Kritiky.cz > Recenze knih > Moje ptačí knížka - ptáci kolem nás od jara do zimy

Moje ptačí knížka - ptáci kolem nás od jara do zimy

bird 6602049 1920
bird 6602049 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chcete se dozvě­dět, co děla­jí ptáč­ci, když je v létě vel­ké hor­ko, či když je v zimě vel­ký mráz? Víte, kde všu­de ptáč­ci žijí? Hledáte pro své zví­da­vé děti zají­ma­vou pub­li­ka­ci s mno­ha obráz­ky? Pokud jste odpo­vě­dě­li ale­spoň jeden­krát ano, tak prá­vě vám je urče­na kni­ha Nakladatelství Kazda s názvem Moje pta­čí kníž­ka, kte­rou napsa­la Svenja Ernsten. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. Čeká vás roz­hod­ně parád­ní let napříč roč­ní­mi obdo­bí­mi. 

moje ptaci knizka ptaci kolem nas od jara do zimy

Hned na začát­ku kni­hy se dozví­te základ­ní infor­ma­ce a zají­ma­vos­ti ze živo­ta ptá­ků, kde žijí, jak vypa­da­jí, jak se sta­ra­jí o svá mláďát­ka, kte­ří ptá­ci odlé­ta­jí do tep­lých kra­jin a proč.

Autorka roz­dě­li­la kni­hu pod­le roč­ních obdo­bí. Jak to vlast­ně u ptáč­ků vypa­dá na jaře, kdo se vra­cí z tep­lých kra­jin, kdo zpí­vá, jak sta­ví svá hníz­da, jak to cho­dí v létě, když je vel­ké hor­ko, kdo žije u vody, jakou ces­tov­ní horeč­ku mohou mít ptáč­ci, než odle­tí do tep­lých kra­jin. Dále ti co neod­lé­ta­jí, jak to mají se záso­ba­mi na zimu, jak tu zimu vlast­ně pře­č­ka­jí, kdo se obje­vu­je nej­ví­ce na krmít­ku a mno­ho dal­ších infor­ma­cí, kte­ré uspo­ko­jí a odpo­ví na otáz­ky vašich malých zvě­dav­ců. Jedná se o neu­stá­le se opa­ku­jí­cí se pro­ces, ve kte­rém se ptáč­ci chys­ta­jí na zimu, někte­ří odlé­ta­jí po zimě při­lé­ta­jí a sta­ra­jí se o své mla­dé.

Ptačí říše je napros­to fas­ci­nu­jí­cí. Kniha je báječ­ná, plná zají­ma­vos­tí a nád­her­ných obráz­ků. Děti, ale i dospě­lí se zde dozví infor­ma­ce, kte­ré mož­ná ani nevě­dě­li. Je pře­hled­ná, s popis­ky ptá­ků a jejich jmé­ny, kte­ré autor­ka zvý­raz­ni­la pro lep­ší ori­en­ta­ci v tex­tu.

Knihu dopo­ru­čím všem milov­ní­kům pří­ro­dy, malým i vel­kým, dále také uči­tel­kám mateř­ských škol, kte­ré chtě­jí při­blí­žit dětem život ptáč­ků. Velké plus této kni­ze dávám jak za obsa­ho­vé zpra­co­vá­ní o živo­tě ptá­ků, ale pře­de­vším roz­dě­le­ní pod­le roč­ních obdo­bí, kte­ré dětem usnad­ní lep­ší pocho­pe­ní, to jak ptáč­ci žijí po celý rok a jak se jim to vlast­ně pořád stří­dá. Kniha je plná infor­ma­cí a zají­ma­vos­tí. Na 37 stran se toho vešlo oprav­du hod­ně a trou­fám si říci, že na kniž­ním trhu je spous­ty pub­li­ka­cí o živo­tě ptá­ků, mám jich totiž mno­ho doma, ale tato je napros­to jedi­neč­ná. Jednotlivé odstav­ce, zvý­raz­ně­ní ptá­ků, nespo­čet­né množ­ství obráz­ků činí tuto kni­hu jedi­neč­nou. V kni­ze nalez­ne­te více než 40 našich ptá­ků, může­te je pozo­ro­vat po celý rok a úpl­ně všu­de. Ptáčci s námi žijí na zahra­dě, uvi­dí­te je při pro­cház­kách pří­ro­dou, v lese, u vody, ale i ve měs­tech, v par­cích, kde sly­ší­te jejich nád­her­ný zpěv.

Jelikož jsem vel­ká obdi­vo­va­tel­ka pří­ro­dy, pře­de­vším ptáč­ků, tato kni­ha mě nadchla a musím si ji pořád pro­hlí­žet a číst. U nás žije až 300 růz­ných dru­hů ptá­ků., v lese, na poli, u vody, pros­tě všu­de. Je to nád­her­ný pohled na ně.

Ukázka z kni­hy:

Celkově v našich kon­či­nách žije něco kolem 300 růz­ných dru­hů ptá­ků. Na malé i vel­ké, pes­t­ré i jed­no­ba­rev­né ope­řen­ce může­me nara­zit v lese, na poli i u vody, Pročpak si ptáč­ci na jaře pro­zpě­vu­jí? A copak děla­jí v létě, když jsou vel­ká ved­ra? Kteří z nich odlé­ta­jí na pod­zim na jih?

Typickým zna­kem ptá­ků je špi­ča­tý zobák. Slouží jim jako šikov­ný nástroj, jímž vyzo­bá­va­jí zrníč­ka, por­cu­jí hmyz, loví potra­vu z vody a sta­vě­jí si hníz­da. Na roz­díl od jiných zví­řat mají ptá­ci jen dvě nohy pokry­té drob­ný­mi šupin­ka­mi. Téměř všech­ny dru­hy ptá­ků doká­žou po nohou cho­dit nebo poska­ko­vat. Na nohou mají čty­ři prs­ty s ost­rý­mi drá­py - tři smě­řu­jí dopře­du, jeden doza­du. Díky tomu se tře­ba dob­ře udr­ží na vět­vi. Někteří ptá­ci navíc mají nohy uzpů­so­be­né ke špl­há­ní, pla­vá­ní, boji či lovu.

  • Autor: Svenja Ernsten
  • Ilustrace: Jana Walczyk
  • Přeložila: Dagmar Heeg
  • Žánr: nauč­ná kni­ha pro děti od 4 let
  • Počet stran: 37
  • Vydáno: 2021, Nakladatelství KAZDA, Brno
  • Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem
  • ISBN: 978-80-7670-023-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37096 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71736 KB. | 13.06.2024 - 22:54:08