Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Seveřan: Vikingská variace na Hamleta je živý, násilný epos

Seveřan: Vikingská variace na Hamleta je živý, násilný epos

Severan
Severan
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Neúprosný bojov­ník se krva­vě mstí těm, kte­ří mu ublí­ži­li - a všem, kte­ří se mu při­pletli do ces­ty - ve fil­mu Seveřan, kte­rý je inten­ziv­ním zpra­co­vá­ním Shakespearova Hamleta od Roberta Eggerse, reži­sé­ra fil­mů Čarodějnice a Maják. Tento film, napě­cho­va­ný boha­tým tema­tic­kým mate­ri­á­lem, čer­ným humo­rem a drá­sa­vou atmo­sfé­rou, ve kte­ré se cítí­te jako doma, je oprav­du neza­po­me­nu­tel­ným zážit­kem.

Seveřan začí­ná osla­vou vikin­ské­ho prin­ce Amletha (hra­je ho Oscar Novak, kte­rý si zahrál i mla­dé­ho Bruce Wayna ve fil­mu Batman), kte­rý po dlou­hém nájez­du osla­vu­je návrat své­ho otce, krá­le Aurvandilla (Ethan Hawke). Smrtelně zra­ně­ný Aurvandill nemá o man­žel­ku Gudrún (Nicole Kidman) pří­liš vel­ký zájem; mís­to toho se s pomo­cí šaška-šamana vydá­vá se svým synem na výpra­vu za vidi­nou

Než však král při­ro­ze­ně pad­ne do kolen, zmoc­ní se trů­nu pro sebe jeho bra­tr Fjölnir (Claes Bang) a Gudrún si vez­me za ženu. Amleth je pro­hlá­šen za mrt­vé­ho, ale mís­to toho vyplu­je na moře a pří­sa­há své­mu strý­ci pomstu.

O něko­lik let poz­dě­ji se s Amleth (Alexander Skarsgård) setká­vá­me na jeho vlast­ním nájez­du, nyní je z něj neú­pros­ný, živo­čiš­ný váleč­ník, kte­rý má v hla­vě jen nási­lí. Seveřan se nevy­hý­bá vikingské bru­ta­li­tě - v jed­né z prv­ních scén fil­mu je zapá­len dům plný dětí -, ale Skarsgårdův Amleth se na to dívá s neza­u­ja­tým odstu­pem; ačko­li je ochot­ným účast­ní­kem, nemá žád­né potě­še­ní z násil­né­ho svě­ta, kte­rý ho obklo­pu­je.

Když se Amleth doslech­ne, že otro­ky zís­ka­né při posled­ním nájez­du odve­zou na Island a pro­da­jí je Fjölnirovi - nyní již býva­lé­mu krá­li, jehož země se zmoc­nil jiný, přestro­jí se mezi ně a s pomo­cí své spo­lu­o­t­ro­ky­ně Olgy (Anya Taylor-Joy) začne plá­no­vat pomstu.

Ačkoli má Seveřan jis­tě epic­ký roz­sah, tato prv­ní dvě děj­ství fil­mu zob­ra­zu­jí­cí Amlethovo nevin­né mlá­dí a náh­lou pro­mě­nu v cíle­vě­do­mé­ho váleč­ní­ka jsou v pod­sta­tě zhuš­tě­na do dvou jedi­ných sek­ven­cí. Působí to jako stu­di­o­vé vmě­šo­vá­ní - hvězdy Hawke a Dafoe se ve fil­mu téměř nevy­sky­tu­jí - a mož­ná to dokon­ce redu­ku­je vizi­o­nář­ský epos na dějo­vý film o pomstě. Ale vize, kte­rá sto­jí za Seveřanem, přes ose­ka­né počá­teč­ní podá­ní pro­sví­tá.

Většina fil­mu se ode­hrá­vá na Fjölnirově pan­ství na island­ském ven­ko­vě, nád­her­ně nato­če­ném na mís­tě, a prá­vě zde Seveřan sku­teč­ně nachá­zí svou opo­ru. Amleth není ocho­ten zra­dit svůj před­ur­če­ný osud a mís­to toho čeká na správ­ný oka­mžik, aby vyko­nal svou koneč­nou pomstu; mezi­tím neú­nav­ně trýz­ní své­ho strý­ce a lidi pod ním s bru­tál­ním sou­stře­dě­ním padou­cha ze sla­she­ru.

Seveřan se ve své dru­hé polo­vi­ně stá­vá něčím jako zvrá­ce­ným horo­rem a scé­nář (auto­rů Eggerse a Sjóna, kte­ří napsa­li i island­ské Beránky) poma­lu odlu­pu­je vrst­vy, kte­ré se skrý­va­jí za násil­nou rea­li­tou, kte­rou si Amleth vytvo­řil. Na kon­ci fil­mu vidí­me věci z jiné per­spek­ti­vy, a i když Amlethovu sna­hu o pomstu chá­pe­me, už z ní nemá­me potě­še­ní.

Stejně jako Eggersovy před­cho­zí sním­ky, zejmé­na Čarodějnice, je jed­nou z nej­vět­ších před­nos­tí Seveřana jeho napros­to pře­svěd­či­vé podá­ní. Navzdory pří­tom­nos­ti holly­wo­od­ských hvězd a občas­né­mu vyzrá­lé­mu emo­tiv­ní­mu pro­je­vu se rea­li­ta fil­mo­vé­ho svě­ta nikdy nezpro­ne­vě­ří; pokry­tý špí­nou a pro­hra­ba­ný bah­nem je Seveřan opro­ti nablýska­ným tele­viz­ním pro­tějškům jako Poslední krá­lov­ství nebo Vikingové sku­teč­ným vikingským zážit­kem.

Ačkoli má Seveřan ambi­ci­óz­ní roz­sah, nikdy neztrá­cí ze zře­te­le své posel­ství o kolobě­hu nási­lí a para­dox živo­ta ve spo­leč­nos­ti váleč­ní­ků, kde cíle­vě­do­mý záměr vítě­zí nad jem­něj­ší­mi ambi­ce­mi.

„Musíš si vybrat mezi lás­kou ke své­mu rodu a nená­vis­tí k nepří­te­li,“ říka­jí věšt­ci Amleth. Jeho osud mu sice před­ur­či­li boho­vé, ale on si stá­le může vybrat, jakou ces­tou se na ní vydá.

Seveřan se nyní hra­je v praž­ských kinech, ve Spojených stá­tech má pre­mi­é­ru 22. dub­na.


Photo © Aidan Monaghan / Focus Features


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Seveřan na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,78754 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72355 KB. | 24.05.2024 - 02:45:26