Kritiky.cz > Recenze knih > Veselé Vánoce, Kristýno! Jemně romantický vánoční příběh.

Veselé Vánoce, Kristýno! Jemně romantický vánoční příběh.

Vanoce
Vanoce
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte zají­ma­vý vánoč­ně ladě­ný pří­běh? Prožíváte mož­ná podob­nou situ­a­ci, kdy se roz­vá­dí­te a hle­dá­te mož­ná útě­chu v kni­ze? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka, jejíž název je Veselé Vánoce, Kristýno! 

Kristýna Hessová, je po čty­ři­cít­ce čer­s­tvě roz­ve­de­ná, má dobrou prá­ci v muzeu a sna­ží se vybu­do­vat nové byd­le­ní. Říká si, že život po čty­ři­cít­ce vlast­ně nekon­čí a dělá věci, kte­ré má ráda a kte­ré ji baví. Období před váno­ci je pro ní oprav­du těž­ké. Snaží se se vším vyrov­nat. Do její­ho živo­ta opět vstou­pí její býva­lý man­žel a sna­ží se ji dostat zpát­ky. Podlehne jeho prosbám a vrá­tí se k němu? Nebo se její život bude ubí­rat někam jinam? Pojďte spo­leč­ně s Jindřiškou Kracíkovou, autor­kou této novin­ky, kte­rou vyda­lo nakla­da­tel­ství  CPress v Brně se vánoč­ně nala­dit.

0076900923 a101e0n0000860 velka

Kniha má 240 stran, je roz­dě­le­na na 20 kapi­tol, zakon­če­na epi­lo­gem. Kniha se mně moc líbi­la a čet­la se veli­ce dob­ře. Od této autor­ky jsem pro­za­tím žád­nou kni­hu nečet­la a musím říci, že mě její styl psa­ní zau­jal. Knihu jsem si nepře­čet­la náho­dou. Zaujal mě její námět. Jelikož sama také moc nemám ráda Vánoce, říka­la jsem si, že pře­číst si zají­ma­vý vánoč­ně ladě­ný pří­běh by mě mohl pomo­ci pře­ko­nat pochmur­né myš­len­ky, kte­ré pra­vi­del­ně mívám v době advent­ní. Jsou pozna­me­ná­ny smr­tí mého otce již před mno­ha lety. Kniha Veselé Vánoce, Kristýno! mně moc nála­du urči­tě zlep­ši­la. Čte se vel­mi dob­ře. Čekala jsem, jak asi dopad­ne a jak se nako­nec Kristýna roz­hod­ne. Myslím si, že udě­la­la správ­ně.

Ukázka z kni­hy:

„Stalo se to o Vánocích. Spousta věcí se mi děje o Vánocích. A nejen ty špat­né, Je to vprav­dě zvlášt­ní čas. Smysl jsou zostře­né a emo­ce dosa­hu­jí nesmír­ných výšek a hlou­bek. “

A to nej­lep­ší na konec. Aku. Ten píše hez­ky. Dokonce jako jedi­ný v cha­tu pro­zra­dil své sku­teč­né jmé­no. Adam. Taky chtěl vědět, jak se jme­nu­jí, a aby dodal svým slo­vům váhu, napsal mi sou­kro­mou zprá­vu, že je Adam Kučera z Babic u Brna a je mu sko­ro pade­sát. Odpověděla jsem mu teh­dy, že se mně  Andromeda líbí a víc vědět nepo­tře­bu­je. Představila jsem si pup­ka­té­ho pápr­du. Jenže pak v obec­ním cha­tu pro­bí­ha­la dis­ku­se na téma „psi“ a hráč­ka Helga mu napsa­la“ „Jestli máš Saarloosova vlčá­ka, musíš uběh­nout 50 km.“ A Aku odpo­vě­děl, že 50 km uběh­ne. To vzbu­di­lo mou pozor­nost, pro­to­že se to neslu­čo­va­lo s před­sta­vou pup­ka­té­ho pápr­dy.

Několik slov u autor­ce:

Jindřiška Kracíková vystu­do­va­la hebrais­ti­ku na Filosofické fakul­tě Univerzity Karlovy v Praze, kde zís­ka­la titul Ph.D. ve stu­dij­ním pro­gra­mu Filologie, Teorie a ději­ny lite­ra­tur zemí Asie a Afriky. K pro­hlou­be­ní její­ho zájmu o lite­ra­tu­ru, a zejmé­na o pře­klad, význam­ně při­spěl úspěch v pře­kla­da­tel­ské sou­tě­ži Jiřího Levého 2000/2001, v níž zís­ka­la oce­ně­ní v kate­go­rii Poezie za maqá­mu Sefardští bás­ní­ci od Jehudy al-Charízího (12.–13. stol). V násle­du­jí­cím obdo­bí se al-Charízího dílem zabý­va­la dál a pub­li­ko­va­la pře­kla­dy v časo­pi­sech Nový Orient a Tvar. Mezi dal­ší auto­ry, jejichž myš­len­ky zpro­střed­ko­va­la čes­ké­mu čte­ná­ři, pat­ří Ruth Bondyová, Josl Birstein, Dorit Pelegová a Henri Bacry. Své vědo­mos­ti a zau­je­tí pro svět sta­ro­vě­ké­ho Předního výcho­du autor­ka vtě­li­la do romá­nu Králova tře­tí žena, nad­ča­so­vé­ho pří­bě­hu o mezi­lid­ských vzta­zích, zod­po­věd­nos­ti a chy­bách, kte­rý pood­ha­lu­je rouš­ku bohat­ství teh­dej­ších vel­kých kul­tur: egypt­ské, kena­an­ské, mezo­po­tám­ské a che­tit­ské.

 

  • Autor: Jindřiška Kracíková
  • Ilustrace: Dagmar Syslová
  • Žánr: čte­ní pro ženy
  • Edice: Vánoční kníž­ky
  • Vydáno: 2021,  Nakladatelství CPress ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha
  • Počet stran: 240
  • Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem
  • ISBN: 978-80-264-3788-8


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83048 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71945 KB. | 18.07.2024 - 14:14:53