Kritiky.cz > Recenze knih > Napiš správně I/Y po měkkých a tvrdých souhláskách - křížovky, osmisměrky, doplňovačky

Napiš správně I/Y po měkkých a tvrdých souhláskách - křížovky, osmisměrky, doplňovačky

napis správně iy
napis správně iy
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Do rukou se mě dostá­vá hra­vý pra­cov­ní sešit, kte­rý vás a vaše děti sezná­mí s pra­vi­dly psa­ní i/y po měk­kých a tvr­dých sou­hlás­kách. Hravou a zábav­nou for­mou zvlád­ne­te všech­ny pra­vo­pis­ná cvi­če­ní bez chy­by, slzi­ček a zby­teč­ných ner­vů. Zuzana Pospíšilová je autor­kou novin­ky Napiš správ­ně i/y. Tento pra­cov­ní sešit ilu­stro­val Drahomír Trsťan.

Co v tom­to pra­cov­ním seši­tě najde­te? Určitě dopl­ňo­vač­ky, kří­žov­ky, osmisměr­ky, oma­lo­ván­ky, dopl­ňo­vač­ky, obráz­ko­vé luš­tě­ní a ješ­tě mno­hem více. Zábavnou a hra­vou for­mou bude­te spo­leč­ně s dět­mi pro­cvi­čo­vat dané jevy. Pak pro ně dik­tát či pra­vo­pis­né cvi­če­ní ve ško­le bude hrač­ka. Na kon­ci kni­hy nalez­ne­te řeše­ní jed­not­li­vých úko­lů, díky kte­rým se ově­ří­te vaše zna­los­ti, zda jste napsa­li správ­né i/y. Každá sou­hlás­ka je detail­ně roz­pra­co­va­ná. U kaž­dé z nich nalez­ne­te oma­lo­ván­ku, výjim­ky, na kte­ré si při psa­ní musí­te dávat pozor, dále dopl­ňo­vač­ky, něko­lik kří­žo­vek či osmismě­rek.

Víte co vlast­ně pat­ří mezi tvr­dé sou­hlás­ky? Pojďte si to se mnou spo­leč­ně zopa­ko­vat. Patří sem H, CH, K, R, D, T, N. Po tvr­dých sou­hlás­kách píše­me tvr­dé Y. Musíme ale dávat pozor, pro­to­že u slov cizí­ho půvo­du může být i měk­ké. Mezi měk­ké sou­hlás­ky pat­ří Ž, Š, Č, Ř, C, J, Ď, Ť, Ň. Po měk­kých sou­hlás­kách píše­me ve slo­vech měk­ké I.

Osobité ilu­stra­ce Drahomíra Trsťana vykouz­lí úsměv na tvá­ři kaž­dé­mu ško­lá­ko­vi i dospě­lé­mu. Autor a ilu­strá­tor pro­ve­dl pre­ciz­ní prá­ci, jeli­kož doká­za­li z nud­né­ho pra­vo­pi­su udě­lat pořád­nou zába­vu.

Tento pra­cov­ní sešit mě nadchl a už se moc těším, až jej vyzkou­ším na svých synech, kte­ré češ­ti­na kupo­di­vu baví. Mladší syn má tro­chu s pra­vo­pi­sem pro­blémy, tak se sna­žím s ním tré­no­vat, pro­to­že dik­tá­ty občas pople­te. Líbí se mě obsa­ho­vé zamě­ře­ní pra­cov­ní­ho seši­tu. Doma už máme pub­li­ka­ci Napiš správ­ně dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě a moc jsem si jí oblí­bi­la.

Tato pub­li­ka­ce je urče­na dětem od 9 let, uči­te­lům základ­ních škol pro ozvlášt­ně­ní výu­ky, také rodi­čům a pra­ro­di­čům, kte­ří se chtě­jí svým dětem a vnou­ča­tům věno­vat a pro­cvi­čo­vat s nimi pro­ble­ma­tic­ké hlás­ky.

Pospíšilová Zuzana

Zuzana Pospíšilová je oblí­be­ná autor­ka věnu­jí­cí se téměř výhrad­ně původ­ní tvor­bě pro děti. S její­mi tex­ty se dět­ští čte­ná­ři mohou setká­vat od roku 2004, kdy jí vyšly prv­ní pohád­ko­vé pří­běhy v časo­pi­se Sluníčko. V roce 2005 zača­la pub­li­ko­vat kniž­ně a dodnes je jed­nou z nej­ak­tiv­něj­ších auto­rek píší­cích pro děti. Jen v nakla­da­tel­ství Grada vyda­la téměř sedm desí­tek titu­lů, z nichž nej­ú­spěš­něj­ší jsou zatím série Kouzelná tří­da a edi­ce dět­ských detek­ti­vek DeTeKTiVoVé. V její tvor­bě mají pře­va­hu pohád­ky, ale věnu­je se také poezii a výu­ko­vým tex­tům. Původní pro­fe­sí je Zuzana Pospíšilová dět­ská psy­cho­lož­ka. Snad odtud a také z role mamin­ky dvou dcer pra­me­ní poro­zu­mě­ní dět­ské fan­ta­zii a humo­ru, kte­ré se v jejím boha­tém díle odrá­ží.

Autor: Zuzana Pospíšilová

Ilustrace: Drahomír Trsťan

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2020, Vydala Grada pod znač­kou bam­book, Praha

Počet stran: 168

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN  978-80-271-2550-0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,18323 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71937 KB. | 25.07.2024 - 11:49:43