Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Pátý element - nejlepší film Luca Bessona

Pátý element - nejlepší film Luca Bessona

5element12
5element12
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Útěk skokem do propastiKonečně zase jed­nou kos­mic­ká ope­ra jako řemen. Spoutaný ohnivý živelObyčejně fil­my, ve kte­rých hra­je Bruce Willis, sto­jí za podí­va­nou; Hnidopich hned v počát­cích své­ho vydá­vá­ní vel­mi dob­ře hod­no­til např. Dvanáct opic. Film Pátý ele­ment, jehož název bych dale­ko radě­ji viděl pře­lo­že­ný jako Pátý živel, má v sobě všech­ny nezbyt­nos­ti (a klišé): Hrdinu na zapře­nou, krás­nou hrdin­ku, straš­li­vé zlo hro­zí­cí zni­čit úpl­ně všec­ko, jeho odpu­di­vé při­slu­ho­va­če, něja­ké ty dvor­ní šaš­ky, hro­ma­du zvlášt­ních efek­tů a dějo­vou linii vyte­sa­nou do oce­lo­plas­ti­ku, nicmé­ně dob­ře nama­za­nou a hlad­ce klouza­jí­cí.

Hrdinka se jen tak nedáJiž sta­ro­vě­cí mudr­co­vé nalé­za­li zalí­be­ní v rov­no­vá­ze čtyř pří­rod­ních živlů: vody, země, vzdu­chu a ohně a jejich dítě­te, živo­ta. V 23. sto­le­tí se všech­ny tyto musí spo­jit v jedi­nou nadě­jí Země a při­lehlé­ho vesmí­ru. Z jakési ast­ro­no­mic­ké kon­junk­ce totiž vyvsta­lo abso­lut­ní zlo, aby se potře­lo vše živé. Třebaže pozem­ská tech­ni­ka mezi­tím pokro­či­la k antigra­vi­ta­ci a nad­svě­tel­ným rych­los­tem, jeví se vůči tako­vé­mu pro­tiv­ní­ko­vi nicot­ná.

Emzácká operní divaPrezident pozem­ské fede­ra­ce se uchy­lu­je ke kraj­ní­mu řeše­ní, a to k naver­bo­vá­ní newy­or­ské­ho taxi­ká­ře Korbena Dallase (Bruce Willis), kte­rý se musí vypra­vit na taj­nou misi a zachrá­nit lid­stvo a mimo­cho­dem taky všech­ny ostat­ní emzá­ky ve vesmí­ru. Ten se ale mezi­tím sta­čil zaplést do honič­ky na LeeLoo (Milla Vovovich), ženu drmo­lí­cí podiv­ným jazy­kem, uprch­nuvší z ústa­vu, kde ji číma­ni věd­ci rekon­sti­tu­o­va­li z ostat­ků po havá­rii mon­do­ša­van­ské­ho vesmír­né­ho korá­bu...

Hnusní mangalorští zabijáciDosti. Běžte na to a uvi­dí­te. Osobně jsem se oka­mži­tě zami­lo­val do LeeLoo, Čínský podomní obchodník v N.Y.je to per­fekt­ní inter­ga­lak­tic­ká super­ba­be, navíc je před­sta­vi­tel­ka (pro­fe­si­o­nál­ní model­ka a zpě­vač­ka) zvyk­lá se na veřej­nos­ti pro­du­cí­ro­vat téměř nahá a ani v roli od toho moc neu­pus­ti­la. Bruce se musí nej­pr­ve nasrat, upra­sit a zkr­va­vět, aby dostal svůj obvyk­lý non­ša­lant­ní těž­ko­to­náž­ní šmrnc. Milovníci ope­ry mohou vychut­nat pár špič­ko­vých árií v podá­ní vprav­dě nelid­ském. Záporňáci emzá­ci jsou líbezně nechut­ní, jenom paro­die na Umělce Donedávna Známého Pod Jménem Prince je poně­kud pře­ta­že­ná. Největším mínu­sem je bohu­žel posled­ních dva­cet minut, pře­hled­ných jak runway pro Jumbojet a před­ví­da­tel­ných jako Červená Karkulka.

Summa summá­rum, efekt­ní fil­mo­vý nářez defi­ni­tiv­ně mimo hra­ni­ce rea­li­ty, ale té máme pře­ce dost i bez kina. Krásné ženy, ost­rá střel­ba, osud vesmí­ru na vlás­ku. Co víc chce­te?

Hodnocení: VELICE DOBRÉ
http://archiv.neviditelnypes.lidovky.cz/film/smiley_b.gif

HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ

POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

  • Policajti, jako obyčejně ploskolebciMondošavanovéExtrapolace civi­li­za­ce do 23. sto­le­tí má téměř ver­ne­ov­ské kva­li­ty. Antigravitace, tká­ňo­vá rekon­struk­ce na počká­ní na zákla­dě gene­tic­ké infor­ma­ce, ciga­re­ty s fil­trem del­ším než tabá­ko­vá náplň, zbra­ně zásad­ně pro­jek­ti­lo­vé. Nekonsistentní smě­si­ce.
  • Výrobky McDonalds dis­tri­bu­o­vá­ny v podo­bě roku 1997, včet­ně vos­ko­vé­ho kelím­ku na kolu s raže­ným plas­ti­ko­vým víč­kem a slám­kou. Sponzor jak řemen.
  • Egyptská sva­ty­ně v pouš­ti by byla za 300 let napros­to urči­tě vybra­ko­va­ná a rozko­ta­ná.
  • Představte si hra­ni­ci vesmír­né­ho teri­to­ria jako řadu čer­ve­ně sví­tí­cích bójek roz­pro­stí­ra­jí­cích se napříč kos­mic­kým pro­sto­rem. Vesmírná loď při­le­tí, zasta­ví, a žádá o povo­le­ní vstu­pu...

Recenze z 14. květ­na 1997


Podívejte se na hodnocení Pátý element na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47959 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71779 KB. | 16.06.2024 - 15:21:18