Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Evil Dead 2 (1987) - 80 % za tu Ashovu single pracku bez závazků

Evil Dead 2 (1987) - 80 % za tu Ashovu single pracku bez závazků

Photo © Renaissance Pictures
Photo © Renaissance Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Další pokra­čo­vá­ní kul­tov­ní­ho horo­ru z roku 1981, ten­to­krát ladě­ným spí­še do čer­né kome­die. Povedlo se jim zacho­vat i vyvá­že­nost mezi kome­di­ál­ní čás­tí děje a tou horo­ro­vou, tak­že si uži­je­te celou šká­lu horo­ro­vých prv­ků a leka­ček.

Rozhodně nevá­hej­te se shléd­nu­tím. I přes něko­lik chy­bi­ček na krá­se to roz­hod­ně bude stát za to.

Mám pro vás bez­va nápad na fajn sup­ro­vý záži­tek o víken­du, co vy na to, páno­vé? Tady je návod - sbal­te něja­kou feš­nou blond_krasavici, sežeň­te si Oldsmobila z roku 1973/74, pro­najmě­te si sluš­nou cha­tu v tem­ných lesích mimo civi­li­za­ci a za vzá­jem­né­ho cuk­rb­lí­ko­vá­ní tam vyraz­te. 

A pak se může stát tře­ba toto - při­je­de­te na pro­na­ja­tou chajdu, nechá­te se hez­ky pochvá­lit od své­ho nové­ho vyblon­dýn­ko­va­né­ho obje­vu a zatím­co se vaše pří­tel­ky­ně v kte­rém­si z poko­jů zve­le­bu­je a bio­ha­zar­du­je na večer­ní šmajch­lo­vá­ní a násled­né vzá­jem­né pře­dá­vá­ní gene­tic­kých infor­ma­cí, tak vy zatím najde­te ve skří­ni u krbu sta­rý zaprá­še­ný cív­ko­vý mag­ne­ťák a ze zvě­da­vos­ti si hned pus­tí­te, co na něm je. Ve vět­ši­ně pří­pa­dů vás může vyle­kat drs­ný nářez trum­pet z dechov­ky. Ovšem může se stát i to, že se ozve hlas, kte­rý předří­ká­vá jaký­si pra­sta­rý tem­ný ritu­ál a zatím­co jej udi­ve­ně poslou­chá­te, za domem se začne cosi podiv­né­ho dít..

No pak už to jde ráz naráz, jako na něja­ké ves­nic­ké zabí­jač­ce - než se stih­ne­te své kra­sa­vi­ci pochlu­bit, co že jste to našli ve skří­ni, během zlom­ku vte­ři­ny zjis­tí­te, že exis­tu­jí najed­nou i jiné a mno­hem tem­něj­ší „zají­ma­vos­ti“, než je něja­ká nahráv­ka na starém cív­ká­či. Pak už se musí­te brá­nit, jinak hrdě chcíp­ne­te a vymře­te po meči. Protože jste ale chlap a s ničím se nesejří­te, vez­me­te to z grun­tu a nasto­lí­te ryze gore_hororově pořá­dek. Blbý na tom je to, že už nemá­te vaši novou krás­nou Bárbí_blodýnečku. Tu prá­vě zako­pá­vá­te za cha­tou a taj­ně dou­fá­te, že na to nikdo nikdy nepři­jde...

... jenomže být mrt­vý - už není co býva­lo, hlav­ně když jste nevě­dom­ky vyvo­la­li pomo­cí toho debil­ní­ho mag­ne­ťá­ku COSI, co začí­ná pořád­ně řádit a uma­ne si, že si z vás udě­lá jemu podob­né­ho a chce se s vámi kama­rá­dit po svém...  

Přesně tak­to dopa­dl Ash ve dru­hém díle Evil Dead hned na začát­ku. A jak se dru­hý díl vyrov­ná­vá s popu­la­ri­tou před­cho­zí­ho a ryze kul­tov­ní­ho majstršty­ku z roku 1981 s názvem Evil Dead?

Trochu dějo­vé osvě­ty:

To, že se Ash během snad 5-ti minut děje hned v úvo­du po pří­jez­du musí vypo­řá­dá­vat se ZLEM - je samo­zřej­mě záměr tvůr­ců. Nicméně ten začá­tek vza­li straš­ně rych­le hopem. Za pět minut stih­ne Ashík při­jet na cha­tu, poslech­nout vyvo­lá­vač­ku na ZLO, brá­nit se a zabít svou pří­tel­ky­ni, zako­pat ji v lese + dal­ší a dal­ší drob­nůst­ky. Dějově to spíš vypa­dá, že tvůr­ci jen chtě­li rych­le nějak začít, aby se pak už jenom věno­va­li řezni­či­ně a legrác­kám.

Ash ten­to­krát v cha­tě není sám, jako v prv­ním fil­mu. Ohlas prv­ní­ho dílu pře­de­vším z Evropy nako­nec při­měl hla­vou­ny jis­té­ho stu­dia, by zafi­nan­co­va­li pořád­né natá­če­ní se vší pará­dou, tak­že tvůr­ci se moh­li i víc roz­jet. Do cha­ty při­jde pár dal­ších lidí, samo­zřej­mě, že i je si COSI oblí­bí a legra­ce může začít.

Když píšu, že legra­ce, tak to mys­lím smr­tel­ně váž­ně. Tvůrci totiž tak nějak dosta­li nápad, že pří­liš tem­ná horo­ro­vá atmo­š­ka  duchu i tělu člo­vě­ka vez­dej­ší­ho nesvěd­čí a zkou­še­li tu atmo­sfé­ru sem tam odleh­čit růz­ný­mi legrác­ka­mi. Mám za to, že jen díky Bruci Campbellovi se to naštěs­tí vcel­ku poved­lo. Naštěstí se z Ashe sta­ne za chvil­ku zno­vu vyši­nu­tý a cák­nu­tý magor, kte­rý si s pro­je­vy ZLA všu­de oko­lo dokon­ce začne noto­vat a dělat si z nich prdel, tak­že na jed­né stra­ně vás něco vyle­ká a hned na to se smě­je­te Ashovi, kte­rý to iko­nic­ky iro­nic­ky ohláš­ku­je a zesměš­ní.

Na vlnách horo­ru a kome­die pro­plou­vá­te celým dějem. Naštěstí je obo­jí vcel­ku ve vyvá­že­né for­mě. ZLO sice dává Ashovi zabrat, posí­lá na něj jeho nové turis­tic­ké přá­te­le, jako zom­bá­če, ale Ash to komen­tu­je tím, že „jsou to všech­no cucá­ci“ a srov­ná­vá je do latě. Celé to pak zdár­ně gra­du­je vcel­ku zají­ma­vým kon­cem říz­lým sci-fi téma­ti­kou. Ash pak úpl­ně ve finá­le zjis­tí, že to, co pro­ží­val na té cha­tě (ano - té, kte­rá je hez­ky v USA v Tenessee, poblíž jeho rodiš­tě a ze kte­ré by se klí­ďo mohl vrá­tit do Walmartu, jako pro­da­vač, kdy­by tedy chtěl a zku­sil pře­bro­dit roz­vod­ně­nou řeku a kdy­by furt neby­la noc) - je vcel­ku ješ­tě poho­dič­ka pro­ti tomu, kam se nako­nec dostal.

Kultovní a nad­ča­so­vé zábě­ry z mého pohle­du:

- dnes už legen­dár­ní vlast­ní ampu­ta­ce Ashovy posed­lé ruky, kte­rá si pak žije svým živo­tem a občas Ashovi dělá pěk­né vylo­me­ni­ny.

- letí­cí a násled­ně téměř spolknu­té oko.

- Ash s moto­ro­vou pilou při­kur­to­va­nou na pahýl zápěs­tí, s bro­kov­ni­cí v dru­hé ruce a hláš­kou „gro­owy..“ na rtech.

- Chechtající se jele­ní hla­va, kte­rá je v cha­tě jako tro­fej na stě­ně. 

- Jistá usek­nu­tá hla­va ve svě­rá­ku, kte­rá Ashovi něko­li­ka­hlas­ně vyhro­žu­je a smě­je se mu.

Závěr a hod­no­ce­ní:

Tvůrci toho­to sním­ku chtě­li nato­čit cosi jako „remejk“ Evil Dead z roku 1981 (ano, už teh­dy remej­ko­va­li), tak­že se začá­tek odví­jí dle popi­su výše v úvo­du. Tím chtě­li zřej­mě vyře­šit návrat Ashe (i dyž samo­zřej­mě nikdo neví, jak to s ním doo­prav­dy v jed­nič­ce dopadlo. Nebo ano?) Kámen úra­zu je tro­chu v dal­ším podá­ní pří­bě­hu. Opravdu - nebýt Bruce „Ashe“ Campbella, kte­rý z toho vytě­žil maxi­mum a podal skvě­lý výkon - tak nevím nevím...

Vizuální strán­ka je sluš­ná. Ovšem kvů­li kome­di­ál­ně ladě­ným čás­tem děje byla někte­rá mon­stra spí­še víc legrač­ní, než stra­ši­del­ná. Každopádně i tady se poved­lo zacho­vat jakž takž vyvá­že­nost, tak­že i horo­ro­vých prv­ků a pár leka­ček si uži­je­te.

Po zvu­ko­vé strán­ce není co vytknout. Joseph LoDuca odve­dl skvě­lou prá­ci.

Celkově je sní­mek skvě­lou zába­vou hlav­ně díky hláš­ku­jí­cí­mu Bruceovi „Ashovi“. Ostatní se mu sna­ží zdat­ně sekun­do­vat.

Rozhodně nevá­hej­te se shléd­nu­tím. I přes něko­lik chy­bi­ček na krá­se to roz­hod­ně bude stát za to.

- - -

Sam Raimi dostal na sní­mek sluš­ný roz­po­čet a tak si chtěl natá­čet po svém, jenomže zná­te to - pení­ze nejsou jen tak zadar­mo, jis­tí hla­vou­ni se tak troš­ku mon­to­va­li do natá­če­ní a nako­nec vznik­la tak tro­chu paro­die na původ­ní Evil Dead z roku 1981.

Posedlou mon­stróz­ní Henriettu si zahrál Tedd Raimi, nejmlad­ší bra­tr Sama Raimiho.

Stephen King je vel­ký fanou­šek Evil Dead a při­mlu­vil se u Dino De Laurentise, aby dofi­nan­co­val konec fil­mu. Dino De Laurentis se pak stal pro­du­cen­tem i „tře­tí­ho“ dílu s názvem Army of Darkness.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,30042 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72219 KB. | 21.02.2024 - 05:16:13