Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Zážitkem je pro mě způsob práce Mirka Krobota, říká scénárista Lubomír Smékal

Zážitkem je pro mě způsob práce Mirka Krobota, říká scénárista Lubomír Smékal

160974538 b3921d 1
160974538 b3921d 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Lubomír Smékal je povo­lá­ním psy­cho­log, ale také scé­náris­ta dvou čes­kých fil­mů, na kte­rých spo­lu­pra­co­val s reži­sé­rem Miroslavem Krobotem. První spo­leč­ný film Díra u Hanušovic zís­kal tři České lvy a loň­ská kome­die Kvarteto osm nomi­na­cí.

V jed­nom roz­ho­vo­ru jste uve­dl, že jste se při prá­ci na fil­mu nechal inspi­ro­vat vzpo­mín­kou na
stu­dent­ské obdo­bí, byli tedy něja­ké scén­ky pří­mo z Vašeho živo­ta?

Ve fil­mu jsme nepo­u­ži­li žád­ný doslov­ný pře­pis situ­a­cí, kte­ré jsme pro­ži­li, necha­li jsme se ale inspi­ro­vat reál­ný­mi posta­va­mi. Například rodi­če Tomáše, kte­ří žijí v roz­dě­le­ném bytě a mlu­ví před ním o sobě jako o „býva­lém otci“ a „býva­lé mat­ce“, jsem osob­ně znal. Reálná je napří­klad hos­po­da Ponorka se svý­mi posta­vič­ka­mi a Šaman je z čás­ti inspi­ro­ván našim kama­rá­dem a z čás­ti sku­teč­ným olo­mouc­kým hos­pod­ským.

Celkem výraz­nou rolí je psy­cho­lož­ka ( hereč­ka Lenka Krobotová ), kte­rá je tako­vým svět­lem v jejich hle­dá­ní štěs­tí. Nakolik se podo­bá Vaší psy­cho­lo­gic­ký pra­xi, hle­dá­ní štěs­tí tam máte zřej­mě den­ně?

Psycholožka ve fil­mu neu­ka­zu­je něja­ký urči­tý způ­sob psy­cho­te­ra­pie. Ona tam vlast­ně zase až tolik jako psy­cho­lož­ka nevy­stu­pu­je. To důle­ži­těj­ší je, že se jed­ná o ženu, kte­rá i přes svo­ji roli psy­cho­te­ra­pe­u­t­ky, pro­ží­vá také svůj osob­ní pří­běh hle­dá­ní štěs­tí ve vzta­hu s intro­ver­to­va­ným Funésem a i pro ni je toto hle­dá­ní poně­kud kostr­ba­té.

Film se točil v krás­ném pro­stře­dí Olomouce. Můžete nám ty zají­ma­vé loka­ce upřes­nit?

Jednou z výraz­ných loka­cí byla kul­tov­ní hos­po­da Ponorka, kte­rá byla vždy hos­po­dou pře­váž­ně stu­dent­skou a dodnes se v ní pořá­dá řada alter­na­tiv­ních akcí. Další zře­tel­nou loka­cí jsou zbyt­ky Přemyslovského palá­ce mís­ta, kde byl zavraž­děn posled­ní pře­mys­lo­vec. Koncert kvar­te­ta se konal barok­ním sále Klášterního hra­dis­ka, což je pro­stor nej­star­ší­ho osíd­le­ní Olomouce. Zajímavé jsou také olo­mouc­ké exte­ri­é­ry, kte­ré jsme toči­li jako kuli­sy pří­bě­hu, ve kte­rých nejsou žád­ní lidé, kro­mě postav fil­mu.

Byl jste se podí­vat na natá­če­ní a utkvě­li Vám něja­ká zážit­ky z natá­če­ní?

Zúčastnil jsem se celé­ho natá­če­ní. Scénář jsme psa­li spo­leč­ně s Mirkem Krobotem a já jsem s ním seděl po celou dobu natá­če­ní za moni­to­rem, tak­že jsme si moh­li o natá­če­ní bez­pro­střed­ně poví­dat. Když bylo tře­ba, tak jsme i v prů­bě­hu natá­če­ní upra­vo­va­li a dopi­so­va­li čás­ti scé­ná­ře. Zážitkem je pro mě způ­sob prá­ce Mirka Krobota, kte­rý je na pla­ce vždy doko­na­le při­pra­ve­ný a las­ka­vý k lidem kolem sebe.

Jak psy­cho­log vní­má natá­če­ní, stres z vypě­tí, .... aby vše do sebe zapa­da­lo?

Natáčení je vždyc­ky namá­ha­vé, ale sou­čas­ně jde o tvo­ře­ní něče­ho, co poma­lu zís­ká­vá svůj tvar a smě­řu­je k cíli, kte­rý tvůr­ci sle­du­jí, tak­že se jed­ná o čin­nost, kte­rá dává zpra­vi­dla všem zúčast­ně­ným smy­sl. To jsou pod­mín­ky, kte­ré zmír­ňu­jí poci­ťo­vá­ní náma­hy a stre­su. Velkou pomo­cí byla pro­fe­si­o­nál­ní pro­duk­ce Evolition Films.

Byla něja­ká napsa­ná scén­ka, kte­rou jste si musel do fil­mu u pana Krobota pro­bo­jo­vat, či jste měl
vol­nou ruku?

Scénář jsme psa­li spo­leč­ně, tak­že doha­do­vá­ní pro­bí­ha­lo prů­běž­ně při psa­ní. Je prav­da, že prv­ní podo­ba fil­mu byla hod­ně odliš­ná od té koneč­né. Ale nebyl to boj, spíš hle­dá­ní a postup­ný vývoj. Myslím, že si doká­že­me naslou­chat.

Byla něja­ké napsa­ná scén­ka, kte­rá Vás pře­kva­pi­la svou obtíž­nost­ní, při natá­če­ní fil­mu?

Přeměna psa­né­ho scé­ná­ře do fil­mo­vé podo­by mi při­jde vždyc­ky obtíž­ná a je pří­jem­né, pokud se je
mož­no spo­leh­nout na skvě­lé her­ce a prá­ci celé­ho štá­bu.

Váš prv­ní scé­nář k fil­mu Díra u Hanušovic zís­kal hned Českého lva, ale Kvarteto zůsta­lo u nomi­na­cí. Čím jste si to zdů­vod­nil?

Já mám radost i z nomi­na­cí a film, kte­rý zís­kal vět­ši­nu lvů se mi líbil a oce­ně­ní si zaslou­žil.

Jaké fil­my máte rád ať už žánro­vě či pod­le tvůr­ce?

Mám rád fran­couz­skou „novou vlnu“, z nověj­ších fil­mů mě doce­la zau­jal ukra­jin­ský Kmen.

Jsme web, kte­rý se zabý­vá také kniž­ní­ma novin­ka­mi, tak závě­rem,... kte­ré kni­hy pat­ří mezi Vaše
oblí­be­né?

Hodně se mi líbi­la kníž­ka mé kole­gy­ně psy­cho­lož­ky Katky Jirkové „Naboso“

Foto zdroj : 4  - Falcon, 2  - Česká tele­vi­ze


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Rozhovor s Miroslavem Krobotem o filmu Kvarteto3. prosince 2017 Rozhovor s Miroslavem Krobotem o filmu Kvarteto Váš filmový debut vidělo v kinech 153 tisíc diváků, vy jste původně očekával 10 tisíc. Byl tento velký divácký úspěch důvodem, že jste šel do dalšího filmového projektu, nebo jste s […] Posted in Rozhovory
  • Podívejte se na ukázku nového filmu Kvarteto3. prosince 2017 Podívejte se na ukázku nového filmu Kvarteto https://www.youtube.com/watch?v=HVyQYIZeQso&feature=youtu.be Posted in Trailery
  • Kvarteto - 50 %1. prosince 2017 Kvarteto - 50 % Poněkud nesourodá čtveřice třicátníků v čele se introvertním Robertem (Lukáš Melník) zažívá společné chvíle při zkouškách na koncert soudobé hudby. Čas tráví také v legendární hospodě […] Posted in Filmové recenze
  • Čtvrtá hvězda (TV seriál)15. srpna 2018 Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo jako druhý noční recepční v tříhvězdičkovém hotelu Meteor na periferii Prahy. Štěpána zajímá Pavlínka […] Posted in Galerie
  • Nový český film brzy v kině19. září 2017 Nový český film brzy v kině Ještě než vstoupí nový film Miroslava Krobota Kvarteto do českých kin, uvidí jej lidé na třech festivalech v USA a Evropě. Světovou premiéru si odbude na konci října v rámci Chicago […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Díra u Hanušovic - 60 %22. července 2014 Díra u Hanušovic - 60 % Stejně jako si nikdo nemůže vybrat své rodiče, tak si ani Jaruna (Lenka Krobotová)  s Marunou (Tatiana Vilhelmová)  nevybraly svou věčně nabručenou mámu a chalupu na vesnici, kam se dnes […] Posted in Filmové recenze
  • Díra u Hanušovic - Tisková konference21. července 2014 Díra u Hanušovic - Tisková konference Ve středu 16.7.2014 se uskutečnila tisková konference s tvůrci nového českého filmu Díra u Hanušovic. Režisér Miroslav Krobot a Lubomír Smékal( profesí psycholog)  napsali scénář, který je […] Posted in Články
  • Čtvrtá hvězda29. listopadu 2013 Čtvrtá hvězda Na novinářské projekci dne 28.11.2013 byl novinářům představen nový  seriál České televize,  který uvidí diváci počátkem roku 2014 na kanálu ČT1. Na co se mohou diváci těšit? Děj se […] Posted in Filmové premiéry
  • Nominacím na Českého lva vévodí filmy Toman, Hastrman a Všechno bude22. ledna 2019 Nominacím na Českého lva vévodí filmy Toman, Hastrman a Všechno bude Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) vyhlásila nominace pro 26. ročník výročních cen Český lev. Akademici vybírali z celkem 69 celovečerních hraných, animovaných a dokumentárních […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Český lev ocení potřetí televizní tvorbu13. února 2018 Český lev ocení potřetí televizní tvorbu Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) zveřejnila nominované televizní projekty, pro které hlasovali akademici. Vybírali pro kategorie Nejlepší televizní film nebo minisérie a Nejlepší […] Posted in Filmové a televizní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29277 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72341 KB. | 21.05.2024 - 12:41:52