Kritiky.cz > Speciály > Po čem muži touží - Herci a jejich role

Po čem muži touží - Herci a jejich role

PoCemMuziTouzi
PoCemMuziTouzi
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na počát­ku fil­mu pozná­vá­me Karla. „Jeden z mno­ha mačis­tic­kých chla­pů, kte­ré jsem už v živo­tě hrál… a zkra­cho­va­lých pod­ni­ka­te­lů,“ ve struč­nos­ti cha­rak­te­ri­zu­je Karla Jiří Langmajer.

Zásahem osu­du se Karel sta­ne Karlou a díky tomu se Anna Polívková muse­la pro­mě­nit v muže v žen­ském těle. „Já hra­ju Karla nebo vlast­ně Karlu, kte­rá se sna­ží nějak sžít se svým novým tělem a pozná­vá svět z té žen­ské stra­ny. Postupně se smi­řu­je se svým osu­dem a už ani moc nepo­čí­tá s tím, že by se to moh­lo nějak vrá­tit ke sta­rým pořád­kům. Ruda Havlík říká, že Karel je dino­sau­rus z deva­de­sá­tých let, že tako­ví muži málo­kdy jsou, pro­to­že on si oprav­du mys­lí, že žen­ský jenom tahaj z chla­pů pení­ze a že by měly být jenom pěk­ný a uva­řit a potě­šit, a to je všech­no co od ženy vyža­du­je. Ale zjiš­ťu­je, že to je troš­ku jinak být žen­ská …“ říká Anna Polívková.

 Také spi­so­va­tel Robert je pře­svěd­čen, že o ženách ví všech­no. „To je tako­vej chyt­ro­prd, kte­rej si mys­lí, že něče­mu rozu­mí, ale samo­zřej­mě tomu moc nero­zu­mí,“ popi­su­je Roberta jeho před­sta­vi­tel Jiří Havelka.

Když je Karel vyho­zen z šéf­re­dak­tor­ské­ho mís­ta, nastou­pí na jeho post Leona Černá v podá­ní Táni Pauhofové. „Leona Černá je vyvá­že­ným žen­ským pro­ti­pó­lem Karla,“ říká hereč­ka.

Karlovy pro­blémy se žena­mi zahr­nu­jí také jeho býva­lou man­žel­ku a dce­ru Julii. „Karlova exman­žel­ka Jitka je tako­vá sym­pa­tic­ká hys­ter­ka,“ smě­je se Andrea Hoffmannová.  „Julince je osm­náct a je prá­vě v té fázi živo­ta, kdy se z  malé hol­ky stá­vá dospě­lá žena,  ale záro­veň pořád v sobě má tu malou hol­ku, tak­že je občas těž­ké vychy­tat kdy, jak, co. Konečně, popr­vé v živo­tě, ji zača­lo něco bavit, chce hrát na kyta­ru, zpí­vat a je roz­hod­nu­tá jít za svým snem, což s sebou nese samo­zřej­mě pře­káž­ky.  Její rodi­če jí úpl­ně nero­zu­mí, nechá­pou, že řeší prá­vě hlav­ně tuhle věc, to, co ji baví, co chce dělat,“ říká hereč­ka Sara Sandeva. Ta se kvů­li roli Julie  muse­la nau­čit zvlád­nou zákla­dy hry na kyta­ru. „V živo­tě  jsem na kyta­ru nehrá­la, tak­že jsem absol­vo­va­la hodi­ny, to byla asi tako­vá nej­vět­ší výzva mé role. Musela jsem oprav­du hrát a zpí­vat,  což jsou zrov­na dvě  věci, kte­ré nedě­lám kaž­dý den.“

Písničku Hvězda důvěr­ná, kte­rou Sara Sandeva ve fil­mu hra­je a zpí­vá na sou­tě­ži „Noc talen­tů“, slo­ži­la a text k ní napsa­la talen­to­va­ná zpě­vač­ka a textař­ka Patricie Fuxová.

Jediným člo­vě­kem, jemuž se Karel svě­ří se svou pro­mě­nou, je Čestmír. „Čestmír, je auto­me­cha­nik, a  - to je tako­vá herec­ká kla­si­fi­ka­ce – je to kama­rád hlav­ní­ho hrdi­ny. Je to hod­nej a pra­co­vi­tej kluk a kámoš Karla ali­as Karly. Takovej par­ťák, má rád pívo, svo­ji ženu, svý děc­ka a svo­je řemes­lo,“ před­sta­vu­je Čestmíra, kte­rý zaži­je díky Karle - pře­de­vším se svou man­žel­kou Hedvikou -  pár pre­kér­ních situ­a­cí, Matěj Hádek. „Ona je dost urput­ná, nesne­si­tel­ná seme­t­ri­ka, kte­rá chce mít muže doma a hod­ně dětí,“ dodá­vá Lenka Vlasáková.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,60667 s | počet dotazů: 231 | paměť: 72236 KB. | 12.04.2024 - 19:43:28