Kritiky.cz > Recenze knih > Pekelné úkoly čertí babičky - pracovní sešit pro všechny šikovné děti

Pekelné úkoly čertí babičky - pracovní sešit pro všechny šikovné děti

pekelne ukoly certi babicky
pekelne ukoly certi babicky
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chcete se nau­čit vařit pořád­nou polév­ku pro čer­ty? Luštíte rádi kří­žov­ky nebo čer­tisměr­ky? Že neví­te co to je? Tak se na to se mnou pojď­te podí­vat. Iva Gecková je autor­kou novin­ky Pekelné úko­ly čer­tí babič­ky. Věřte, že se už jen tak nebu­de­te nudit. 

Pracovní sešit je určen pro všech­ny čer­ty a čer­ti­ce, tak­že pokud nemá­te růž­ky, tak to ani nezkou­šej­te. Pekelná kni­ha úko­lů vás, vaše čer­tí­ky a čer­ti­ce bude bavit od začát­ku, až do kon­ce, dozví­te se mno­ho zají­ma­vé­ho o čer­tech a pekle, co jste dopo­sud nevě­dě­li.

Hned na začát­ku pra­cov­ní­ho seši­tu se ale musí­te upsat čer­to­vi, jinak to totiž nejde. Před kaž­dým úko­lem se musí­te zata­hat za rohy, pro­to­že v nich je celá čer­tí moud­rost.

V kni­ze najde­te dopl­ňo­vač­ky, kří­žov­ky, růz­né úko­ly, oma­lo­ván­ky, osmisměr­ky, blu­diš­tě, rébu­sy i pří­běhy o čer­tech. Budete kres­lit, luš­tit, dopl­ňo­vat, pře­mýš­let, hádat, spo­jo­vat, číst či poslou­chat, hle­dat roz­dí­ly, pát­rat po zlo­dě­ji, počí­tat pekel­nou mate­ma­ti­ku, co do řady nepat­ří, vařit i hle­dat pro­ti­kla­dy.

Na kon­ci pra­cov­ní­ho seši­tu jsou všech­na řeše­ní pekel­ných úko­lů, tak­že se hned dozví­te, zda jste dob­ře pra­co­va­li a vše správ­ně vypl­ni­li.

Tento pekel­ný pra­cov­ní sešit je oprav­du to, co jsem dlou­ho hle­da­la a nena­chá­ze­la. Povídání a hry o čer­tech jsou v advent­ním čase v mateř­ské ško­le i ve ško­le na den­ním pořád­ku. Tuto pub­li­ka­ci roz­hod­ně oce­ní uči­tel­ky mateř­ských, základ­ních škol, vycho­va­tel­ky škol­ních dru­žin, škol­ních klu­bů, ale i růz­ných zájmo­vých krouž­ků. Je to pra­cov­ní sešit, ve kte­rém si děti pro­cvi­čí logic­ké myš­le­ní, zra­ko­vé a slu­cho­vé vní­má­ní, předčtenářské,předmatematické doved­nos­ti a slov­ní záso­bu.

Iva Gecková je autor­kou této pub­li­ka­ce, ale záro­veň kni­hy Čertí babič­ka. Pokud jí máte doma a pře­čte­nou, bude­te mít výho­du a lépe se vám bude dařit při plně­ní čer­tov­ských úko­lů. Pekelné úko­ly čer­tí babič­ky jsou napros­to kou­zel­né, a musím říci, že mě napros­to nadchly. Tolik úko­lů s čer­tím téma­tem se mě budou hodit pro pří­pra­vu toho nej­lep­ší­ho čer­tov­ské­ho reje.

Zaujalo mě obsa­ho­vé zamě­ře­ní kni­hy, ale pře­de­vším vel­ké množ­ství úko­lů, kte­ré autor­ka pro děti při­chys­ta­la. Děti si nená­sil­nou for­mou pro­cvi­čí mno­ho doved­nos­tí a ani nema­jí pocit, že se něco učí. Takže nevá­hej­te a pojď­te se pus­tit do luš­tě­ní. Vezměte si pas­tel­ky, tuž­ku a hurá  do prá­ce. Za chvi­lin­ku se z vás bude „kou­řit“, jako z oprav­do­vé­ho pekel­né­ho kot­le.

Autor: Iva Gecková

Ilustrace: Drahomír Trsťan

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2020, Grada pod znač­kou Bambook, Praha

Počet stran: 88

Vazba kni­hy: pev­ná

ISBN 978-80-271-2890-7


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63727 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72280 KB. | 23.05.2024 - 15:32:45