd­čí i pří­běhy o cas­tingu. Hattie Hayridge byla vybrá­na do role Hilly prav­dě­po­dob­ně kvů­li své schop­nos­ti před­stí­rat „dosta­teč­nou hloupost pro roli Hilly“. Vtipné dia­lo­gy byly někdy „kra­de­ny“ ze sku­teč­ných roz­ho­vo­rů her­ců během obě­do­vých pře­stá­vek a zakom­po­no­vá­ny do scé­ná­ře.

Sami her­ci si uží­va­li tvor­by seri­á­lu a někte­ré jejich osob­nos­ti se pro­lí­na­ly s posta­va­mi. Robert Llewellyn a Craig Charles při­zná­va­jí urči­tou podob­nost se svý­mi posta­va­mi Krytona a Listera. Rimmer, ztvár­ně­ný Chrisem Barriem, sbí­rá dia­po­zi­ti­vy s tele­graf­ní­mi slou­py, což je odkaz na Barrieho vlast­ní záli­bu ve sbě­ra­tel­ství.

Červený trpas­lík také hos­til význam­né osob­nos­ti, včet­ně Patricka Stewarta, kte­rý původ­ně chtěl zavo­lat svým práv­ní­kům, ale nako­nec se smál a při­po­jil se k fanouškům po shléd­nu­tí seri­á­lu.

Sérii pro­vá­zí i růz­né odka­zy a paro­die, napří­klad posta­va Eso Rimmera je inspi­ro­va­ná posta­vou z fil­mu Eso es (1982).

Červený Trpaslík je tako­vým uni­kát­ním blen­dem vti­pu, sci-fi a brit­ské­ho humo­ru, kte­rý při­lá­kal fanouš­ky po celém svě­tě. Své mís­to mezi obdi­vo­va­te­li si našli dokon­ce i osob­nos­ti jako Bill Clinton, Rupert Murdoch, Madonna či čle­no­vé sku­pi­ny Oasis.

Díky své­mu neza­mě­ni­tel­né­mu cha­rak­te­ru a kre­a­ti­vi­tě tvůr­ců si Červený trpas­lík zaslou­že­ně drží mís­to v srd­cích fanouš­ků, a i když ofi­ci­ál­ně skon­čil v roce 2020, jeho odkaz a kul­tov­ní posta­vy zůsta­nou ve vesmír­né his­to­rii tele­vi­ze na vždy.


Zdroj: Střípky z minu­los­ti 🕰️ - X


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Honza88888

A teď Vás ryb­ky mňam­ky zbaš­tím 🙂 kočka best of!

Zdeněk

Podle mě oprav­du super seri­ál. Komickou for­mou zob­ra­zil pova­hu lid­stva.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

2
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60150 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71991 KB. | 14.06.2024 - 21:48:13