Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Nepřekonatelné výzvy a kontroverze za kamerou: Cesta filmu Whiplash od krátkého snímku na Sundance k Oscarovým úspěchům

Nepřekonatelné výzvy a kontroverze za kamerou: Cesta filmu Whiplash od krátkého snímku na Sundance k Oscarovým úspěchům

Photo © Blumhouse Productions
Photo © Blumhouse Productions
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Režisér a sce­náris­ta fil­mu Whiplash (2014) Damien Chazelle nemohl zís­kat finanč­ní pro­střed­ky na svůj film, a tak jej pře­ve­dl do podo­by krát­ké­ho fil­mu a v roce 2013 jej při­hlá­sil na fil­mo­vý fes­ti­val Sundance. Krátký film nako­nec zís­kal Cenu poro­ty za krát­ký film a brzy poté zís­kal finanč­ní pro­střed­ky.

Při inten­ziv­něj­ších scé­nách cvi­če­ní reži­sér nekři­čel: „Střih!“, tak­že Miles Teller bub­no­val, dokud se nevy­čer­pal. Teller, kte­rý hra­je na bicí od svých pat­nác­ti let, měl kvů­li razant­ní­mu, netra­dič­ní­mu sty­lu jaz­zo­vé­ho bub­no­vá­ní puchý­ře na rukou. Část jeho krve se v důsled­ku toho dosta­la na palič­ky a bicí soupra­vu.

Pro scé­nu s fac­ko­vá­ním nato­či­li J. K. Simmons a Teller něko­lik zábě­rů, při­čemž Simmons fac­ko­vá­ní pou­ze napo­do­bo­val. Při posled­ním zábě­ru se Simmons a Teller roz­hod­li nato­čit scé­nu s oprav­do­vou, nefal­šo­va­nou fac­kou. Tento záběr je ve fil­mu.

Simmons měl ve sku­teč­nos­ti vlast­ní hudeb­ní záze­mí. Jeho mat­ka byla uči­tel­kou hud­by na střed­ní ško­le a jeho otec byl ředi­te­lem hudeb­ní­ho oddě­le­ní na uni­ver­zi­tě v Montaně, kde J. K. sám zís­kal hudeb­ní titul. V minu­los­ti hrál na kla­vír a kvů­li své roli musel zno­vu navště­vo­vat lek­ce.

Spoilery:

Když se Simmonse pta­li na závěr fil­mu, pro­hlá­sil, že spo­lu s Chazellem chtě­li „pod­ní­tit dis­ku­si a deba­tu a ne roz­hod­nout - jsme šťast­ní za Andrewa Neimanna, nebo naří­ká­me nad jeho ztrá­tou lid­skosti. Debata, kte­rá se mi líbí, je, jak dale­ko je pří­liš dale­ko? Jak moc je pří­liš? Stojí to za to? Tento druh neú­pros­né­ho týrá­ní je mož­ná nut­ný a vhod­ný, pokud cvi­čí­te Navy Seals, ale nevím, jest­li je vhod­ný v hudeb­ní ško­le. Ale je to tam a může to být pro­duk­tiv­ní, to se nedá popřít. Z mého vlast­ní­ho pohle­du bych radě­ji měl hezkou pří­tel­ky­ni, než abych s ním cho­dil do prá­ce a měl neu­stá­le krvá­ce­jí­cí ruce. Rozhodl bych se jinak.“ (IMDb)

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, J. K. Simmonsi!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 15,97914 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71836 KB. | 14.07.2024 - 20:02:53