Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Ohlédnutí za Oscary 2017

Ohlédnutí za Oscary 2017

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Noční pře­dá­vá­ní cen Akademie bylo zají­ma­vé. Poprvé se sta­lo, že cere­mo­nii uvá­děl Jimmy Kimmel, kte­rý svou roli zvlá­dl vel­mi obstoj­ně, a rov­něž popr­vé byl nej­lep­ší film vyhlá­šen dva­krát.
Moonlight, tedy ten dru­hý vyhlá­še­ný, zís­kal soš­ku abso­lut­ně neza­slou­že­ně, neboť jde o trap­ně umě­lý film, kte­rý snad Barry Jenkins a spol. nato­či­li na zakáz­ku pří­mo pro Akademii. Je oprav­du smut­né, že par­tě seschlých děd­ků v poro­tě sta­čí ke štěs­tí film obsa­hu­jí­cí násle­du­jí­cí aspek­ty: out­si­de­ra, kte­rý nemá pev­ně danou ces­tu, pro­blém s dro­ga­mi či alko­ho­lem, špat­né rodin­né vzta­hy, při­čemž tohle všech­no se ode­hrá­vá na poza­dí něja­ké­ho význam­né­ho obdo­boí lid­ských dějin. Senilní čle­no­vé Akademie potvr­di­li svou nestran­nost i vyhlá­še­ním Mahershaly Aliho nej­lep­ším ved­lej­ším her­cem. Ali se ve fil­mu vysky­to­val šest minut!!! a stej­ně cenu vyhrál. Hvězdný Jeff Bridges, kte­rý nás pro­vá­zel celým fil­mem Za kaž­dou cenu ostrou­hal. Aby toho neby­lo málo, potvr­di­la nám Akademie i to, že je pro ni sci-fi pod­řad­ným žánrem. Ve svě­tě mohou vzni­kat feno­me­nál­ní komor­ní vědec­ko­fan­tas­tic­ké pří­běhy (z posled­ních let ved­le Příchozích např. Ex Machina), ale aka­de­mic­ká obec si jich nikdy nevšim­ne. Proč? Protože je sak­ra lep­ší ohod­no­tit film o čer­noš­ském out­si­de­ro­vi, kte­rý má pro­blém s dro­ga­mi. Přesně z těch­to důvo­dů neob­dr­že­li Příchozí soš­ku za nej­lep­ší adap­to­va­ný scé­nář, kte­rou měli jed­no­znač­ně zís­kat!
Druhý ryze čer­noš­ský film, komor­ní dra­ma Fences, kte­ré nato­čil Denzel Washington, uspě­lo na poli nej­lep­ší ved­lej­ší hereč­ky. Tady nelze nic namí­tat, neboť Viola Davis zahrá­la per­fekt­ně. Fences navíc ani nelze pode­zří­vat z pod­lé­zá­ní aka­de­mi­kům, ale mož­ná prá­vě ten­to akt je při­pra­vil o dal­ší soš­ky.
Jsem vel­mi rád, že sil­né dra­ma Místo u moře zís­ka­lo Oscara za nej­lep­ší ori­gi­nál­ní scé­nář, pro­to­že ten­to film, ač jsem to neo­če­ká­val, pat­ří k nej­vět­ším zážit­kům. Navíc v kate­go­rii nej­lep­ší­ho her­ce vyhrál Casey Affleck, kte­rý ve své děkov­né řeči ten­to­krát neo­po­me­nul slav­né­ho bra­t­ra Bena.
La La Land, kte­rý byl favo­ri­tem, si nako­nec odne­sl „jen“ 6 sošek, z nichž asi nej­víc vyční­vá tri­umf Damiena Chazella, kte­rý se stal nejmlad­ším vítěz­ným reži­sé­rem. Skvostná Emma Stone zase koneč­ně vyhrá­la nej­lep­ší hereč­ku.
A teď krát­ce k prů­bě­hu večera/noci. Jimmy Kimmel byl tou abso­lut­ně nej­lep­ší vol­bou na mode­ro­vá­ní tak­to slav­nost­ní cere­mo­nie. Povedlo se mu show pro­po­jit se svým pořa­dem a díky tomu jsme moh­li vidět dal­ší díl zlo­my­sl­ných twee­tů, Guillermových fór­ků, apod. A Jimmy neza­po­mněl ani na svůj nekon­čí­cí kon­flikt s Mattem Damonem. Z jeho stra­ny byla cere­mo­nie fajn.
Někteří pře­dá­va­jí­cí se rov­něž pokou­še­li o vtíp­ky, ale ne vždy se to poved­lo. Těžko říct, zda se Clyde Warren Beatty rov­něž poku­sil o vtip, ale konec se kru­tě nepo­ve­dl. Jako nej­lep­ší­ho uva­dě­če bych tedy zvo­lil Dwayna Johnsona, kte­rý před­sta­vil pís­nič­ku ze své­ho fil­mu Odvážná Vaiana, a roz­hod­ně nezkla­ma­la ani nej­lep­ší „bud­dy dvo­ji­ce“ sou­čas­né­ho Hollywoodu Matt Damon a Ben Affleck.
Letošní cere­mo­nie byla cel­kem v pořád­ku, hor­ší je to s oce­ně­ný­mi. Ceny Akademie potře­bu­jí obrov­skou reno­va­ci, do poro­ty by měli zased­nout nepřed­po­ja­tí rozum­ní lidé, kte­ří nebu­dou pohr­dat žád­ný­mi žán­ry.
Závěrem bych chtěl dodat, že jsem vel­mi zvě­dav, jak bude v sobo­tu vypa­dat pře­dá­vá­ní Českých lvů.

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Ocenění


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27593 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71943 KB. | 21.02.2024 - 08:24:35