Kritiky.cz > Recenze her > NHL 19 - ještě horší hra než v loni ... předloni...

NHL 19 - ještě horší hra než v loni ... předloni...

vlcsnap 2018 09 14 21h37m46s529
vlcsnap 2018 09 14 21h37m46s529
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jak v posled­ních letech, tak i letos vychá­zí pou­ze pro X1 a PS4 nová hra NHL – NHL 19. Oproti fot­ba­lo­vé kon­ku­ren­ci se NHL zako­pa­lo v hlu­bo­ké stud­ni, kde se hned tak nevy­no­ří.

Začneme tím, že engi­ne hry je pořád ten samý, něko­lik let sta­rý, žád­né gra­fic­ké vylep­še­ní, žád­ná her­ní vylep­še­ní, pou­ze malin­ka­té díl­čí změ­ny, kte­ré na prv­ní pohled hrá­či ani nepo­zna­jí.

Když se tak pro­chá­zím hrou, v her­ním požit­ku nic moc vel­ké­ho nepo­zná­vám, jedi­né zna­tel­né změ­ny jsou aktu­ál­ní sesta­vy, změ­na menu a pár nových lig, včet­ně evrop­ské ligy mis­trů.

Ještě nesmím zapo­me­nout na nový her­ní mód, kdy hra­je­te pro­ti dvou pro­tiv­ní­kům všich­ni na jed­nu bran­ku. Velmi vyzdvi­ho­va­né his­to­ric­ké hvězdy se obje­vi­li i v loň­ský rok, a tak musím hru vel­mi špat­ně zhod­no­tit, ješ­tě hůř než v loni. Bez vel­kých změn pře­sta­nou hrá­či NHL pros­tě kupo­vat.

Už si NHL od EA nekou­pím, je tam málo změn a nové týmy a nové sesta­vy nepři­ná­ší žád­ný pří­nos, kte­rý by se dal kou­pit za cca 1 500 Kč.

Co by mohlo na další roky hru vylepšit?

  • Nový engi­ne
  • Skutečná ces­ta hokejsty (od evrop­ské ligy (Extraliga) do NHL a až na Mistrovství svě­ta)
  • Verzi pro PC s pod­po­rou uži­va­tel­ských upda­tů (dre­sy, fot­ky atd..)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
3 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Roman

Lepšia je urči­te ako minu­lý roč­ník... mám odo­hra­té na ps4 všet­ky NHL čo na ňu vyšli a ten­to roč­ník pôso­bí zati­aľ naj­lep­šie... napo­sle­dy som sa tak dob­re bavil pri 17... aku­rát ten engi­ne už by moh­li zme­niť to je asi top mínus... a ešte to pís­ka­nie roz­hod­cov za pod­ra­ze­nie ... ale to sa da updej­tom vyrie­šiť... pohy­by hrá­čov sú o pozna­nie lep­šie... aj nový mód CHEL je zau­jí­ma­vý... samozrej­me cenu 60€ si neob­há­ji žia­d­ny šport kto­rý vychá­d­za kaž­do­ročne (ani Fifa)... a porov­ná­vať Fifu s NHL je totál­ne mimo (Fifa má sto­ná­sob­ne vyš­ší roz­po­čet ako NHL)

Jan

Ta hra je fakt hroz­ná. Za ty pení­ze už nikdy, inte­li­gen­ce na bodu 0, pořád chy­by v gra­fi­ce atd. Vypíchnete puk a mís­to aby hráč šel do brej­ku, tak odje­de od puku pryč. Obránci cha­o­tic­ky brá­ní a vůbec neví, kte­rá bije. No pros­tě hrůza. Přihráváte hrá­či a on sám uhne a jde to na icing. A na konec, nesku­teč­ný nadr­žo­vá­ní ze stra­ny EA. Máte 50 střel a on dvě a vyhra­je 2:0 pro­to­že z 20 brej­ků a po násled­né při­hráv­ce hráč vždyc­ky pro­mách­ne nebo dá stu­pid­ní bekhend. Za mě hrůza a EA by se už měl vzpa­ma­to­vat.

Vasil

jj sou­hla­sím s Janem...do hry je zasa­ho­vá­no ze stra­ny pro­vo­zo­va­te­lů, resp. EA až někde za hra­nou, na někte­rých zápa­sech již po chví­li víte, že nemá­te šan­ci vyhrát i kdy­by... „super“ je když vám začnou jez­dit hrá­či jak chtě­jí, nejdou včas pře­pí­nat, uhý­ba­jí před nahráv­ka­mi, nevší­ma­jí si puku a  vrchol je, když vám obrán­ce 2 x v jed­nom zápa­se stře­lí vlast­ní gól a nejde ho ovlá­dat a vy když stří­lí­te do prázd­né brá­ny, tak se gól­man šip­kou vrh­ne mezi kru­hy a sebe­re vám puk...:-)))
PS: opro­ti 18 je posun, že zce­la výji­meč­ně fau­lu­je comp, aby zvý­hod­nil sou­pe­ře...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

3
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53954 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71979 KB. | 18.07.2024 - 15:35:36