Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Herečka Andrea Hoffmannová se představí po boku Jiřího Langmajera v nové komedii Po čem muži touží. Do kin vstupuje 20. září

Herečka Andrea Hoffmannová se představí po boku Jiřího Langmajera v nové komedii Po čem muži touží. Do kin vstupuje 20. září

rozsaf
rozsaf
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po před­loň­ské spo­lu­prá­ci na fil­mu Pohádky po Emu ztvár­ni­la hereč­ka Andrea Hoffmannová svo­ji dru­hou roli ve fil­mu reži­sé­ra Rudolfa Havlíka. Komedie Po čem muži tou­ží pod­le scé­ná­ře, na kte­rém Havlík spo­lu­pra­co­val se spi­so­va­tel­kou Radkou Třeštíkovou, vstu­pu­je do kin 20. září a Andrea Hoffmannová v ní před­sta­vu­je roli Jitky, exman­žel­ky hlav­ní­ho hrdi­ny Karla Krále v podá­ní Jiřího Langmajera.

„S reži­sé­rem Rudou Havlíkem jsem pra­co­va­la podru­hé a opět to byla moc pří­jem­ná spo­lu­prá­ce. Je fajn, když se herec s reži­sé­rem zna­jí a nemu­sí si k sobě hle­dat ces­tu. Rozdíl ve spo­lu­prá­ci opro­ti natá­če­ní Pohádek pro Emu byl obrov­ský – teh­dy jsem měla epi­zod­ní roli, kdež­to ve fil­mu Po čem muži tou­ží už moje posta­va musí fun­go­vat během celé­ho pří­bě­hu, tudíž míra zod­po­věd­nos­ti je mno­hem vět­ší,“ říká Andrea Hoffmannová a pochva­lu­je si i spo­lu­prá­ci s ostat­ní­mi her­ci. „Pokaždé vní­mám jako zají­ma­vý záži­tek a pří­nos, když se na pla­ce mohu setkat s nový­mi kole­gy. Mého fil­mo­vé­ho exman­že­la Jiřího Langmajera pova­žu­ji za výbor­né­ho her­ce a nesku­teč­né­ho pro­fí­ka. Hrálo se mi s ním výbor­ně,“ při­zná­vá Hoffmannová.

A jak by se jí v reál­ném živo­tě zamlou­va­la mož­nost, kte­rou ve fil­mu zaži­je hlav­ní hrdi­na – převtě­le­ní se do oso­by dru­hé­ho pohla­ví? „Myslím, že by to bylo pří­nos­né. Svět mužů a žen je nato­lik roz­díl­ný, že  bychom se  tře­ba navzá­jem lépe pocho­pi­li, kdy­by tato mož­nost šla. A mož­ná bychom si pře­sta­li vytvá­řet před­sud­ky nebo dělat rych­lé sou­dy o dru­hém pohla­ví.“

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

Rudolf Havlík s Radkou Třeštíkovou vyprá­vě­jí v novém fil­mu s humo­rem a nad­sáz­kou pří­běh o věč­ném sou­pe­ře­ní muž­ské­ho a žen­ské­ho svě­ta. Hlavním hrdi­nou sním­ku Po čem muži tou­ží je cha­risma­tic­ký cynik Karel Král v podá­ní Jiřího Langmajera – tro­chu šovi­nis­ta a sar­kas­tic­ký sym­paťák, na kte­ré­ho ženy letí. Pracuje jako šéf­re­dak­tor časo­pi­su pro muže a s ničím se moc nemaz­lí. Jeho osob­ní život však není zrov­na pří­kla­dem vyrov­na­nos­ti. S exman­žel­kou v podá­ní Andrey Hoffmannové hádá nejen kvů­li sedm­nác­ti­le­té dce­ři Julii, kte­ré Karel leze krkem kvů­li své­mu cho­vá­ní.

Karlův nezá­vaz­ný způ­sob živo­ta jed­no­ho dne dosta­ne hned něko­lik ran. Přijdeo prá­ci, z níž ho vyho­dí kvů­li prů­švi­hům a pokle­su pro­dej­nos­ti časo­pi­su, býva­lá man­žel­ka a dce­ra ho opět naštvou, nezná­má žena mu nabou­rá auto a na jeho mís­to je dosa­ze­na pohled­ná mla­dá šéf­re­dak­tor­ka. Karel je na dně a spo­leč­ně s nej­lep­ším kama­rá­dem Čestmírem to vyře­ší po chlap­sku – opi­je se a v dob­ro­druž­né noci si pře­je, aby se stal ženou, pro­to­že „žen­ský to mají v živo­tě mno­hem jed­no­duš­ší a on je na tom kvů­li nim bíd­ně.“ Ráno se Karel pro­bu­dí, a už to není Karel…

Vedle Jiřího Langmajera a Andrey Hoffmannové se ve fil­mu Po čem muži tou­ží obje­ví řada zná­mých her­ců a here­ček – Táňa Pauhofová, Matěj Hádek, Jiří Havelka, Sara Sandeva, Oldřich Navrátil, Lenka Vlasáková, Lucie Polišenská, Pavla Tomicová, Lucie Šteflová, Naďa Konvalinková, Ester Kočičková, Jakub Volák a dal­ší.

Natáčení pro­bí­ha­lo letos v břez­nu a dub­nu v praž­ských loka­cích, na něko­lik dní štáb zaví­tal také do hote­lu Podlesí neda­le­ko Hlinska, jehož sou­čás­tí je Pohádková ves­nič­ka.

Producentem fil­mu Po čem muži tou­ží je spo­leč­nost Fénix Film Dany Volákové
a Michaly Flenerové, kte­rá již s Rudolfem Havlíkem pro­du­ko­va­la film Pohádky pro Emu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,68187 s | počet dotazů: 245 | paměť: 72302 KB. | 19.05.2024 - 19:28:47