Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Forrest Gump: Za scénou kultovního filmu z roku 1994

Forrest Gump: Za scénou kultovního filmu z roku 1994

Photo © 1994 Paramount Pictures
Photo © 1994 Paramount Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film z roku 1994, Forrest Gump, je jed­ním z těch neza­po­me­nu­tel­ných kle­no­tů kine­ma­to­gra­fie. Režírovaný Robertem Zemeckisem a s Tomem Hanksem v hlav­ní roli, ten­to film si zís­kal srd­ce divá­ků po celém svě­tě. Ačkoliv se zdá, že víme o Forrestovi Gumpovi již vše, zde je něko­lik fas­ci­nu­jí­cích zají­ma­vos­tí, kte­ré by vás moh­ly pře­kva­pit.

 • Tom Hanks, kte­rý si zahrál titul­ní posta­vu, při­dal k iko­nic­kým repli­kám fil­mu i jed­nu, kte­rá neby­la původ­ně v scé­ná­ři. Slavnou větu „Jmenuju se Forrest Gump a říka­jí mi Forrest Gump“ vymys­lel až při natá­če­ní.
 • Ve scé­ně, kde Forrest vysvět­lu­je smy­sl své akce s kvě­ti­no­vý­mi dět­mi, je ukry­tá hlu­bo­ká myš­len­ka o nási­lí a váleč­ných násled­cích. Forrest Gump chce divá­kům sdě­lit, že vál­ka zane­chá­vá trva­lé jizvy na duších i tělech lidí.
 • Během běžec­kých scén, kde Forrest zdo­lá­vá dlou­hé vzdá­le­nos­ti, zaska­ko­val za Toma Hanksa jeho bra­tr Jim Hanks. To je zají­ma­vý rodin­ný moment na poza­dí fil­mu.
 • Herečka Sally Field, kte­rá hrá­la mat­ku Forresta, byla ve sku­teč­nos­ti pou­ze o deset let star­ší než její fil­mo­vý syn. Tento fakt nám při­po­mí­ná, jak věko­vé roz­dí­ly v Hollywoodu mohou být občas pře­kva­pu­jí­cí.
 • Při hle­dá­ní vhod­né herec­ké obsa­ze­ní pro Forresta Gumpa byli odmít­nu­ti hereč­tí veli­ká­ni jako John Travolta, Bill Murray a Chevy Chase. Nakonec ale role při­padla Tomu Hanksovi, kte­rý si ji odne­sl s neu­vě­ři­tel­ným herec­kým umem.
 • Kromě fil­mo­vých tajem­ství zahr­nu­je Forrest Gump i vtip­né detai­ly. Například v kaž­dé scé­ně, kde se film posou­vá v čase, nosí Forrest mod­rou koši­li, což může být drob­ný odkaz na změ­ny v módě.
 • Lodě, kte­rou Forrest pou­ží­vá k lovu kre­vet, si může­te dnes pro­hléd­nout v Disney’s Planet Hollywood, což je dal­ší fas­ci­nu­jí­cí spo­je­ní fil­mo­vé­ho svě­ta s reál­ným živo­tem.
 • I když Forrest Gump nese mno­ho dojem­ných momen­tů, někte­ré scé­ny byly nato­če­ny s vyu­ži­tím digi­tál­ních tri­ků. Například ve scé­ně, kde Forrest nese Bubbu během útě­ku před kul­ka­mi, byl Bubba zavě­šen na jeřá­bu, aby Tom Hanks mohl snad­no nést jeho váhu.
 • Město, kde Forrest vyrůs­tal, Greenbow, ve sku­teč­nos­ti nee­xis­tu­je. Toto fik­tiv­ní mís­to dodá­vá fil­mu dal­ší vrst­vu pohád­ko­vé atmo­sfé­ry.
 • Forrestova oblí­be­ná meta­fo­ra o bon­bo­ni­é­ře se sta­la jed­nou z nej­ú­spěš­něj­ších fil­mo­vých hlá­šek pod­le Amerického fil­mo­vé­ho insti­tu­tu.
 • Forrest Gump není pou­ze fil­mem s pou­ta­vým pří­bě­hem, ale i hudeb­ním zážit­kem. The Doors, legen­dár­ní rocko­vá sku­pi­na, při­spě­la šes­ti pís­ně­mi k soun­d­trac­ku fil­mu, což je dosud uni­kát­ní.
 • Chybějící nohy poru­čí­ka Dana, ztvár­ně­né­ho Gary Sinisem, byly digi­tál­ně odstra­ně­ny. Tento vizu­ál­ní trik dodá­vá posta­vě dal­ší vrst­vu auten­tič­nos­ti.
 • Tom Hanks, kro­mě své­ho herec­ké­ho umě­ní, uká­zal také svou odda­nost pro­jek­tu tím, že si nevzal kla­sic­ký hono­rář, ale podíl z výděl­ku, což mu při­nes­lo cel­ko­vě 40 mili­o­nů dola­rů.
 • Filmové loka­ce Forresta Gumpa zahr­nu­jí něko­lik ame­ric­kých stá­tů, ať už jde o gol­fo­vé hřiš­tě ve Vietnamu posta­ve­né v Jižní Karolíně nebo fil­mo­vou lavič­ku, kte­rá nyní najde své mís­to v Muzeu dějin v Savannah, Georgie.
 • Celosvětová pre­mi­é­ra Forresta Gumpa pro­běh­la 23. červ­na 1994 v Los Angeles, což ozna­či­lo začá­tek jeho tri­um­fál­ní ces­ty kine­ma­to­gra­fic­kým svě­tem.
 • Forrestovy kre­ve­ty, kte­ré loví ve fil­mu, jsou již vždy mrt­vé, což může být skvě­lý detail pro pozor­né divá­ky.
 • Michael Conner Humphreys, kte­rý ztvár­nil mla­dé­ho Forresta, musel učit Toma Hanksa jižan­ský pří­zvuk pří­mo na pla­ce, aby co nej­lé­pe odpo­ví­dal kniž­ní před­lo­ze.
 • Film Forrest Gump měl i svůj podíl na čes­kém dabin­gu. Postavu Jenny nada­bo­va­la hereč­ka Nela Boudová, ale zpě­vo­vé čás­ti pře­ne­cha­la Janě Mařasové.
 • Vzpomínky Forresta na své jmé­no jsou spo­je­ny s fil­mem Zrození náro­da (1915), kde hra­je roli inspi­ra­ce Nathan Bedford Forrest, býva­lý vete­rán občan­ské vál­ky a vůd­ce Ku Klux Klanu.
 • Ve scé­ně, kde Forrest uka­zu­je Elvise Presleyho, byl mla­dý Elvis zahrán Peterem Dobsonem, ale hla­so­vě byl nahra­zen Kurtem Russelem, kte­rý hrál Elvise Presleyho v jiném fil­mu.

Forrest Gump je nejen pou­ta­vým pří­bě­hem, ale i sou­bo­rem zají­ma­vos­tí a detai­lů, kte­ré děla­jí ten­to film neza­po­me­nu­tel­ným. Jeho uni­kát­ní směs pří­bě­hu, herec­ké­ho umě­ní a fil­mo­vé kouz­lo nás stá­le baví a oslo­vu­je i po letech od jeho pre­mi­é­ry.


Zdroj: Střípky z minu­los­ti 🕰️ - X


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Forrest Gump23. října 2022 Forrest Gump Forrest Gump je americký komediálně-dramatický film z roku 1994, který režíroval Robert Zemeckis a scénář napsal Eric Roth. Film byl natočen podle stejnojmenného románu Winstona Grooma z […] Posted in Speciály
 • Forrest Gump - Existují filmy o životě. A pak je tu Forrest Gump9. listopadu 2020 Forrest Gump - Existují filmy o životě. A pak je tu Forrest Gump Prosťáček Forrest Gump (Tom Hanks), typický obyčejný muž od dětství dělal, co se mu řeklo. Do života si tak odnesl několik ponaučení své pečlivé maminky (Sally Field) a osvědčené pravidlo, […] Posted in Retro filmové recenze
 • Sully: Zázrak na řece Hudson15. ledna 2024 Sully: Zázrak na řece Hudson Pamatujete na rok 2009, kdy v New Yorku na řece Hudson nouzově přistálo letadlo s poškozenými motory? Nikomu ze 155 cestujících se tehdy nic nestalo a to jen díky duchapřítomnosti a […] Posted in Filmové recenze
 • Smrtonosná zbraň4. dubna 2023 Smrtonosná zbraň Smrtonosná zbraň je americká akční policejní komedie z roku 1987, kterou režíroval a spoluprodukoval Richard Donner, scénář napsal Shane Black a koproducentem byl Joel Silver. Vedle Garyho […] Posted in Speciály
 • Zelená míle27. prosince 2021 Zelená míle Snad první film, o kterém nevím, co napsat, je to jedno z nejatypičtějších děl poslední doby (posledních několika let), které jsem shlédl a to jsem jich viděl opravdu dost a to dokonce […] Posted in Retro filmové recenze
 • Krotitelé duchů II - Duchové třeste se! Jsou zpět!11. dubna 2024 Krotitelé duchů II - Duchové třeste se! Jsou zpět! Zachránili New York před záplavou z říše duchů, ale uznání ani slávy se moc nedočkali. Lidé na ně pomalu zapomněli a oni nyní doslova přežívají jak se dá. Vše se však změní ve chvíli, kdy […] Posted in Retro filmové recenze
 • Zákulisí natáčení A.I. Umělé inteligence: Tajemství tváří bez výrazu10. dubna 2024 Zákulisí natáčení A.I. Umělé inteligence: Tajemství tváří bez výrazu Aby Haley Joel Osment při natáčení filmu "A.I. Umělá inteligence" (2001) vypadal jako člověk, každý den před natáčením mu byla oholena veškerá odhalená kůže (obličej, paže, ruce atd.), aby […] Posted in Zajímavosti
 • Natáčení Steve Jobs: Za kulisami s Fassbenderem3. dubna 2024 Natáčení Steve Jobs: Za kulisami s Fassbenderem Tříaktový film Steve Jobs (2015) byl natočen postupně. Herci strávili na každém dějství čtyři týdny, dva týdny zkoušeli a poté dva týdny natáčeli. Kate Winslet uvedla, že u třetího dějství […] Posted in Zajímavosti
 • Grindhouse: Auto zabiják28. března 2024 Grindhouse: Auto zabiják Kurt Russell si rád hraje s pěknými děvčaty. Nikoliv však v posteli nýbrž na prašných cestách a ze všeho nejraději je za pomocí svého auta, posílá na onen svět… Tři mladá děvčata vyráží […] Posted in Retro filmové recenze
 • Přízraky na venkově: Beetlejuice a pohřešovaná hororová atmosféra21. března 2024 Přízraky na venkově: Beetlejuice a pohřešovaná hororová atmosféra Manželé Barbara a Adam žijí spokojeným životem ve svém domě na venkově. K úplnému štěstí jim chybí jen jediné a to dítě. Jednoho dne však při jejich návratu domů dojde k autonehodě a oni […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54349 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72309 KB. | 16.04.2024 - 18:56:06