Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Nepříznivý start, nečekaný triumf: Marlene Dietrich v Modrém andělovi a dramatické události, které následovaly

Nepříznivý start, nečekaný triumf: Marlene Dietrich v Modrém andělovi a dramatické události, které následovaly

Photo © Paramount Pictures
Photo © Paramount Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

O tom, proč byla Marlene Dietrichová obsa­ze­na do role Loly Loly ve fil­mu Modrý anděl (1930), exis­tu­jí růz­né ver­ze, ale reži­sér Josef von Sternberg ve své auto­bi­o­gra­fii uve­dl, že Dietrichová při­šla na zkouš­ky do fil­mu znudě­ná a una­ve­ná, pro­to­že byla pře­svěd­če­ná, že roli nedo­sta­ne, a jen se sna­ži­la hrát - a Sternberg ji najal, pro­to­že prá­vě tako­vý una­ve­ný postoj chtěl pro tuto posta­vu. Během kon­kur­zu von Sternberg naří­dil kaž­dé ucha­zeč­ce o roli, aby si s sebou při­nes­la „roz­pus­ti­lou pís­nič­ku“ a při­pra­vi­la se ji během kon­kur­zu zazpí­vat. Dietrichová ten­to pokyn igno­ro­va­la a na kon­kurz se dosta­vi­la bez pís­ně a nepři­pra­ve­ná zpí­vat.

Dietrichové kame­ro­vé zkouš­ky pro ten­to film se docho­va­ly. Předstírá v něm, že se zlo­bí na své­ho kla­ví­ris­tu, kte­ré­ho hrál Friedrich Hollaender, skla­da­tel fil­mu. Poté něko­li­krát ang­lic­ky zazpí­vá refrén pís­ně „You’re the Cream In My Coffee“, načež vyle­ze na kla­vír, vyhr­ne si suk­ni (aby uká­za­la nohy) a němec­ky zazpí­vá pochod­ňo­vou píseň „Why Cry“ od Petera Kreudera, zná­mé­ho skla­da­te­le, kte­rý dohlí­žel na orchest­rál­ní aranž­má fil­mu. Když zkouš­ka kon­čí, Dietrichová se pře­ru­ší a omlu­ví se Hollaenderovi. Dietrichová měla poně­kud ome­ze­ný hla­so­vý roz­sah, což donu­ti­lo skla­da­te­le Hollaendera při­způ­so­bit hud­bu spe­ci­ál­ně Dietrichové hla­su. Jedinečný pěvec­ký talent Dietrichové však vedl k dlou­hé dru­hé kari­é­ře kon­cert­ní zpě­vač­ky poté, co její fil­mo­vá kari­é­ra ochab­la.

Milostný poměr von Sternberga a Dietrichové, kte­rý začal během natá­če­ní toho­to fil­mu, vyvo­lal znač­ný bul­vár­ní skan­dál a nako­nec vedl k roz­pa­du von Sternbergova man­žel­ství. V noci 31. břez­na 1930, v den tri­um­fál­ní pre­mi­é­ry fil­mu v Berlíně, man­že­lé uprch­li do New Yorku, aby ve Spojených stá­tech zahá­ji­li spo­leč­nou fil­mo­vou kari­é­ru. Von Sternbergova man­žel­ka Riza Royceová plá­ny odha­li­la a dora­zi­la do Spojených stá­tů dří­ve než její man­žel a Dietrichová. Spolu se svým práv­ní­kem se s párem setka­la v pří­sta­vu, když vystu­po­va­li z výlet­ní lodi. Royceová doru­či­la Dietrichovi papí­ry s ozná­me­ním, že je žalo­vá­na pro pomlu­vu a odci­ze­ní citů, a o měsíc poz­dě­ji poda­la žádost o roz­vod s von Sternbergem.

Zdroj: IMDb

Všechno nej­lep­ší, Marlene Dietrichová!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,04170 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72398 KB. | 23.05.2024 - 14:14:02