Kritiky.cz > Články autora:Petr Vápeník

Bláznivý Petříček (Pierrot le Fou)

Během svých vysokoškolských studií jsem opravdu hodně času věnoval filmům. Chodil jsem na spoustu klubových představení hned do několika filmových klubů, o tom hlavním z nich - na pražském... Read more »

Amadeus: Genialita, závist a hudba, která změnila dějiny kina

Je to už drahně víc než čtvrt­sto­le­tí, kdy jsem napsal svou prv­ní oprav­du po všech strán­kách klad­nou „recen­zi“. Bylo mi teh­dy 19 let a v srd­ci mi plá­lo mla­dist­vé nad­še­ní, všech­no jsem... Read more »

Amélie z Montmartru (Le Fabuleux destin d´Amélie Poulain)

Potřebujete-li pozi­tiv­ně nala­dit, chcete-li na chví­li zapo­me­nout na myš­len­ky tmavších barev a vyla­dit svou tvář do úsmě­vu, Amélie z Montmartru tohle všech­no na výbor­nou spl­ní. Nejen to, návdav­kem jde ješ­tě o film... Read more »

Grandhotel Budapest (The Grand Budapest Hotel)

Posledním zážit­kem mé ces­ty do Japonska byl let z Ósaky přes Dubaj do Prahy. V leta­dle 16 hodin čis­té­ho času, 2 hodi­ny na nalo­dě­ní a 4 hodi­ny na pře­stup. Samozřejmě, neda­lo mi... Read more »

Po strništi bos

Předpokládám, že zná­te film stej­né autor­ské i rodin­né dvo­ji­ce s názvem Obecná ško­la. Pokud ano, máte jako divá­ci na jed­nu stra­nu vyhrá­no, pro­to­že už pře­dem tuší­te, jakou poe­ti­ku auto­ři v novém fil­mu... Read more »

Ucho

K pří­le­ži­tos­ti výro­čí zru­še­ní cen­zu­ry uved­la Česká tele­vi­ze řadu fil­mů, kte­ré si poby­ly sko­ro 20 let v tre­zo­ru dale­ko od očí nepri­vi­le­go­va­ných divá­ků. Když se řek­ne čes­ko­slo­ven­ský „tre­zo­ro­vý film“, vyba­ví... Read more »

Adelheid

Jsou fil­my, kte­ré se člo­vě­ku vyhý­ba­jí, a v mém pří­pa­dě neznám lep­ší pří­klad než Adelheid, dal­ší mis­trov­ské dílo reži­sé­ra Františka Vláčila. Zatímco Markétu Lazarovou nebo Údolí včel jsem viděl oprav­du čas­to... Read more »

Lidice

Obtížně se mi hle­dá téma, kte­ré by bylo méně vděč­né pro fil­mo­vé zpra­co­vá­ní, než je téma Lidic, ves­ni­ce, kte­rá se sta­la sym­bo­lem nacis­tic­ké­ho tero­ru. Ne snad pro­to, že by... Read more »

Všichni dobří rodáci

Když jsem začal cho­dit na gym­pl, obje­vil jsem v domě svých pra­ro­di­čů doslo­va poklad: Staré roč­ní­ky časo­pi­su Kino, zrov­na z dru­hé polo­vi­ny šede­sá­tých let, kdy se sta­la čes­ko­slo­ven­ská kine­ma­to­gra­fie svě­to­vě uzná­va­nou... Read more »

Odcházení

Když je to jen troš­ku mož­né, rád vidím film v pro­stře­dí pro něj urče­ném, tj. v kině. Jednak pro­to, že je pri­már­ně sta­vě­ný pro vel­ké plát­no a niko­li pro malou obra­zov­ku, jed­nak pro­to,... Read more »

Deník strojvůdce (Dnevnik mašinovođe)

Zdejší čte­ná­ři dob­ře vědí, že v oblas­ti kine­ma­to­gra­fie jsem spíš sta­ro­mi­lec a je poměr­ně málo fil­mů z posled­ních let, kte­ré by mě nějak zvlášť oslo­vo­va­ly. Možná je to tím, že nověj­ší fil­my... Read more »

S láskou Vincent (Loving Vincent)

Jsou občas oka­mži­ky, kdy nechá­vám vol­ný prů­chod náho­dě. Třeba o Velikonočním pon­děl­ku jsem si řekl, že bych se zase rád po něja­ké době podí­val do kina, ale neměl jsem vůbec žád­nou... Read more »

Eyes Wide Shut

Poslední film slav­né­ho reži­sé­ra Stanleyho Kubricka roz­hod­ně nene­chá­vá divá­ky chlad­né: Někoho likvi­du­je svou dél­kou a dlou­hý­mi pasá­že­mi, v nichž se jako­by nic nedě­je, něko­ho vytá­čí už samot­ným fak­tem, že ve fil­mu... Read more »

Morgiana

Český fil­mo­vý zázrak šede­sá­tých let 20.století byl sice ostře utnu­tý začát­kem nor­ma­li­za­ce, přes­to ješ­tě pár let dozní­val a postup­ně has­nou­cí svět­lo svě­ta tak spat­ři­lo něko­lik zají­ma­vých fil­mů i na začát­ku let... Read more »

Nabarvené ptáče

Že se na film Václava Marhoula Nabarvené ptá­če roz­hod­ně zajdu podí­vat co nejdří­ve, to bylo jas­né oka­mži­tě poté, co jsem se dozvě­děl, že natá­če­ní pro­bí­há, a co jsem spat­řil prv­ní... Read more »

Vzpomínka na filmy Miloše Formana

Předevčírem osla­vil 80. naro­ze­ni­ny reži­sér, kte­ré­mu se poda­ři­lo jako jedi­né­mu umís­tit do mých fil­mo­vých „top ten“ rov­nou dva fil­my (Amadeus a Přelet nad kukač­čím hníz­dem) - Miloš Forman. A pro­to­že růz­ných při­po­me­nu­tí... Read more »

Užívej si, co to jde (Whatever Works)

Víte, čím se liší pří­z­niv­ci Miloše Formana od pří­z­niv­ců Woodyho Allena? Především tím, že zatím­co Miloš Forman nako­nec nato­čil jenom něko­lik fil­mů (byť skvě­lých), Woody Allen prás­ká rok co... Read more »

Gomora

Jak pra­ví dis­tri­buč­ní slo­gan: „Jde o nej­prav­di­věj­ší a nej­sy­ro­věj­ší film o mafii.“ Asi ano. Pseudodokumentární film reži­sé­ra Mattea Garroneho je oprav­du syro­vý, asi prav­di­vě líčí život v chu­din­ské čtvr­ti Scampia v Neapoli, kde prak­tic­ky... Read more »

Baader Meinhof Komplex

Němečtí fil­ma­ři se posled­ní dobou vyrov­ná­va­jí s nepří­jem­ný­mi obdo­bí­mi své his­to­rie. Už to není jen obdo­bí nacis­mu, ale i obdo­bí pro­špi­ko­va­né špicly Stasi, nyní - dá se říct logic­ky - při­chá­zí... Read more »

Případ pro začínajícího kata

Když nedáv­no zemřel herec Lubomír Kostelka, neby­lo mož­né při­po­me­nout si ho lépe než jeho asi jedi­nou oprav­du vel­kou a závaž­nou fil­mo­vou rolí ve fil­mu reži­sé­ra Pavla Juráčka Případ pro začí­na­jí­cí­ho... Read more »

Slnko v sieti

Zařekl jsem se, že do této rubri­ky budu psát jen o fil­mech, kte­ré jsou pod­le mého názo­ru pozo­ru­hod­né. No a to slo­ven­ský film reži­sé­ra Štefana Uhera z roku 1962, kte­rý je pova­žo­ván... Read more »

Ragtime

K fil­mu Ragtime, kte­rý nato­čil v roce 1981 reži­sér Miloš Forman pod­le best­selle­ru E.L.Doctorowa, mám spe­ci­fic­ký vztah. Poprvé jsem ho viděl už v roce 1986 na spe­ci­ál­ní pro­jek­ci Jaromíra (Mikyho) Kučery,... Read more »

Faunův labyrint (El Laberinto del Fauno)

Španělský film reži­sé­ra Guillerma del Tora Faunův laby­rint jsem viděl už dost dáv­no, před pěti lety, tedy v době, kdy jsem ješ­tě ani neměl blog, abych se s vámi mohl o svůj... Read more »

Faunovo velmi pozdní odpoledne

Když se mi kdy­si dáv­no dosta­la do ruky kníž­ka poví­dek Jiřího Brdečky s názvem Faunovo znač­ně pokro­či­lé odpo­led­ne, vůbec jsem netu­šil, že pod­le titul­ní, jen něko­li­kas­t­rán­ko­vé a nijak osl­ňu­jí­cí povíd­ky nato­čí... Read more »

Anděl zkázy

Kdysi dáv­no jsme s kama­rá­dem vymýš­le­li jen tak co nejabsurd­něj­ší nápa­dy a pokou­še­li jsme se najít dob­rý námět pro absurd­ní povíd­ku. Jedna idea absurd­něj­ší než dru­há, ale pou­žít se nic neda­lo.... Read more »

Muž na laně (Man on Wire)

Jako oby­čej­ně sto­jí za tím­to člán­kem neče­ka­ná kon­junk­ce něko­li­ka zce­la náhod­ných vli­vů: V posled­ních něko­li­ka dnech mne „pře­je­la“ silou par­ní­ho vál­ce jaká­si viró­za. Myslím, že nepa­t­řím k těm, kte­ré snad­no roz­ho­dí... Read more »

Nenápadný půvab buržoazie

Umíte roze­znat sen od sku­teč­nos­ti? Schválně jest­li se vám to poda­ří v už, mys­lím, kla­sic­kém Buňuelově fil­mu o sku­pin­ce přá­tel z tzv. lep­ší spo­leč­nos­ti, kte­ří by spo­lu vel­mi rádi pove­če­ře­li, ale stá­le jim... Read more »

Kalamita

Abych byl upřím­ný - ani v nejmen­ším jsem nechtěl psát o fil­mu Kalamita, i když bych to mohl brát sym­bo­lic­ky, pro­to­že o růz­ně vel­ké život­ní kala­mi­ty u mne není prá­vě nou­ze. Chtěl jsem se... Read more »

Kim Ki-duk: 3 - iron

Filmy slav­né­ho korej­ské­ho reži­sé­ra Kim Ki-duka jsou mimo­řád­ně růz­no­ro­dé. Někdy drs­né, někdy doslo­va šoku­jí­cí s obtíž­ně sne­si­tel­ný­mi scé­na­mi, ale vždy neo­by­čej­né a půso­bi­vé. Nevím proč, ale do shléd­nu­tí fil­mu 3-iron se... Read more »

Perfect days - I ženy mají své dny

Dostalo se mi oneh­dy neve­řej­né výtky, že se ve svých zříd­ka­vých člán­cích o fil­mech zamě­řu­ji na moc inte­lek­tu­ál­ní kous­ky, tak­že si na své nepři­jdou „nor­mál­ní“ čte­ná­ři, kte­ří samo­zřej­mě cho­dí do... Read more »

Muži v říji

S fil­mem Muži v říji jsem se dlou­ho míjel. Chtěl jsem na něj totiž jít na zákla­dě něko­li­ka dob­rých refe­ren­cí do kina a pro­vá­hal jsem prv­ní dva týd­ny pro­mí­tá­ní. Od té... Read more »

Parazit

Mám rád zají­ma­vou archi­tek­tu­ru a dob­ré fil­my, tak asi není nic div­né­ho na tom, že mě upou­tal film, ve kte­rém nepo­mi­nu­tel­nou (a nejed­no­znač­nou) roli hra­je moder­ní krás­ný dům. Kdybych ale v pří­pa­dě... Read more »
Stránka načtena za 4,38497 s | počet dotazů: 234 | paměť: 48918 KB. | 22.07.2024 - 15:41:19