Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Natáčí se vánoční romantická komedie Přání Ježíškovi

Natáčí se vánoční romantická komedie Přání Ježíškovi

word image
word image
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

I když poča­sí zatím vánoč­ně pří­liš nevy­pa­dá, roz­běh­lo se před pár dny natá­če­ní nové roman­tic­ké kome­die Přání Ježíškovi. Jde o vánoč­ní pří­běh ode­hrá­va­jí­cí se během jed­no­ho dne, ve kte­rém se pro­plé­tá něko­lik pří­bě­hů. Ve fil­mu, jenž reží­ru­je slo­ven­ská reži­sér­ka Marta Ferencová, se obje­ví napří­klad Richard Krajčo, Elizaveta Maximová, nebo Hana Vagnerová.

„Hezkých oby­čej­ných pří­bě­hů, u kte­rých se může­te jen tak pou­smí­vat, moc není. Já nejsem úpl­ně pohád­ko­vý typ, a tak prá­vě fil­my jako Přání Ježíškovi jsou pro mě tako­vá alter­na­ti­va. Taková pohád­ka pro dospě­lé. Tu člo­věk občas potře­bu­je, aby zjis­til, že věci jsou ješ­tě v pořád­ku,“ svě­řil se před­sta­vi­tel mode­rá­to­ra Mikuláše Richard Krajčo. Ten se v prv­ních natá­če­cích dnech potkal na pla­ce napří­klad s Elizavetou Maximovou. „Doufám, že to bude tako­vý hově­zí vývar pro duši. Že zahře­je, pohla­dí, dojme,“ před­sta­vi­la sní­mek hereč­ka, ztvár­ňu­jí­cí posta­vu Nely.

Její kama­rád­ku si ve fil­mu zahra­je Hana Vagnerová. „Moje Sylvie je nej­lep­ší kama­rád­ka Nely. Je to tako­vá hol­ka od rány a se živo­tem se, na roz­díl od Nely, moc nepá­ře,“ vysvět­li­la hereč­ka. „Miluju roman­tic­ké fil­my a ty vánoč­ní úpl­ně nej­víc. Zvlášť v téhle době, kdy jsem zjis­ti­la, že sle­do­vat něco, co má v sobě stres, už nedo­ká­žu,“ doda­la.

Producentem fil­mu je Adam Dvořák, kte­rý režii svě­řil slo­ven­ské reži­sé­r­ce Martě Ferencové. „Moc bych si přá­la, aby se nám poda­ři­lo nato­čit oprav­du vánoč­ní film se vše­mi těmi emo­ce­mi, kte­ré k tomu pat­ří. Aby to bylo o vzta­zích, tro­chu pohád­ko­vé, aby se na to krás­ně kou­ka­lo,“ svě­ři­la se reži­sér­ka.

V Přání Ježíškovi se obje­ví napří­klad taky Eva Holubová, Jaroslav Dušek, Jiří Langmajer, Anna Polívková, Petr Vaněk, Matěj Hádek, Táňa Pauhofová, Veronika Kubařová či Jiří Burian aka Kapitán Demo. Před kame­ru se vra­cí i dět­ská hereč­ka Valentýna Bečková, kte­rá zazá­ři­la ve fil­mu Příliš osob­ní zná­most, či Veronika Marková zná­má ze sním­ku Bourák.

Novinku bude do kin na pod­zim příští­ho roku dis­tri­bu­o­vat spo­leč­nost Bioscop.

Synopse:

Obyčejné lid­ské pří­běhy o tom, co nás trá­pí, co hle­dá­me a nena­lé­zá­me, jsou vyprá­vě­ny s nad­hle­dem a oko­ře­ně­né tref­nou situ­ač­ní komi­kou. Samozřejmě nechy­bí ani správ­ná dáv­ka nefal­šo­va­né roman­ti­ky a sen­ti­men­tu.

Ve fil­mu Přání Ježíškovi se ukáz­ko­vě roz­kmo­t­ře­ná rodi­na zno­vu a zno­vu sna­ží usmí­řit.

Nezodpovědný flou­tek, jehož život­ní nápl­ní je obšťast­ňo­vá­ní žen, zjiš­ťu­je, že exis­tu­je i otcov­ská a part­ner­ská odpo­věd­nost.

Spokojenému man­žel­ské­mu páru, kte­ré­mu zdán­li­vě nic nechy­bí, posta­ví osud do ces­ty malou uprch­li­ci z dět­ské­ho domo­va.

Úspěšný a sebe­vě­do­mý mana­žer svou spří­z­ně­nou duši už našel, ale před­sta­vit ji rodi­čům je pro něj noč­ní můra.

Dva osa­mě­lí lidé, kte­ří už rezig­no­va­li na štěs­tí a hle­dá­ní toho pra­vé­ho, mož­ná dosta­nou ješ­tě jed­nu šan­ci.

Premiéra: lis­to­pad 2021

Originální název: PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI

Produkce: Česká repub­li­ka, 2021

Jazyková úpra­va: čes­ké zně­ní

Žánr: kome­die

Stopáž:

Přístupnost: pří­stup­ný bez ome­ze­ní

Producent: Adam Dvořák

Režie: Marta Ferencová

Kamera: Mário Ondriš

Hudba: James Harries

Hrají: Richard Krajčo, Jaroslav Dušek, Eva Holubová, Jiří Langmajer, Elizaveta Maximova, Anna Polívková, Petr Vaněk, Matěj Hádek, Táňa Pauhofová, Hana Vagnerová, Arnošt Goldflam, Veronika Kubařová, Jiří Burian, Valentýna Bečková, Veronika Marková, Bára Seidlová, Jakub Barták, Nico Klimko a dal­ší.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54810 s | počet dotazů: 250 | paměť: 71812 KB. | 28.02.2024 - 06:08:17