Kritiky.cz > Speciály > Po čem muži touží - Ze zákulisí

Po čem muži touží - Ze zákulisí

PoCemMuziTouzi
PoCemMuziTouzi
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Natáčelo se v Praze, ale na závěr natá­če­ní se štáb vydal do Hotelu Podlesí, ke kte­ré­mu pat­ří Pohádková ves­nič­ka.  Zde vzni­ka­ly scé­ny výle­tu na kolech. V prů­bě­hu natá­če­ní si muse­li her­ci osvo­jit  i někte­ré nové  doved­nos­ti – Sara Sandeva se pro svůj part uči­la hrát na kyta­ru.

Matěj Hádek zase věro­hod­ně před­stí­ral auto­me­cha­ni­ka.

Anička Polívková se ve scé­ně v ordi­na­ci potka­la popr­vé před kame­rou se svou mamin­kou Evelynou Steimarovou, kte­rá si zahrá­la lékař­ku.

Přestože film je kome­die, obsa­hu­je něko­lik scén, pocho­pi­tel­ně komic­kých, kte­ré vyža­do­va­ly prá­ci kaska­dé­rů. Karla má totiž ve scé­ná­ři jak pád na kole, tak leze­ní po fasádě. „Na obě tyto scé­ny jsme měli pro­fe­si­o­nál­ní kaska­dér­ku, kte­rá mís­to Aničky Polívkové pada­la z kola a lez­la po stře­še hote­lu. Nicméně i Anička pro­je­vi­la sta­teč­nost a fyzic­kou kon­di­ci a část scé­ny, kdy musí vylézt z okna a sunout se kus po stře­še hote­lu, ode­hrá­la sama,“ říká pro­du­cent­ka Dana Voláková.

O Matějovi Hádkovi je zná­mo, že je milov­ník jízdy na kole, kolo pou­ží­vá v pod­sta­tě od jara do pod­zi­mu sko­ro kaž­dý den jako doprav­ní pro­stře­dek. Takže celý natá­če­cí den, kdy her­ci sjíž­dě­li kop­ce, a nao­pak vyjíž­dě­li stou­pák… reži­sé­rem nazva­ný „u pově­šen­ce“, si Matěj vel­mi uží­val.

Za Jiřího Langmajera sice při fil­mo­vé auto­ha­vá­rii zasko­čil kaska­dér, ale nemi­nu­lo ho pro­lé­zá­ní okén­kem nabou­ra­né­ho  auta, a spo­leč­ně s  Jiřím Havelkou pak v jiné scé­ně  „na vlast­ní kůži“ zin­sce­no­va­li fil­mo­vou rvač­ku.

Bouračku Jiřího Langmajera jsme nejdří­ve zva­žo­va­li nato­čit tri­ko­vě. Pak jsme díky panu Antonínu Charouzovi zís­ka­li dva vozy znač­ky Ford, kte­ré jsme moh­li reál­ně nabou­rat. Po prv­ním zábě­ru bou­rá­ní jsme zjis­ti­li, že Ford je udě­lán vel­mi bez­peč­ně, tak­že prv­ní náraz nebyl na karo­se­rii auta sko­ro vidět. K rados­ti reži­sé­ra Havlíka jsme tedy moh­li scé­nu, kte­rou jsme původ­ně zva­žo­va­li nato­čit „na popr­vé“, nato­čit hned tři­krát, a tím jsme zís­ka­li zábě­ry auten­tic­ké bou­rač­ky,“ pro­zra­zu­je pro­du­cent­ka Dana Voláková.

Čestmír s Karlem rádi cho­dí na pivo a v tom­to zvy­ku pokra­ču­jí i po Karlově pře­mě­ně. Ve scé­nách v hos­po­dě však her­ci měli v půl­li­t­rech neal­ko­ho­lic­ké pivo.

A jaká nebez­peč­ná scé­na čeka­la na Lenku Vlasákovou? Zjistila jsem, že nebez­peč­ná jsem  já, pro­to­že při háze­ní rekvi­zit jsem dva­krát tre­fi­la hlav­ní hrdin­ku Aničku Polívkovou do hla­vy, a potom jsem zjis­ti­la, že mám neu­vě­ři­tel­ně přes­nou ránu, pro­to­že když jsem po ní háze­la kabel­ku, tak jsem tři­krát vyp­la svět­lo a čty­ři­krát ji pově­si­la na kli­ku, tak­že mys­lím, že jsem dost nebez­peč­ná pro oko­lí,“ pro­zra­di­la se smí­chem hereč­ka.

Na pla­ce padlo cel­kem 10 facek – všech­ny však byly sou­čás­tí fil­mo­vé­ho pří­bě­hu!

Anička Polívková jako vítěz­ka jed­no­ho z roč­ní­ků StarDance se i nadá­le věnu­je tan­ci, a tak jí sta­bi­li­ta a chůze na pod­pat­cích nedě­lá vůbec pro­blém. Ve fil­mu však muse­la (jako pře­mě­ně­ný Karel) cho­dit v botách s vyso­ký­mi pod­pat­ky a také v nich padat. Režisér pada­cí­mi scé­na­mi a klo­pý­tá­ním s nali­tou kávou nešet­řil, tak­že Anička někte­ré fil­mo­va­cí dny pada­la mno­ho­krát za sebou. A nepa­da­la vlast­ně jen ona,  i Jiří Langmajer má ve fil­mu svo­ji pada­cí scé­nu. Ale to si nechá­me jako pře­kva­pe­ní pro divá­ky do kin.

Ve scé­ně večír­ku časo­pi­su Playboy si zahrá­lo 120 osob. Na natá­če­ní do klu­bu Misch Masch, kde se natá­če­la, nás při­šlo pod­po­řit mno­ho našich zná­mých, do kom­par­zu se také zapo­ji­li výher­ci sou­tě­ží našich medi­ál­ních part­ne­rů a dokon­ce se zúčast­ni­li natá­če­ní i čle­no­vé sku­teč­né redak­ce časo­pi­su Playboy vč. její­ho šéf­re­dak­to­ra

Herečky zase pomu­či­li mas­ké­ři ve scé­nách, kte­ré zná důvěr­ně kaž­dá žena – při apli­ka­cích ple­ťo­vé mas­ky. Naštěstí se jim nepo­da­ři­lo vydě­sit reži­sé­ra, tak­že mohl štáb po něko­li­ka noč­ních frek­ven­cích slav­nost­ně zaklap­nout posled­ní klap­ku.

K nej­zá­bav­něj­ším čás­tem fil­mu i natá­če­ní pat­ří sek­ven­ce, kdy si prá­vě pro­mě­ně­ný Karel/Karla oblé­ká pun­čo­chá­če. Pro všech­ny tyto scé­ny se pou­ži­lo nejmé­ně čty­ři­cet pun­čo­chá­čů a pun­čoch, od ošk­li­vě hně­dých, kdy si je Karla neu­mí ješ­tě vyla­dit, až po krás­ně ele­gant­ní. Paradoxně, na  tzv. prv­ní, „neši­kov­né“ oblé­ká­ní jich neby­lo tře­ba tolik, kolik si kosty­mér­ky mys­le­ly. Anička Polívková je totiž již na tře­tí pokus na sebe vtip­ně, „necit­li­vě narva­la“ a tak krás­ně  pun­čo­chá­če roze­rva­la, že už jsme jen  tuto ver­zi kopí­ro­va­li. Anna Polívková měla kolem dva­ce­ti vari­ant oble­če­ní, za  nej­vtip­něj­ší out­fit  štáb nako­nec vyhlá­sil ten,  kdy si vykra­ču­je v tre­nýr­kách a vyso­kých lodič­kách v kuchy­ni.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,19064 s | počet dotazů: 224 | paměť: 72309 KB. | 22.04.2024 - 09:41:52