Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Parazit

Parazit

Par
Par
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Photo © CJ Entertainment

Mám rád zají­ma­vou archi­tek­tu­ru a dob­ré fil­my, tak asi není nic div­né­ho na tom, že mě upou­tal film, ve kte­rém nepo­mi­nu­tel­nou (a nejed­no­znač­nou) roli hra­je moder­ní krás­ný dům. Kdybych ale v pří­pa­dě jiho­ko­rej­ské­ho fil­mu Parazit důvo­dy, proč mě film tolik zau­jal, sve­dl jen na kouz­lo moder­ní archi­tek­tu­ry, bylo by to ostud­né zjed­no­du­še­ní. Myslím totiž, že důvo­dů, proč film sto­jí za vidě­ní, je hod­ně a jen jed­ním z mno­ha je pozo­ru­hod­ná sku­teč­nost, že jde o prv­ní nean­g­lic­ky mlu­ve­ný film v his­to­rii, kte­rý dostal Oscara v hlav­ní kate­go­rii Nejlepší film (za rok 2019). Kromě toho­to „hlav­ní­ho“ Oscara dostal Oscary i za původ­ní scé­nář, nej­lep­ší cizo­ja­zyč­ný film a nej­lep­ší režii, zís­kal i Zlatou Palmu v Cannes, Zlatý gló­bus a něko­lik dal­ších kri­tic­kých i divác­kých cen. Ale nenech­te se otrá­vit tou zápla­vou cen: Kromě toho vše­ho je totiž Parazit – pod­le mého pře­svěd­če­ní a vku­su – i zatra­ce­ně dob­rý film.

Poznámka: Bohužel, nebyl jsem osob­ně při natá­če­ní fil­mu, a tak jsem ilu­strač­ní foto­gra­fie zís­kal pro úče­ly toho­to člán­ku na růz­ných mís­tech na inter­ne­tu.

Hned na začát­ku fil­mu pozná­vá­me prv­ní rodi­nu hlav­ních akté­rů: Otec a mat­ka střed­ní­ho věku, dce­ra a syn tee­nage­ři. Žijí v sute­rén­ní míst­nos­ti s vel­kým zamří­žo­va­ným oknem do uli­ce, na kte­ré močí kolemjdou­cí opil­ci. Žijí svý­mi nená­pad­ný­mi drob­ný­mi radost­mi a drob­ný­mi kata­stro­fa­mi, jako když si sou­sed sho­ra zaheslu­je svou wifi, na kte­ré všich­ni čle­no­vé rodi­ny visí se svý­mi mobi­ly. „Proboha, vždyť teď ani nemů­že­me na WhatsApp!“ Ještěže ved­le ote­vře­la nová kavár­na, sig­nál jejíž wifi je mož­né chyt­nout v rohu u stro­pu nad zácho­do­vou mísou; tro­chu nepo­ho­dl­né, ale fun­gu­je to. Když uli­ci vyku­řu­jí dez­in­sek­to­ři, je dob­ré nechat ote­vře­né okno, pro­to­že pak to zafun­gu­je i uvnitř bytu a bude to zadar­mo, i kdy­by se u toho všich­ni měli zalk­nout štipla­vým dýmem. Nikdo z rodi­ny nemá stá­lou prá­ci, tak­že naši hrdi­no­vé pře­ží­va­jí, jak se dá, tře­ba jen díky odfu­šo­va­né­mu sklá­dá­ní papí­ro­vých kra­bic na piz­zu.

Photo © CJ Entertainment

Ale to vše se má zásad­ním způ­so­bem změ­nit: Syn totiž dostá­vá po svém kama­rá­do­vi, odjíž­dě­jí­cím do zahra­ni­čí, prá­ci sou­kro­mé­ho uči­te­le ang­lič­ti­ny v boha­té rodi­ně byd­lí­cí v nád­her­ném domě, musí si sice pro ten­to účel udě­lat fal­šo­va­né dokla­dy o stu­diu, ale to je pro něj a hlav­ně jeho šikov­nou sest­ru hrač­ka („Kdyby ote­ví­ra­li na soul­ské uni­ver­zi­tě obor padě­lá­ní doku­men­tů, vza­li by ji z prv­ní­ho mís­ta“). Zmáknout paní domu, jejíž dce­ra bude dostá­vat hodi­ny ang­lič­ti­ny, bude snad­né: „Trochu to oke­cáš, jdeš pře­ce na dopo­ru­če­ní. A paní je tro­chu „sim­ple“. Ano osob­ní dopo­ru­če­ní od důvě­ry­hod­né osoby je u lidí obý­va­jí­cích nád­her­ný moder­ní dům, kte­rý si kdy­si sám pro sebe posta­vil slav­ný archi­tekt, napros­to zásad­ní. Dveře domu se samy ote­ví­ra­jí i zaví­ra­jí a za nimi je úpl­ně jiný svět, svět pře­py­chu, svět sta­ros­tí a tra­b­lů úpl­ně jiné­ho typu, než je pře­ží­vá­ní ze dne na den. Ano, „papí­ry“ paní domu neza­jí­ma­jí, jde pře­de­vším o úro­veň, a tu nový pan uči­tel („Budeme mu říkat Kevin“), jehož prv­ní hodi­nu paní domu sle­du­je „ve full tajmu“, roz­hod­ně má. Kromě jeho nové žáky­ně je v domě ješ­tě dru­hé dítě, roz­maz­le­ný Tasong, kte­rý má pod­le své nad­še­né éte­ric­ké mat­ky úžas­né vlo­hy pro umě­ní a doslo­va „basqui­a­tov­ské cítě­ní“ už v deví­ti letech. („To je šim­panz, že?“ „Ne, auto­por­trét.“)

Více na Kritiky.cz
Pochyby Adaptace divadelního bestselleru Pochyby sbírá na provinčních fes...
Moderní multifunkční materiál v exteriérech Všichni máme vysoké nároky, když přijde na bydlení. Všichni máme nějaké představy a fant...
Výhody cestování vlakem (2019) Letošní Španělská Renesance pokračuje a tohle je definitivně nejlepší počin, který jsem o...
MŮJ OTEC JE ŠÍLENEC (THAT’S MY BOY) O FILMU „Role Donnyho Bergera je klasickou rolí Adama Sandlera,“ prohlašuje Sean Anders, re...
Amazon Prime chystá novou verzi reality show Takešiho hrad. Takešiho hrad (japonsky: 風雲!たけし城, Hepburn: Fūun! Takeshi-jō, doslova Turbulence! Take...

Taková nahráv­ka se pros­tě nedá nevy­u­žít a vypa­dá to, že by v rodi­ně moh­la být prá­ce i pro mla­dou „Jessicu“, o kte­ré toho nový uči­tel Kevin tolik sly­šel (ve sku­teč­nos­ti pro jeho sest­ru, ale psssst!), pro­to­že „se prá­vě vrá­ti­la po stu­diu apli­ko­va­né­ho umě­ní v Illinois a doká­že dostat děti na výbě­ro­vé výtvar­né ško­ly“. Nejlepší je dopo­ru­če­ní od důvě­ry­hod­né oso­by. A tak se z „Jessicy“ stá­vá nová Tasongova uči­tel­ka umě­ní a spe­ci­ál­ní arte­te­ra­pe­u­t­ka, pro­to­že „vidí­te, co malu­je vpra­vo dole, v tzv. zóně schi­zofre­nie? Neprožil něja­ký závaž­ný dušev­ní otřes?“ To však budou zapo­tře­bí nejmé­ně čty­ři seze­ní po dvou hodi­nách týd­ně a „vím, moje taxa je dost vyso­ká...“ Ale pení­ze nejsou pro boha­tou rodi­nu pro­blém, hlav­ně že všich­ni za ně dosta­nou péči na úrov­ni.

Photo © CJ Entertainment

Postupně se „nájezd­nic­ké“ rodi­ně poda­ří vyští­pat z původ­ních pozic i mla­dé­ho řidi­če, na to sta­čí oby­čej­né dám­ské kalhot­ky cíle­ně „zapo­me­nu­té“ pod seda­dlem ředi­tel­ské­ho mer­ce­de­su. „Kruci, když už to musí dělat v mém autě, proč na zad­ním seda­dle a ne vep­ře­du, takhle straš­ně pře­kra­čo­vat meze!“ Ano, meze vyvo­le­ných se pře­kra­čo­vat nesmě­jí, aspoň tedy ne lid­mi z oby­čej­né­ho svě­ta. Řidič dosta­ne padá­ka z něja­ké­ho zástup­né­ho nesmy­sl­né­ho důvo­du, pro­to­že „pře­ce se nebu­de­me sni­žo­vat na jeho úro­veň!“ Paní domu vše decent­ně zaří­dí, její role je napros­to okouz­lu­jí­cí a záro­veň děsi­vá ve své nai­vi­tě a až mra­zí, když pro­tře­lé pod­vod­ni­ci „Jessice“, kte­rá prá­vě drs­nou intri­kou vyho­di­la mla­dé­ho řidi­če z báječ­né­ho mís­ta za volan­tem, říká utě­ši­tel­ským mateř­ským hla­sem: „Jste tak mla­dá a naiv­ní, o lidech se máte ješ­tě co učit.

Photo © CJ Entertainment

Koho sehnat na mís­to řidi­če? Nejspolehlivější jsou pře­ce star­ší zku­še­ní řidi­či, co tře­ba tako­vý Kim, ten už jez­dí v sou­kro­mých služ­bách 30 let a „sleč­na Jessica“ ho může dopo­ru­čit, pro­to­že ho osob­ně zná. Bodejť by ho nezna­la, když je to ve sku­teč­nos­ti její vyprás­ka­ný tatí­nek, kte­rý kdy­si prý něja­kou  dobu pra­co­val jako „par­ko­vač“ a s luxus­ním autem se sezna­mu­je po chvil­kách díky před­stí­ra­né­mu zájmu o kou­pi v auto­sa­ló­nech).

Více na Kritiky.cz
Ukázka 1. epizody 8. série | House of the Dragon (HBO) ...
Altaïr komiks – #014 ...
Doktor Spánek od Stephena Kinga (Doctor Sleep) – Recenze – 60% Stejnojmennou knižní předlohu filmu Doktor Spánek od Stephena Kinga (dále jen Doktor Spánek) n...
Martin Finger: Hrát kriminalisty je plnění mých snů Koho v Metanolu hrajete? Jednoho ze dvou hlavních vyšetřovatelů. Jak jste ke své postavě př...
RECENZE – Vzpomínky vyblednou Autorka: Tamara McKinleyPřeklad: Soňa TobiášováNakladatelství: AlpressRok vydání v ČR: 2019...

A pro­to­že je tře­ba do zla­té­ho ředi­tel­ské­ho hníz­da upích­nout i mamin­ku, je zapo­tře­bí ješ­tě odstra­nit jedi­nou oso­bu, kte­rá je v domě ješ­tě od dob, kdy zde žil slav­ný archi­tekt, zdej­ší spo­leh­li­vou hos­po­dy­ni. Stačí iden­ti­fi­ko­vat její sla­bé mís­to, kte­rým se uká­že být aler­gie na brosk­ve, ze kte­ré se říze­ním osu­du s drob­nou dopo­mo­cí pod­vo­dů a mani­pu­la­ce sta­ne v očích důvě­ři­vé paní domu „aktiv­ní tuber­ku­ló­za“ a dal­ší odchod pod smyš­le­nou zámin­kou. I na scé­ně vyha­zo­vu hos­po­dy­ně je krás­ně vidět neo­by­čej­ná fil­mo­vá řeč: Odehraje se to bez jedi­né­ho slo­va čis­tě v divá­ko­vě mys­li - jen dob­ře stři­že­nou sérií zábě­rů, kte­rá kon­čí odchá­ze­jí­cí hos­po­dy­ní s vel­kým kufrem na koleč­kách. „Škoda jí, ve všem dodr­žo­va­la meze, ani mi man­žel­ka neřek­la kvů­li čemu se s ní muse­la roz­lou­čit. Ale pří­liš jed­la, vždyc­ky sněd­la sko­ro dvě por­ce.“ A ješ­tě jsou všich­ni rádi, že ode dneška koneč­ně mohou svo­bod­ně jíst dří­ve zaká­za­né brosk­ve.

Photo © CJ Entertainment

Koho spo­leh­li­vé­ho ale na mís­to hos­po­dy­ně sehnat? „Manželka je na domá­cí prá­ce levá“ (záběr na zou­fa­lou man­žel­ku, kte­rá se pokou­ší vařit a s vytřeš­tě­ný­ma oči­ma se sna­ží pře­prat nepřá­tel­skou myč­ku). Nový řidič Kim si ale ví rady a má vizit­ku s kou­zel­ným tele­fon­ním čís­lem, což jeho pán, ředi­tel Park, doká­že oce­nit: „Podle vizit­ky je to moc dob­rý pod­nik. Perfektní design!

Celá rodin­ka se tedy postup­ně sešla ve služ­bách jedi­né boha­té rodi­ny a jejich domu. Jen se nikdo nesmí dozvě­dět, že ti čty­ři k sobě pat­ří. A sku­teč­ně, nikdo nic netu­ší, jen malý Tasong, kte­rý pozná, že všich­ni jsou úpl­ně stej­ně cítit. Co ale s tím? „Máme prát svo­je prádlo v růz­ných pra­cích práš­cích?“ Až když celá rodi­na ředi­te­le Parka odje­de osla­vit Tasongovy naro­ze­ni­ny do kem­pu („ješ­tě vez­mě­te out­do­o­ro­vý pro­jek­tor a pej­sko­vi neza­po­meň­te dát japon­ské kra­bí tyčin­ky!“), mohou se všich­ni čty­ři pove­de­ní slu­žeb­ní­ci sejít v domě: Odpočinek na zahra­dě, popí­je­ní a dob­ré jíd­lo v luxus­ním inte­ri­é­ru, bub­lin­ko­vá kou­pel s vel­ko­for­má­to­vou tele­vi­zí na stě­ně, „uči­tel Kevin“ plá­nu­je, jak začne se svou žač­kou  ofi­ci­ál­ně cho­dit a jed­nou si ji mož­ná dokon­ce vez­me za ženu („To by pak mohl být dům rodi­čů tvé man­žel­ky!“ a ani o svat­bě by pře­ce nemu­se­lo prac­ně vytvo­ře­né inko­gni­to prask­nout: „Můžeme si pře­ce na sva­teb­ní obřad najmout her­ce, kte­ří budou hrát naše rodi­če!“), pros­tě idy­la, kte­rá je dob­rá tak do happy-endu, ale nastává-li v polo­vi­ně fil­mu, nevěs­tí to vět­ši­nou nic jiné­ho, než že se celá peč­li­vě a po kous­kách doved­ně vysta­vě­ná kon­struk­ce zří­tí. Počkejte, psssst, kdo to zvo­ní? Ano, je to před nedáv­nem vyho­ze­ná hos­po­dy­ně, kte­rá prý si v tom spě­chu jen něco zapo­mně­la ve skle­pě, to jsou ty nená­pad­né dve­ře mezi nasví­ce­ný­mi poli­ce­mi s luxus­ním nádo­bím. Hned si to vez­me a zase ode­jde a všich­ni budou spo­ko­je­ni.

Více na Kritiky.cz
Sbírka ctností aneb V napnutém labyrintu pražské magie a nitek osudu Dávej pozor, Prestone. Šlapeš po mých snech.“ Dupont, Equilibrium Pokud budete někdy d...
15. prosince do GTA Online dorazí dosud nejvější expanze s... 15. prosince do GTA Online dorazí dosud nejvější expanze s názvem The Cayo Perico Heist. Aktual...
EA odpovídá 2K a oznamuje EA Sports PGA Tour. Pyšnit se má... EA odpovídá 2K a oznamuje EA Sports PGA Tour. Pyšnit se má ohromující grafickou kvalitou a ohr...
Kuskus s kořeněnými rajčaty Rychlé jídlo, které budete mít hotové za deset minut. Celé dopoledne jste pryč a pak zjist...
Star Trek: Do neznáma - “Nový kapitán Enterprise” “Práce na Star Treku pro mě byla jednou z nejšťastnějších zkušeností,” řekl producent ...
Photo © CJ Entertainment
V tom­to oka­mži­ku bude dob­ré vyprá­vě­ní děje ukon­čit. Do této chví­le jde „jen“ o sviž­ně nato­če­nou čer­nou kome­dii, do kte­ré ale náh­le při­chá­zí motiv bouř­ky, kte­rý odve­de děj pře­dem jen stě­ží odhad­nu­tel­ným smě­rem. Vlastně v půl­ce jako kdy­by začí­nal úpl­ně nový film, film žánro­vě jen vel­mi obtíž­ně zařa­di­tel­ný: Co to asi bude? Detektivka? Sociální dra­ma? Psychothriller? Satira? Groteska? Nebo snad Masakr moto­ro­vou pilou? Anebo od vše­ho tro­chu? Myslím, že je dob­ré se pro prv­ní shléd­nu­tí fil­mu nechat pře­kva­pit. Sice nemí­vám moc rád fil­my (ani kníž­ky), kte­ré jsou posta­ve­né výhrad­ně na pře­kva­pe­ní, kte­ré když se jed­nou odha­lí, nemá vět­ši­nou cenu film vidět (a kníž­ku pře­číst) zno­vu. Tak to u Parazita nepla­tí, jak jsem si sám na sobě ově­řil: Kvůli tomu­to člán­ku jsem si více než dvou­ho­di­no­vý film naor­di­no­val ješ­tě jed­nou a musím říct, že podru­hé jsem si ho para­dox­ně užil víc než popr­vé, pro­to­že si divák může vychut­nat růz­né názna­ky a sou­vis­los­ti už s vědo­mím dal­ší­ho toku pří­bě­hu. Jako člo­věk nesná­ším mani­pu­la­ci, ale jako fil­mo­vý divák doká­žu s potě­še­ním sle­do­vat, když mě zku­še­ný reži­sér vede mís­ty, kde mě chce mít, když ve mně cíle­ně vzbu­zu­je urči­tá oče­ká­vá­ní, kte­rá zase obra­tem s gustem roz­me­tá; a této režij­ní mani­pu­la­ce si v pří­pa­dě výbor­né­ho reži­sé­ra Bong Joon-hoa divák uži­je dosta­tek.
Photo © CJ Entertainment

Těch drob­ných fil­mař­ských rados­tí je k vidě­ní spous­ta: Můžete vidět mobil­ní tele­fon jako zbraň mož­ná účin­něj­ší než by byla sku­teč­ná bou­chač­ka Drsného Harryho v podá­ní Clinta Eastwooda („Nepřibližujte se, nebo zmáčk­nu tla­čít­ko ODESLAT, je to jako knof­lík od rake­ty, sta­čí pohro­zit.“ Mimochodem, vzpo­mněl jsem si při tom na nej­spíš už zapo­me­nu­tou ale ve své době cel­kem slav­nou „dál­ko­věo­vla­da­čo­vou“ pis­tol­nic­kou scé­nu ze Svěrákova fil­mu Akumulátor 2). Můžete vidět, jak to vypa­dá, když na úklid po mejda­nu máte jen osm minut a ješ­tě musí­te návdav­kem stih­nout uva­řit spe­ci­ál­ní zbo­hat­lic­kou vari­an­tu nud­lí „ččap­cha­gu­ri“.  Bude taky dob­ré, když si před shléd­nu­tím fil­mu tro­chu oprá­ší­te mor­se­ov­ku („Co ten sen­zor zase blb­ne?“). A doce­la dob­ře pozná­te, jest­li pla­tí korej­ské pří­slo­ví, že „v domě, ve kte­rém žije duch, se dob­ře daří busi­nessu.“ Ehmmm, to víte, že malý Tasong jed­nou tako­vé­ho ducha na vlast­ní oči viděl a od té doby malu­je zvlášt­ní arte­fak­ty „v zóně schi­zofre­nie“?

Více na Kritiky.cz
Toy - Happy in the hollow (2019) Brighton je fajn město, kde párty střídá oslavu. Také odsud ale pochází kapela z troch...
Štěně - o tom, jak přežít první týdny s pejskem, navíc si počteme i o různých zážitcích Kniha začíná kapitolou o tom, jaké to, když člověku vstoupí do života pes. Panička popisuj...
Případ Aleny Struskové Kniha Případ Aleny Struskové, kterou napsal Petr Eidler, je původní česká detektivka zasazen...
ČAS PÍSKU Čas od času si přečtu příběhy, jež jsou napsány dle skutečného příběhu, a tak není di...
Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Pro všechny malé čtenáře ve věku od sedmi let a...
Photo © CJ Entertainment
Možná, že podob­ně jako ředi­tel Park ucí­tí­te spe­ci­fic­ký zápach řidi­če Kima - něco jako dlou­ho kva­še­nou řed­kev nebo tako­vý ten smrad, jako když se mácha­jí had­ry („Pohybuje se sice na kra­ji, ale meze nepře­kro­čí, ale ten jeho zápach ano, ten se dosta­ne až na zad­ní sedač­ky mer­ce­de­su“). A mož­ná je to jen zápach lidí, co jez­dí met­rem („neří­ká se náho­dou met­ru v Praze lás­ky­pl­ně „soc­ka“?). Možná odha­lí­te neče­ka­né váš­ně, kte­ré se vymknou z opra­tí, jakmi­le je „jis­to­ta“, že se svět prá­vě nedí­vá, a nemu­sí­me se tak sta­rat o to, abychom si zacho­va­li úro­veň. Možná pozná­te fatál­ní roz­por, kte­rý by naše nejme­no­va­ná slav­ná spi­so­va­tel­ka nej­spíš vyjá­d­ři­la titu­lem „Na gau­či a v pod­gau­čí“. A zjis­tí­te, že je prak­tic­ké byd­let vyso­ko na kop­ci, pro­to­že bouř­ko­vá voda i ty nejhnus­něj­ší splaš­ky nako­nec vždyc­ky dora­zí až dolů do údo­lí, kde jsou všich­ni - v tom lep­ším pří­pa­dě ovšem - cítit po dlou­ho kva­še­né ředkvi a po moči opil­ců. Je to spra­ved­li­vé a dá se pro­ti tako­vé roz­či­lu­jí­cí fyzi­kál­ní při­ro­ze­nos­ti při­pra­vit něja­ký plán? „Lidi si nesmí dělat plá­ny. Kde není plán, nemů­že se nic poka­zit.“ Ale lidé si i přes­to své plá­ny děla­já: Někdo v nich má rau­to­vé sto­ly ve for­ma­ci jes­třá­bí­ho kří­d­la a loso­so­vé stea­ky, někdo jen malý kou­sek bez­peč­né dře­vě­né pod­la­hy na přespá­ní. Mohou se tako­vé svě­ty vůbec někdy oprav­du pro­tnout, aniž by to dopadlo špat­ně? „Všichni vypa­da­jí tak skvě­le, jsou tak při­ro­ze­ní... Řekni, hodím se sem?“
 

 

Photo © CJ Entertainment
 
Ale kdo vlast­ně je vůbec tím para­zi­tem z názvu fil­mu? A kdo tedy hra­je titul­ní roli? Každý divák si asi odpo­ví pod­le své­ho vlast­ní­ho pohle­du a výkla­du, ale pod­le mě se adep­tů dá najít víc, v jis­tém smys­lu snad dokon­ce jde o všech­ny význam­něj­ší posta­vy, kaž­dá svým vlast­ním způ­so­bem. Dají se uve­de­né vari­an­ty para­zi­to­vá­ní tole­ro­vat? Dá se nad nimi usmí­vat? Jsou pocho­pi­tel­né nebo opo­vr­že­ní­hod­né? Mohou koexis­to­vat? A mohou jed­na dru­hou chá­pat? Nejsou to jed­no­du­ché otáz­ky a kaž­dý film je své­mu divá­ko­vi nekla­de. Výborný Parazit mezi tako­vé fil­my k mé vel­ké rados­ti pat­ří. Na tom vůbec nic nemě­ní, že já bych nej­spíš stej­né téma zpra­co­val úpl­ně jinak, což je ovšem pěk­ná aka­de­mic­ká před­sta­va, kte­rá má jedi­nou vadu na krá­se - totiž že tako­vé ori­gi­nál­ní téma by mě nena­padlo snad ani ve snu.
Mimochodem, moc mě poba­vi­lo, když jsem kde­si na inter­ne­tu našel žánro­vé zařa­ze­ní fil­mu jako Komedie a záro­veň Drama. Na těch dvou slo­vech je doce­la pěk­ně vidět, jak si „zařa­zo­va­či“ s tím­to fil­mem nevě­dí rady, což vždyc­ky potě­ší mou ško­do­li­bost :-).

A co vy? Viděli jste už ten­to film? Znáte něja­ké zástup­ce jiho­ko­rej­ské kine­ma­to­gra­fie? (Já jsem před deví­ti lety na blo­gu psal např. o Kim Ki-dukově fil­mu 3-iron) A líbi­lo by se vám byd­let v tako­vém domě? 🙂

Více na Kritiky.cz
Zombik – 47 ...
Rozhovor se Zuzanou Mauréry, představitelkou učitelky O tom, že se bude točit film Učitelka, jste se dozvěděla ještě před jeho výrobou. Jak vlast...
TEASER: The Crown 2. sezóna    8.12.2017 se na Netflix vrátí oceňovaný seriál The Crown se svojí druhou řadou. My dále...
People Can Fly kupuje americké studio Phosphor Games. Malý tým s více jak 20 zaměstanci pomůže polskému studiu s vývojem připrav... People Can Fly kupuje americké studio Phosphor Games. Malý tým s více jak 20 zaměstanci pomůž...
Janek Gregor Narodil se v Praze. Vystudoval Střední uměleckou školu, hrál v divadle Ta Fantastika, nyní pra...

Photo © CJ Entertainment


Podívejte se na hodnocení Parazit na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,09596 s | počet dotazů: 325 | paměť: 70518 KB. | 01.12.2023 - 06:45:11