Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Batman (1989) - neslavnější Batman z 20. století

Batman (1989) - neslavnější Batman z 20. století

Batman
Batman
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Velkoměsto Gotham City je sužo­vá­no gan­gs­te­ry, kte­ré vede kyse­li­nou děsi­vě zne­tvo­ře­ný Joker (Jack Nicholson). Policie se zdá být bez­moc­ná. Mnohem vět­ší respekt mezi zlo­čin­ci budí mas­ko­va­ný neto­pý­ří muž - Batman (Michael Keaton)- obje­vu­jí­cí se vždy tam, kde je páchá­na něja­ká nepra­vost. Reportérka Vicki Valeová (Kim Basinger), píší­cí o Batmanových kous­cích, se sezná­mí s pla­chým mili­o­ná­řem Brucem Waynem a strá­ví s ním opoj­nou noc. Joker se sna­ží Vicki ...unést, ale dív­ka je v posled­ní chví­li zachrá­ně­na Batmanem. Novinářka začí­ná tušit prav­du. Wayne a Batman jsou jed­na oso­ba. Mezitím běs­ní­cí Joker tero­ri­zu­je měs­to otrá­ve­ný­mi kos­me­tic­ký­mi pří­prav­ky a vyzý­vá Batmana na roz­ho­du­jí­cí sou­boj......

Jako zakla­da­te­le nové vlny komik­so­vých fil­mů růz­ní lidé pova­žu­jí růz­né fil­my. Někteří ten­to start při­vlast­ňu­jí X-Menům od Bryana Singera z roku 2000, vět­ší sku­pi­na lidí zase Spider-Manovi od Sama Raimiho z roku 2002 a někte­ří dokon­ce Bladeovi od Stephena Norringtona z roku 1998. Je tu ješ­tě ale jeden zástup­ce podžán­ru komik­so­vých fil­mů, kte­rý prav­dě­po­dob­ně ustlal komik­so­vým fil­mům ces­tič­ku a díky kte­ré­mu se snad i pro jed­nou zača­li brát komik­so­vé fil­my váž­ně (pro­to­že a jeli­kož je Superman Richarda Donnera i přes kva­li­ty pořád spíš tro­chu dospě­lej­ší roz­ver­nou zába­vou). Ano, mlu­ví­me tu o Batmanovi od Tima Burtona!

Batman dodnes prá­vem zůstá­vá jed­ním z nej­po­pu­lár­něj­ších komik­so­vých hrdi­nů, kte­rý se dočkal nespočtu fil­mo­vých adap­ta­cí a nespočtu se jich ješ­tě dočká. Pro fil­mo­vé­ho divá­ka je Batman nej­slav­něj­ší pře­de­vším díky Trilogii o Temném rytí­ři nebo fil­mů z DC Extended Universe, tro­chu neprá­vem tak ale zapa­dá­va­jí vzpo­mín­ky na prá­vě Batmana z roku 1989. Ten sice není prv­ním fil­mo­vým zpra­co­vá­ním Batmana, seri­á­ly z let 1943 a 1966 a poté také film z roku 1966 jsou spí­še ukáz­kou toho, proč se komik­so­vý žánr teh­dy oprav­du váž­ně brát nemohl a ke slá­vě toho­to podžán­ru nepo­moh­li. Právě Burtonův Batman ale uká­zal, že komik­so­vé fil­my mohou fun­go­vat i výraz­ně važ­ně­ji poja­té a pře­de­vším uká­zal bra­vur­ní ukáz­ku toho jak nato­čit bloc­kbus­ter, kte­rý doká­že zaujmout i něčím víc než akč­ní­mi scé­na­mi.

Dodnes se vedou spo­ry zda se dá Batman sku­teč­ně počí­tat jako super­hr­di­na už pro­to, že nemá žád­né super­schop­nos­ti. Možná i díky tomu se s Batmanem jakož­to cha­rak­te­rem dá co nej­lé­pe zto­tož­nit, pro­to­že svou 0% pří­tom­nost super­schop­nos­tí vyna­hra­zu­je vyso­kou inte­li­gen­cí, sil­ným vyba­ve­ním a pře­de­vším svým depre­siv­ním ori­gi­nem díky už kte­ré­mu s nim doká­že divák plně sou­cí­tit. Dodnes se vedou spo­ry, že Burton ve své fil­mo­vém zpra­co­vá­ní nevy­u­žil Batmana zase tak tolik jako detek­ti­va, což je v komik­sech základ­ní cha­rak­te­ri­za­ce Batmana a že Batman už zde lehce poru­ší své pra­vi­dlo, že nikdy niko­ho neza­bí­jí, nut­no ale dodat, že s těmi­to dvě­ma fak­to­ry si zase tolik nelá­ma­li hla­vu ani dal­ší adap­ta­ce a kri­ti­zo­vat to pou­ze u Burtonova Batmana je tro­chu zvlášt­ní.

Nutno ale dodat, že se Burton samot­né­ho poje­tí Gothamu držel co to šlo- Gotham je sku­teč­ně měs­to, kte­ré je plné zlo­čin­ců, zko­rum­po­va­ných poli­cis­tů a dal­ší nej­hor­ší mož­né šmí­ry. Burton už před­tím byl u svých před­cho­zích fil­mů pro­sla­ven svým spe­ci­ál­ním vizu­ál­ním sty­lem a ten se k prá­vě poje­tí Gothamu sku­teč­ně hodil. Především v roce 1989 šlo o zje­ve­ní nejen v rám­ci komik­so­vé­ho podžán­ru ale cel­ko­vě v dosud zná­mé fil­ma­ři­ně. Audiovizuální poje­tí Burtonova Batmana je totiž dodnes parád­ní a jde o sku­teč­ně o výji­meč­ný úkaz své doby, kte­rý sice neprá­vem zapa­dl, ani dnes ale pro­ti jeho důle­ži­té roli v his­to­rii komik­so­vých adap­ta­cí téměř nikdo neřek­ne ani popel.

Po Beetlejuice spo­lu opět jako reži­sér a hlav­ní hvězda spo­lu­pra­co­va­li Michael Keaton. Keaton teh­dy sku­teč­ně nebyl žád­ná herec­ká hvězda a pořád­ně ho pro­sla­vil až prá­vě Beetlejuice a po jeho obsa­ze­ní do role Batmana se (na svou dobu) dočkal nebý­va­lé­ho hej­tu. Keaton ale přes­to bra­vur­ně doká­zal zahrát i mili­o­nář­ské­ho pla­y­boye Brucea Waynea i jeho alter ego Batmana. Dokázal bra­vur­ně uchy­tit jed­nu z nej­dů­le­ži­těj­ších Batmanových vlast­nos­tí a to je schop­nost mas­ko­vá­ní. Zvládl Batmanův drs­ný hlas a stej­ně tak i když by se dalo říct, že v roli Batmana se zase herec dva­krát nevy­řá­dí se Keaton vyřá­dit doká­že. Především ale po mimic­ké strán­ce, kon­krét­ně mám na mys­li scé­nu kdy si uvě­do­mí, že ho s hlav­ním zápo­rá­kem Jokerem pojí jed­no důle­ži­té pojít­ko nebo v závě­reč­né scé­ně v katedrá­le.

Jack Nicholson před­sta­vu­je Jokera jako jas­né čis­té zlo, přes­to ale doká­že toho­hle šílen­ce, kte­ré­mu hra­be ješ­tě před­tím než mu pád do che­mi­ká­lie poško­dí i vizu­ál­ní vzhled. V rám­ci hra­ní Jokera je hod­ně snad­né nálezt kon­ku­ren­ci (zvláš­tě po výko­nech Heatha Ledgera v Temném rytí­ři a Joaquina Phoenixe v „ sólo­vém Jokerovi), prá­vě ale Nicholsonův Joker stá­le pla­tí za výji­meč­ný herec­ký výkon, kte­rý Jokera zase pojal tro­chu po svém (na téhle roli je ve finá­le snad sku­teč­ně vděč­né, že jí kaž­dý herec doká­že pojmout vše­li­jak) a doká­zal, že sku­teč­ně doká­že zahrát coko­liv. Hraje sice jas­né zlo, i přes­to je ale Nicholsonův Joker zají­ma­vý cha­rak­ter a parád­ní hlav­ní zápo­rák.

I Kim Basinger jako Vicki Vale fun­gu­je i něco jako tro­chu víc než dáma v nesná­zích. Michelle Pfeiffer jako Catwoman sice v pokra­čo­vá­ní Batman se vra­cí obstá­la jako sil­ný žen­ský cha­rak­ter (pocho­pi­tel­ně!) o pozná­ní víc, přes­to ale Vicki Vale není otrav­ný cha­rak­ter, kte­rý je sku­teč­ně na víc a napří­klad postup­né budo­vá­ní vzta­hu mezi ní a Brucem Waynem sku­teč­ně fun­gu­je.

Atmosféře Batmana samo o sobě doklá­dá i bra­vur­ní soun­d­track Dannyho Elfmana, kte­rý se dá s klid­ným srd­cem dodnes ozna­čit za jeden z nej­pa­měti­hod­něj­ších a obsto­jí i sám o sobě. Dá se říct, že stej­ně jako Keatonovi i Elfmanovi kari­é­ru pořád­ně nako­pl Burton a pře­de­vším prá­vě pro­střed­nic­tvím Batmana. Elfman stál už před­tím za hud­bou k Beetlejuicovi a stál i za soun­d­trac­kem k jeho celo­ve­čer­ní­mu debu­tu Pee-Weeho vel­ké dob­ro­druž­ství, prá­vě soun­d­track k Batmanovi je ale z těch­to tří koo­pe­ra­cí nej­vý­raz­něj­ší a pře­de­vším sku­teč­ně nej­lep­ší. Společně se soun­d­trac­kem k Spider-Manovi nebo Dobrému Willu Huntingovi se jed­ná o vrchol Elfmanovy hudeb­ní tvor­by a potě­ší, že Elfmanovi soun­d­trac­ky zůsta­va­jí výji­meč­né i u těch méně kva­lit­ních fil­mů.

Batman dal v roce 1989 za roz­po­čet 35 mili­o­nů dola­rů sku­teč­ně vyjí­meč­ný film, kte­rý vyni­ká ve svém vizu­ál­ním poje­tí, též vel­mi pove­de­ných akč­ních sek­ven­cí a pře­ce jen i těch herec­kých výko­nech, pro­to­že i Michael Keaton s vět­ši­nou tvá­ře zakry­té doká­že toho mas­ko­va­né­ho ochrán­ce pro­dat už jen díky vidi­tel­né bra­dě. Dá se pole­mi­zo­vat nad tím jest­li pře­ce jen Burtonův Batman neze­stárl, i kdy­by ano jde ale pořád o paměti­hod­nou fil­mo­vou památ­ku, kte­rá pře­ce jen po letech neo­mr­zí a má pro­blém jen v tom, že neob­sto­jí pro­ti vrchol­ným fil­mo­vým zážit­kům jako Temný rytíř a Temný rytíř povstal. Burton i přes­to ale nato­čil jed­no z nej­lep­ších ztvár­ně­ní Batmana a jeho měs­ta Gotham a i jeho vol­né pokra­čo­vá­ní Batman se vra­cí je dodnes super, jen je pře­ce jen mož­ná tak o level slab­ší než ten původ­ní Batman. Joel Schumacher sice u Batman navždy a Batman a Robin dodal ver­zi se kte­rou fan­do­vé neby­li úpl­ně spo­ko­je­ni, slu­ší se ale dodat dvě věci: 1) Warneři zásad­ně odmít­li navá­zá­ní na Batman se vra­cí a chtě­li rodin­né fil­my (což je zrov­na u tako­vé komik­so­vé před­lo­hy jako Batman doce­la nemož­né), 2) Batman navždy a Batman a Robin pře­ce jen nako­nec fun­gu­jí pokud je člo­věk bere jako paro­die a při­mhou­ří oči nad tím, že Alfreda Pennywortha a Jamese Gordona hra­jí Michael Gough a Pat Hingle stej­ně jako v Burtonových Batmanech. Důležité je si ale uvě­do­mit, že je původ­ní Batman oprav­du zásad­ním zje­ve­ním své doby a dodnes napros­to parád­ně obsto­jí jako jeden z nej­lep­ších zástup­ců své­ho podžán­ru.....

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Foto: Warner Brothers


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47139 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72431 KB. | 20.07.2024 - 15:43:44