Kritiky.cz > Speciály > Po čem muži touží - Co takhle změnit pohlaví?

Po čem muži touží - Co takhle změnit pohlaví?

PoCemMuziTouzi
PoCemMuziTouzi
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Karla ve fil­mu čeká, jak již bylo řeče­no, pro­mě­na v ženu. Nabídli jsme tuto mož­nost dal­ším her­cům,  a požá­da­li jsme je, aby si zku­si­li pře­sta­vit, zda by se chtě­li na chví­li stát mužem nebo nao­pak ženou, pří­pad­ně na jak dlou­ho?

„Já bych se mužem stát nechtě­la, ale cítím v sobě tako­vý sil­ný muž­ský strán­ky, na tu svo­ji žen­skost se musím tro­chu sou­stře­dit, víc než někte­rý ženy, kte­ré to mají tak při­ro­ze­ně, že jsou žen­ský… Ale roz­hod­ně bych nechtě­la být mužem … Jsem ráda tak, jak jsem, jsem spo­ko­je­ná (smích),“ říká Anna Polívková.

A co říká na otáz­ku: zda by se chtě­la stát mužem a na jak dlou­ho její mamin­ka, hereč­ka Evelyna Steimarová? „Na celej život. Mužský to maj jed­no­duš­ší. Samozřejmě.“

„Já bych si  to roz­mys­le­la, až potom, co bych to vyzkou­še­la. Ale urči­tě bych si to chtě­la vyzkou­šet se svým pře­mýš­le­ním ženy,“ říká Dominika Myslivcová

„No zají­ma­lo by mě to na zkouš­ku… Třeba pokus na týden. Ale muse­la bych si smět určit jaký muž a jak sta­rý a tak dále a co bych moh­la si dovo­lit jako ten muž. Jestli bych tře­ba k tomu měla něja­ký finanč­ní bud­get nebo tak (smích). Kdybych se naro­di­la jako otec od rodi­ny, co sta­ví barák, to nevím, jest­li by se mi chtě­lo…“ pře­je si Ester Kočičková

„Byla  bych doce­la zvě­da­vá, pro­to­že pře­ci jenom je to jiný svět pán­ské­ho živo­ta, a to by mě zají­ma­lo, nebu­du říkat co, ale na ome­ze­ný časo­vý úsek by se mi to hodi­lo,“ říká Jana Synková.

„Pokud bych měla mož­nost, na tako­vý půl rok…“ při­dá­vá se Naďa Konvalinková.

„Já jsem dost ráda, že jsem v tomhle živo­tě žena, a kdy­bych měla mož­nost, tak bych chtě­la být muž ale už od malič­ka. V dal­ším živo­tě chci být muž, chci si to vyzkou­šet. Nestřídat to,“ říká Lenka Vlasáková.

Také Lucie Šteflová by na zkouš­ku do muž­ské­ho převtě­le­ní šla. „Rozhodně. Já mys­lím, že v dneš­ní době to mají muži mno­hem jed­no­duš­ší, dřív měli ale­spoň voj­nu, tak­že dneska je to tak, že my pra­cu­je­me, rodí­me, už to není tak, že žena by byla doma a sta­ra­la se o domác­nost a vycho­vá­va­la děti, ale taky pra­cu­je­me a mys­lím, že zastá­vá­me víc prá­ce než muži.“

„Já bych chtě­la být mužem, urči­tě… Dokonce si mys­lím, že jsem se tak měla naro­dit, ale být ženou je výzva, tak­že to při­jí­mám, ale urči­tě bych chtě­la být mužem ale­spoň na měsíc,“ říká Táňa Pauhofová.

A co muži? Kdybyste měl mož­nost stát se ženou, chtěl bys­te a pokud ano, na jak dlou­ho?

„Možná se vám to bude zdát div­ný, ale já v pod­sta­tě jsem žena. Takže já s tím vůbec nemám pro­blém, tak co teď s tím?“ smě­je se Jiří Langmajer. A Matěj Hádek to má podob­ně: „Tak já tro­chu žena jsem, samo­zřej­mě, poci­to­vě mini­mál­ně, jak říkal Jung – ani­ma / ani­mus, žen­ská část duše, muž­ská část duše, tak­že já v sobě mám i tro­chu ženy, i když vněj­ší atri­bu­ty jsou muž­ský. To by zále­že­lo, jest­li bych byla hezká a mla­dá nebo ošk­li­vá a sta­rá… (smích)“

„Tak asi by mě hod­ně zají­mal ten oka­mžik poro­du, tak na tu půl hodin­ku před poro­dem a porod mož­ná jo, ale mys­lím, že bych to těs­ně před tím zru­šil,“ tvr­dí Jiří Havelka.

„No, kdy­bych se stal ženou, tak je ješ­tě otáz­ka, jest­li bych se stal ošk­li­vou ženou nebo hezkou ženou, to jsou samo­zřej­mě dva růz­né dru­hy. A kdy­bych si měl vybrat ženu, tak mož­ná Aťku Janouškovou, ta byla tako­vá malá, nená­pad­ná a asi měla od chla­pů pokoj, že ji tak neo­tra­vo­va­li. Protože… neu­mím si před­sta­vit, že by mě od rána do veče­ra někdo plá­cal po zad­ku. Kdybych se stal ženou, tak na tři týd­ny, pro­to­že ten čtvr­tý bych nerad absol­vo­val (úsměv)…“ říká Jiří Maryško.

Také Jakub Volák by do poku­su šel: „Já mys­lím, že bych to otes­to­val tak na víkend. Víkend je ide­ál­ní doba, že bych vyra­zil někam na něja­kou akci a pro­táh­nul bych to do nedě­le, a pak bych se pro­bu­dil, to je tak ide­ál­ní doba.“

„Jasně, já bych to vyzkou­šel, mě by to zají­ma­lo. No tak na půl roku…“ říká Richard J. Müller nao­pak Oldřich Navrátil má jas­no: „Ne ne ne, já jsem spo­ko­je­ný tak, jak jsem a nic bych na tom


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,94682 s | počet dotazů: 230 | paměť: 72469 KB. | 19.05.2024 - 19:23:09