Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Sydney Greenstreet: Velký herec s ještě větším talentem – Příběh neuvěřitelné kariéry a humoru za kulisami Maltézského sokola a dalších filmů

Sydney Greenstreet: Velký herec s ještě větším talentem – Příběh neuvěřitelné kariéry a humoru za kulisami Maltézského sokola a dalších filmů

Photo © 1942 Warner Bros
Photo © 1942 Warner Bros
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Šedesátiletý brit­ský nová­ček Sydney Greenstreet vážil 357 liber a byl tak vel­ký, že mu stu­dio muse­lo pro roli Kaspera Gutmana ve fil­mu Maltézský sokol (1940) spe­ci­ál­ně vyro­bit celou gar­de­ro­bu. Židle, na kte­ré Greenstreet sedí při roz­ho­vo­ru se Samem Spadem (Humphrey Bogart) v hote­lo­vém poko­ji, byla také vyro­be­na spe­ci­ál­ně pro něj; židle, kte­ré chtě­lo rekvi­zi­tář­ské oddě­le­ní pou­žít, neby­ly dosta­teč­ně širo­ké, aby poja­ly Greenstreetův obvod, ani dosta­teč­ně pev­né, aby unes­ly jeho váhu.

Podle Mary Astor v její auto­bi­o­gra­fii „A Life on Film“ byl Greenstreet před svou prv­ní scé­nou vel­mi ner­vóz­ní a pozna­me­nal: „Mary, dra­há, drž mě za ruku, řek­ni mi, že ze sebe neu­dě­lám pitom­ce!“

Režisér John Huston a spol. se na natá­če­ní lech­ta­li řadou dal­ších vtíp­ků. Jak vyprá­vě­la Astor ve své auto­bi­o­gra­fii, her­ci a štáb měli sys­tém, pod­le kte­ré­ho Huston dával návštěv­ní­kům natá­če­ní zna­me­ní, aby si z nich vystře­li­li. V „č. 5“ měl Bogart pro potře­by návštěv­nic spo­le­čen­ských klu­bů, kte­ré se těši­ly na hvězdy, pře­jít do při­pra­ve­né­ho výstu­pu s Greenstreetem. Začal na něj kři­čet a nadá­vat mu, nazý­val ho sta­rým tlus­tým bláznem. „Kdo si sak­ra mys­líš, že jsi? Vy jste mě vyve­dl z míry a já vám říkám, že si nedám...,“ v tu chví­li mu Huston sko­čil do řeči a zadr­žo­val Bogartův posměš­ný vztek. Velmi rych­le by se roz­pa­či­té a roz­ča­ro­va­né dámy šou­ra­ly k nej­bliž­ší­mu výcho­du. Mezitím ve fil­mu „No. 10“ vyšel Peter Lorre v pří­hod­ný oka­mžik z Astorovy šat­ny, upra­vil si poklo­pec a řekl: „Tak zatím, Mary.“

Greenstreet s Lorrem poté spo­lu­pra­co­val v dal­ších osmi fil­mech. Za osm let nato­čil 24 fil­mů, to vše v době, kdy ho sužo­va­la cuk­rov­ka a Brightova cho­ro­ba. V roce 1949 ode­šel do fil­mo­vé­ho důcho­du a o čty­ři roky poz­dě­ji zemřel. Bylo mu 75 let.

Zdroj: IMDb

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Sydney Greenstreete!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,68387 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71732 KB. | 19.06.2024 - 00:08:40