Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Rozhovor s Miroslavem Krobotem o filmu Kvarteto

Rozhovor s Miroslavem Krobotem o filmu Kvarteto

Miroslav Krobot 1
Miroslav Krobot 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Váš fil­mo­vý debut vidě­lo v kinech 153 tisíc divá­ků, vy jste původ­ně oče­ká­val 10 tisíc. Byl ten­to vel­ký divác­ký úspěch důvo­dem, že jste šel do dal­ší­ho fil­mo­vé­ho pro­jek­tu, nebo jste s myš­len­kou na dal­ší film koke­to­val už před­tím?
Asi půl roku po uve­de­ní Díry u Hanušovic do kin jsme si s Lubošem Smékalem řek­li, že by nás bavi­lo napsat scé­nář k fil­mu, kte­rý by byl jiný než Díra u Hanušovic. Nevím, jest­li to byla reak­ce spíš na klad­né, nebo na zápor­né reak­ce na Díru. Vůbec jsme netu­ši­li, co napí­še­me, ale sta­lo se to závaz­kem, kte­rý jsme bra­li váž­ně. Asi jako když si slí­bí­te, že vyro­bí­te kus nábyt­ku, a nemá­te tuše­ní, jest­li to bude kre­denc, nebo židle, a už vůbec ne, jak bude vypa­dat.
O dru­hých fil­mech se říká, že jsou pro reži­sé­ry cel­ko­vě těž­ší než debu­ty, tepr­ve na nich se čas­to uká­že, co v reži­sé­ro­vi vlast­ně je. Jak jste ke své­mu dru­hé­mu fil­mu při­stu­po­val vy?
 Asi toho ve mně jako reži­sé­ro­vi moc není, pro­to­že Kvarteto pro mě bylo snaz­ší než Díra u Hanušovic. Kromě men­ší tech­nic­ké nároč­nos­ti fil­mu jsem byl při­pra­ve­něj­ší a zku­še­něj­ší, scé­nář se nemě­nil, film je z režij­ní­ho hle­dis­ka nato­če­ný, jak jsem si před­sta­vo­val. Tím neří­kám, že v něm nejsou chy­by, kte­ré zpět­ně vždyc­ky vypla­vou na povrch.
Opět jste spo­lu­pra­co­val na scé­ná­ři s kama­rá­dem a povo­lá­ním psy­cho­lo­gem Lubošem Smékalem. Znamená to, že ve dvou se vám pra­cu­je lépe a dává­te před­nost autor­ským pro­jek­tům? Nebo co vás k tomu ved­lo?
 S Lubošem vlast­ně pří­mo nava­zu­je­me na naše lite­rár­ní poku­sy kdy­si na gym­ná­ziu. Dost se u toho nasmě­je­me. Kromě toho se pra­cov­ně otra­vu­je­me, jen jak je to nezbyt­ně nut­né. Pracujeme úspor­ně, aby nás to nepře­sta­lo bavit. Většinou něco začne­me a ono se nám to pod ruka­ma roz­je­de jinam, tak­že musí­me pro­ces tvor­by pře­ru­šit. Příště se to ovšem opa­ku­je. Měli bychom s tím něco udě­lat, pro­to­že to není moc pro­duk­tiv­ní způ­sob prá­ce. Na dru­hé stra­ně nás takhle baví. Právě roz­jíž­dí­me pro­jekt diva­dla v netra­dič­ním pro­sto­ru v Olomouci, kde by se mimo jiné uvá­dě­ly i naše autor­ské věci.
Dají se nějak srov­ná­vat vaše dva fil­mo­vé poči­ny a má tako­vé srov­ná­vá­ní vůbec význam? 
Pro srov­ná­vá­ní obou fil­mů nevi­dím důvod. Po pří­bě­hu ves­nic­ké komu­ni­ty jsme se roz­hod­li pro intim­ní a indi­vi­du­a­li­zo­va­ný pří­běh z měs­ta. Jinakost obou fil­mů byla sou­část zadá­ní, kte­ré jsme si dali.
Psali jste scé­nář s myš­len­kou na něja­ké­ho kon­krét­ní­ho divá­ka? 
Podle naše­ho data naro­ze­ní by se dalo čekat, že se bude­me zabý­vat bilanč­ní­mi téma­ty. Nakonec to dopadlo tak, že jsme napsa­li scé­nář o vzta­zích tři­cát­ní­ků. Kvarteto je film o tom, jak my šede­sát­ní­ci vidí­me vzta­hy a vzta­ho­vá dra­ma­ta tři­cát­ní­ků. Je doce­la mož­né, že bude­me pro smích, ale tře­ba bude náš pohled něko­ho zají­mat. Naši drzost omlou­vá sna­ha zazna­me­nat ducha doby, kte­rou žije­me a kte­rá je stej­ná pro tři­cát­ní­ky i šede­sát­ní­ky. Takže Kvarteto by moh­lo být pro všech­ny divác­ké adre­sy.
Podruhé jste do jed­né z vět­ších fil­mo­vých rolí ve vašem sním­ku obsa­dil Jaroslava Plesla? 
Má to něja­ký kon­krét­ní důvod? Postava Tomáše byla jedi­ná, na kte­rou jsme nedě­la­li cas­ting, pro­to­že jsme se s Lubošem roz­hod­li pro Jaroslava Plesla. Možná je to napo­sled, kdy Jaroslav může vzhle­dem k věku hrát podob­nou posta­vu, a byla ško­da toho nevy­u­žít. Podle mě hra­je Tomáše moc hez­ky a mla­dě a sou­čas­ně je to pro­myš­le­ný a zra­lý výkon.
Jak vel­kou roli hra­je ve vašem novém fil­mu pro­stře­dí Olomouce, kde se celý film točil? 
Olomouc je krás­ná a mám k ní osob­ní vztah, což ješ­tě nebyl důvod tam točit film. Potřebovali jsme najít zaži­té, kon­zer­va­tiv­ní a este­ti­zo­va­né pro­stře­dí, kde se sluš­ně žije a nehro­zí sko­ro žád­né nebez­pe­čí. Mělo jít o měs­to, jehož his­to­rie zava­zu­je a mož­ná i tro­chu ome­zu­je, měs­to s kul­tur­ním záze­mím včet­ně diva­dla, filhar­mo­nie a něko­li­ka kin. To Olomouc vel­mi dob­ře spl­ňo­va­la. Město, kraj, ale tře­ba i Univerzita Palackého nám při natá­če­ní vyšly vše­mož­ně vstříc, za což chci i tou­to ces­tou podě­ko­vat.
A jakou roli hra­je ve vašem živo­tě hud­ba, že se sta­la také jed­nou z hlav­ních linií ve vašem novém fil­mu? 
A proč zrov­na hud­ba Aloise Piňose? Hudbu Aloise Piňose si pama­tu­ji ze stu­dií v Brně, kde teh­dy půso­bil na JAMU. Tehdy mě zau­ja­ly jeho expe­ri­men­ty na pome­zí hud­by a diva­dla. Teď se mi zna­lost jeho hud­by hodi­la, pro­to­že kvar­te­to mělo hrát sou­do­bou váž­nou hud­bu nej­lé­pe auto­ra z gene­ra­ce jejich rodi­čů. Na kon­ci fil­mu sly­ší­me hud­bu, kte­rou slo­žil jeden z čle­nů kvar­te­ta, což zna­me­ná posun od inter­pre­ta­ce k pří­mé autor­ské tvor­bě. Stará pouč­ka zní: když to neu­míš říci slo­vy, pusť správ­nou hud­bu, ta to řek­ne za tebe… Přesně to jsem udě­lal na kon­ci fil­mu.
Jaký je pro vás zásad­ní roz­díl mezi diva­del­ní a fil­mo­vou režií? Co vás zača­lo táh­nout k fil­mu?
Divadlo je ve srov­ná­ní s fil­mem svo­bod­něj­ší a cítím se v něm lépe. Když potře­bu­je­te v diva­dle insce­no­vat man­žel­skou hád­ku v obý­vá­ku sta­čí k tomu dva her­ci a jeviš­tě. Když potře­bu­je­te totéž ve fil­mu, potře­bu­je­te k tomu posta­vit obý­vák s veš­ke­rým nábyt­kem. Moje fil­mo­vé režie jsou vlast­ně jen poku­sy pře­nést do fil­mo­vé řeči diva­del­ní poe­ti­ku. Jako diva­del­ní reži­sér jsem více­mé­ně rea­lis­ta, což se pro fil­mo­vou režii hodí.
Možná je to před­čas­né, ale mys­lí­te si, že bude­te ve fil­mo­vé režii pokra­čo­vat? 
Na jaře budu reží­ro­vat šes­ti­díl­ný seri­ál pro Českou tele­vi­zi s názvem Zkáza Dejvického diva­dla. Jak patr­no, bude pojed­ná­vat o zká­ze Dejvického diva­dla a dou­fám, že to bude zába­va. Další fil­mo­vý pro­jekt je tak dale­ko, že o něm nebu­du mlu­vit, ale pokud k němu dojde, bude to úpl­ně něco jiné­ho než Díra u Hanušovic nebo Kvarteto.
Foto, text : dis­tri­bu­tor Falcon

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Podívejte se na ukázku nového filmu Kvarteto3. prosince 2017 Podívejte se na ukázku nového filmu Kvarteto https://www.youtube.com/watch?v=HVyQYIZeQso&feature=youtu.be Posted in Trailery
  • Zážitkem je pro mě způsob práce Mirka Krobota, říká scénárista Lubomír Smékal18. května 2018 Zážitkem je pro mě způsob práce Mirka Krobota, říká scénárista Lubomír Smékal Lubomír Smékal je povoláním psycholog, ale také scénárista dvou českých filmů, na kterých spolupracoval s režisérem Miroslavem Krobotem. První společný film Díra u Hanušovic získal tři […] Posted in Rozhovory
  • Kvarteto - 50 %1. prosince 2017 Kvarteto - 50 % Poněkud nesourodá čtveřice třicátníků v čele se introvertním Robertem (Lukáš Melník) zažívá společné chvíle při zkouškách na koncert soudobé hudby. Čas tráví také v legendární hospodě […] Posted in Filmové recenze
  • Čtvrtá hvězda (TV seriál)15. srpna 2018 Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo jako druhý noční recepční v tříhvězdičkovém hotelu Meteor na periferii Prahy. Štěpána zajímá Pavlínka […] Posted in Galerie
  • Nový český film brzy v kině19. září 2017 Nový český film brzy v kině Ještě než vstoupí nový film Miroslava Krobota Kvarteto do českých kin, uvidí jej lidé na třech festivalech v USA a Evropě. Světovou premiéru si odbude na konci října v rámci Chicago […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Díra u Hanušovic - 60 %22. července 2014 Díra u Hanušovic - 60 % Stejně jako si nikdo nemůže vybrat své rodiče, tak si ani Jaruna (Lenka Krobotová)  s Marunou (Tatiana Vilhelmová)  nevybraly svou věčně nabručenou mámu a chalupu na vesnici, kam se dnes […] Posted in Filmové recenze
  • Díra u Hanušovic - Tisková konference21. července 2014 Díra u Hanušovic - Tisková konference Ve středu 16.7.2014 se uskutečnila tisková konference s tvůrci nového českého filmu Díra u Hanušovic. Režisér Miroslav Krobot a Lubomír Smékal( profesí psycholog)  napsali scénář, který je […] Posted in Články
  • Čtvrtá hvězda29. listopadu 2013 Čtvrtá hvězda Na novinářské projekci dne 28.11.2013 byl novinářům představen nový  seriál České televize,  který uvidí diváci počátkem roku 2014 na kanálu ČT1. Na co se mohou diváci těšit? Děj se […] Posted in Filmové premiéry
  • Hodinářův učeň - MÍSTA NATÁČENÍ12. srpna 2019 Hodinářův učeň - MÍSTA NATÁČENÍ Hodinářův učeň slibuje výpravnou podívanou pro celou rodinu, pyšní se výraznými kostýmy a vznikal na mnoha místech Česka. Tou nejlepší filmovou architekturou jsou totiž skutečná místa, […] Posted in Zajímavosti
  • Hořící keř - Autentická minisérie o normalizaci v Československu18. ledna 2024 Hořící keř - Autentická minisérie o normalizaci v Československu Polská režisérka Agnieszka Hollandová má k Praze jistě vřelý vztah, přibližně v době o které pojednává minisérie Hořící keř studovala na pražské FAMU, což v člověku jistě určité zážitky […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,74456 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72046 KB. | 12.04.2024 - 20:44:07