Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Furioza – tvrdá škola polského chuligánství

Furioza – tvrdá škola polského chuligánství

Fur
Fur
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud se Netflixu někde daří jeho spo­lu­prá­ce s lokál­ní­mi tvůr­ci, pak je to beze­spo­ru Polsko. Před časem vám Filmfanatic před­sta­vil opus Jak jsem se stal gan­gs­te­rem, kte­rý jsem bez roz­mys­lu zařa­dil do zla­té­ho fon­du mého nej­ob­lí­be­něj­ší­ho žán­ru. Furioza je z podob­né­ho ran­ku. Čistokrevné pod­svě­tí však mixu­je se svě­tem fot­ba­lo­vých hoo­li­gans. A znač­ně zda­ři­le!

VODKA A FOTBAL
Polsko je zemí vod­ky. V rám­ci EU je nej­vět­ším výrob­cem, svě­to­vě pak zau­jí­má 4. mís­to. Lihovary dáva­jí prá­ci zhru­ba 100 000 Poláků, tak­že není divu, že vod­ka je nej­lé­pe zpra­co­va­ným hes­lem na pol­ské Wikipedii. Zároveň jde o zemi, kte­rá má sil­nou tra­di­ci fot­ba­lo­vých chu­li­gá­nů. Násilí i rvač­ky jsou jim vlast­ní a Filmfanatic vám to psal už v r. 2015. Furioza vyprá­ví pří­běh prá­vě jed­né tako­vé sku­pi­ny.

KAMARÁDI ZE SÍDLIŠTĚ
Dva brat­ři (Kaszub a Dawid) a jejich dáv­ná kama­rád­ka Dzika, se kte­rou vyrůs­ta­li na jed­nom beto­no­vém plác­ku. První z bra­trů vede chu­li­gán­skou sku­pi­nu, dru­hý je jejím vyvrhe­lem a Dzika se sna­ží zame­zit nási­lí v řadách poli­cej­ní­ho sbo­ru. Vzhledem k jejich spo­leč­né minu­los­ti teď musí Dawida pře­svěd­čit, aby opus­til svůj poklid­ný život a zachrá­nil Kaszuba před hro­zí­cím věze­ním. Jenže hrát dvo­jí roli mezi fot­ba­lo­vý­mi rvá­či? Tady jde doslo­va o život!

PĚSTI V TĚLOCVIČNĚ I V LESE
Furioza zda­ři­le mixu­je bojo­vé scé­ny chu­li­gán­ských rva­ček s žánrem kri­mi i thrille­ru. V řadě scén bude­te mít o hrdi­ny sku­teč­ný strach, pro­to­že pol­ský styl je syro­vý, bru­tál­ní a krva­vý. Herci půso­bí uvě­ři­tel­ně a jed­no­znač­ně nejdě­si­věj­ší posta­vou fil­mu je holo­hla­vý Golden. Namakaný, poké­ro­va­ný a s aurou šílen­ce, kte­rý nemá co ztra­tit. Pro krev a vlast­ní zisk je schop­ný udě­lat coko­liv. Zkrátka typ, kte­rý netou­ží­te potkat ve fron­tě na pivo během zápa­su vašich sou­pe­ří­cích týmů.

Budu se opa­ko­vat, ale co se týče řeme­sl­né strán­ky, Poláci už dáv­no hra­jí Ligu mis­trů. Kamera má tref­nou pati­nu, cho­re­o­gra­fie bitek půso­bí syro­vě a pad­nou­cí je také hudeb­ní pod­kres. Oproti star­ší­mu Pitbullovi má Furioza znač­ně pro­pra­co­va­něj­ší také scé­nář a divák se tedy nenu­dí, ani když hra­cí doba utká­ní fil­mu je přes 2 hodi­ny čis­té­ho času. Pro milov­ní­ky hut­ných pol­ských žánro­vek za plný počet. Pro všech­ny ostat­ní ta nej­lep­ší ces­ta, jak se sezná­mit se svě­tem pol­ských hoo­li­gans. Na tri­bu­ny!


Foto: Photo © Mówi Serwis / J. Sadkowski


Podívejte se na hodnocení Furioza na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39016 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72254 KB. | 20.05.2024 - 05:22:23