Kritiky.cz > Knihy k maturitě

Romeo, Julie a tma

Není zná­měj­ší­ho milost­né­ho pří­bě­hu než ten, o Montekovi a Kapuletové. Jde o arche­typ, kte­rý se obje­vu­je už od sta­rých řec­kých bájí (Paris a Helena), a kte­rý zpo­pu­la­ri­zo­val nej­ví­ce prá­vě William Shakespeare. Jan Otčenášek se... Read more »

Na západní frontě klid

„Kdybychom se vrá­ti­li domů v roce šest­nác­tém, roz­pou­ta­li bychom z boles­ti a síly našich pro­žit­ků vichři­ci. Až se vrá­tí­me teď, bude­me una­ve­ní, zdr­ce­ní, vyho­ře­lí, z koře­nů vyvrá­ce­ní a bez nadě­je. Už se nedo­ká­že­me zapo­jit... Read more »

Vyhnání Gerty, aneb jak málo máme pochopení pro něco, co jsme nezažili

Historické romá­ny jsou žánrem, kte­rý se nám sna­ží pro­střed­nic­tvím pří­bě­hů oby­čej­ných lidí při­blí­žit atmo­sfé­ru doby. Odsun němec­ké­ho oby­va­tel­stva je pro nás dodnes kon­tro­verz­ní téma, v někte­rých soci­ál­ních bub­li­nách dokon­ce až... Read more »

Blues pro bláznivou holku - Václav Hrabě

Pár slov o auto­ro­vi: Václav Hrabě byl jedi­ný před­sta­vi­tel beat­nic­ké gene­ra­ce u nás. Psal poezii, kte­rou poz­dě­ji zhu­deb­nil Vladimír Mišík (Variace na rene­sanč­ní téma). Jednalo se o vel­mi talen­to­va­né­ho bás­ní­ka. Jeho poezie... Read more »

Višňový sad - Anton Pavlovič Čechov

Pár slov o auto­ro­vi: Anton Pavlovič Čechov byl pro­za­ik, dra­ma­tik a mis­tr povíd­ky. Věnoval se pře­de­vším popi­so­vá­ní mezi­lid­ských vzta­hů a v tom­to ohle­du také pou­ží­val psy­cho­lo­gic­ká drob­no­kres­ba, což zna­me­ná, že mezi­lid­ské vzta­hy se... Read more »

Petr a Lucie

„A pro­to­že byl v onom tvár­ném věku, kdy se duše – s povr­chem ješ­tě pří­liš heb­kým – pokrý­vá vrás­ka­mi při sebe­men­ších záva­nech zven­čí a roze­chvě­ně se utvá­ří pod jejich let­mý­mi doty­ky, cítil se... Read more »

Ta třetí

„Mánek jede za Mildou, plné oči a plné srd­ce nejas­ných a vzru­šu­jí­cích podo­ben­ství.“ (str. 209) Autor: Jaroslav Havlíček 320 stran Pár slov o auto­ro­vi: Jaroslav Havlíček byl před­sta­vi­tel psy­cho­lo­gic­ké pró­zy v obdo­bí mezi vál­ka­mi.... Read more »

Pozdě k ránu - Karel Hlaváček

Pár slov o auto­ro­vi: Karel Hlaváček tvo­řil v obdo­bí čes­ké deka­den­ce a byl před­sta­vi­tel čes­ké­ho sym­bo­lis­mu. Kromě toho, že byl bás­ník, výtvar­ně při­spí­val do časo­pi­su Moderní revue. Obsah: Sbírka melan­cho­lic­kých bás­ní. První... Read more »

Miláček

 „Dýchat, spát, pít, jíst, pra­co­vat, snít – všech­no, co dělá­me – zna­me­ná umí­rat. I žít nako­nec zna­me­ná umí­rat!“ (str. 123) Read more »

Cantervillské strašidlo

Pár slov o auto­ro­vi: Anglický autor irské­ho půvo­du. Během stu­dia na něj měli vel­ký vliv deka­dent­ní názo­ry. Díky tomu se stal ústřed­ní posta­vou hnu­tí deka­den­tů (osla­va krá­sy, nepři­jí­má­ní spo­je­ní morál­ky... Read more »

Další zápisky starého prasáka

„Zjistil jsem, že když už se nedá utr­pe­ní vydr­žet, dají se dělat jen tři věci – opít se, zabít se nebo se smát. Já se oby­čej­ně opí­jím a směju.“ (stra­na... Read more »
Stránka načtena za 2,80528 s | počet dotazů: 196 | paměť: 47210 KB. | 14.07.2024 - 20:17:18