Kritiky.cz > Zajímavosti > Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

Pirati
Pirati
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

- Mladý herec Brenton Thwaites, kte­rý ve fil­mu Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta ztvár­nil posta­vu Henryho, byl fanouš­kem této fil­mo­vé série už jako ško­lák v aus­tral­ském stá­tě Queenslandu. Jeho radost tak byla hned dvo­jí – nejen, že se dozvě­děl, že zís­kal roli mla­dé­ho hlav­ní­ho hrdi­ny toho­to fil­mu, ale film samot­ný se navíc natá­čel takřka výhradně...v oblas­ti Queenslandu v Austrálii!

- Přesně pod­le zaběh­nu­tých tra­dic série Piráti z Karibiku – kdy se při natá­če­ní před­cho­zích čtyř fil­mů série her­ci i štáb potý­ka­li s extrém­ní­mi pově­tr­nost­ní­mi pod­mín­ka­mi po celém svě­tě – zaži­li oby­va­te­lé hlav­ních natá­če­cích loka­cí v oko­lí měs­ta Gold Coast v Queenslandu v Austrálii nej­hor­ší sráž­ky za posled­ních 61 let násled­kem řádě­ní cyk­ló­nu Marcia.

- Joachim Rønning a Espen Sandberg kupo­di­vu nejsou prv­ní­mi Nory, kte­ří kdy pro spo­leč­nost Walt Disney Studios natá­če­li film o pirá­tech. V roce 1991 tato spo­leč­nost uved­la jiný pirát­ský film půvo­dem z této země, kte­rý se jme­no­val Trosečníci a reží­ro­val ho Nils Gaup.

- Pozoruhodně detail­ní deko­ra­ce měs­ta St. Martin, kte­ré navr­hl výtvar­ník Nigel Phelps a za jejich výstav­bu byli zod­po­věd­ní hlav­ní umě­lec­ký vedou­cí Ian Gracie a vedou­cí deko­ra­té­rů Bernie Childs, zabí­ra­jí cel­kem dva hek­ta­ry vege­ta­cí hus­tě porost­lé­ho pozem­ku ve čtvr­ti Hinterlands v Maudslandu a před­sta­vu­jí výtvar­ní­ko­vu vizi honos­né, deš­těm zkrá­pě­né brit­ské kolo­ni­ál­ní ves­ni­ce v Karibiku. Ačkoliv vět­ši­nu budov zastu­po­va­ly pou­ze jejich čel­ní ští­ty, při­nejmen­ším dvě z nich – Grimesova krč­ma a dům kar­to­gra­fa Swifta – byly plně troj­roz­měr­né a atmo­sfé­ric­ké a záslu­hou týmu deko­ra­té­rů pod vede­ním Beverley Dunn vyve­de­né do nejmen­ších detai­lů. Některé z budov byly veli­ce rafi­no­va­ně navr­že­ny tak, aby je bylo mož­né kom­plet­ně pře­su­nout do jiné čás­ti ves­ni­ce a umoc­nit tak dojem z její roz­lo­hy.

- Před kaž­dým obcho­dem v rám­ci deko­ra­cí St. Martin bylo vysta­ve­né zbo­ží, ať už se jed­na­lo o suše­né cho­bot­ni­ce a sépie (zce­la reál­né a v prů­bě­hu něko­li­ka měsí­ců natá­če­ní nemá­lo zapácha­jí­cí), sítě, koší­ky, kera­mi­ku či potra­vi­ny.

- Pro potře­by sek­ven­ce, v níž dojde k vylou­pe­ní ban­ky, byla vysta­vě­na kom­plet­ní ban­ka z 18. sto­le­tí, do kte­ré byl zakom­po­no­ván trak­tor Manitou. Jeho řidič měl pro­střed­nic­tvím ple­xiskla v prů­če­lí ban­ky umož­něn výhled ven, ale dovnitř vidět neby­lo a ilu­ze toho, že má ban­ka všech­ny čty­ři stě­ny, tak byla doko­na­le zacho­vá­na.

- Kostymérka Penny Rose se svým týmem pře­tvo­ři­la jeden celý ate­li­ér o roz­lo­ze 1860 met­rů čtve­reč­ních v ate­li­é­rech Village Roadshow Studios v Gold Coast v aus­tral­ském Queenslandu v kosty­mér­ský sklad, jenž obsa­ho­val 2000 kos­tý­mů, klo­bou­ků, bot a rekvi­zit, kte­ré byly všech­ny peč­li­vě seřa­ze­ny pod­le jmen postav, typů kos­tý­mů, pohla­ví a věku.

- Aby kos­týmy půso­bi­ly pat­řič­ně obno­še­ným dojmem, pou­ži­la Penny Rose se svým týmem celou řadu ino­va­tiv­ních tech­nik včet­ně toho, že kos­týmy vlo­ži­la do míchač­ky a zasy­pa­la je obláz­ky, opo­tře­bo­vá­va­la je pomo­cí stru­hadla na sýr a občas se neostý­cha­la pou­žít dokon­ce ani letlam­pu!

- Takzvaná „lod­ní aré­na“ v Helensvale v Queenslandu v Austrálii byla domo­vem cel­kem jede­nác­ti lodí, kte­ré byly vybu­do­vá­ny na počí­ta­čem ovlá­da­ných pohyb­li­vých plat­for­mách. Zvědaví kolemjdou­cí měli občas mož­nost zahléd­nout, jak z pro­sto­rů, ohra­ze­ných cel­kem stov­kou lod­ních kon­tej­ne­rů, nasklá­da­ných na sebe jako cih­ly, vyku­ku­je stě­žeň. Jeden z míst­ních novi­ná­řů sou­dil, že kon­tej­ne­ry slou­ží k tomu, aby byli účast­ní­ci přís­ně uta­jo­va­né­ho natá­če­ní ukry­ti před zvě­da­vý­mi zra­ky při­hlí­že­jí­cích. Ve sku­teč­nos­ti ale kon­tej­ne­ry tvo­ři­li rám pozo­ru­hod­né tech­no­lo­gie s názvem Aircover Inflatables – obřích nafu­ko­va­cích mod­rých poza­dí – díky kte­rým mohl vedou­cí týmu vizu­ál­ních efek­tů Gary Brozenich se svým týmem do nato­če­ných zábě­rů poz­dě­ji zakom­po­no­vat oblo­hu a pří­boj. Čtveřice ino­vá­to­rů, kte­ří tuto tech­no­lo­gii vymys­le­li, byla při udí­le­ní Oscarů v roce 2016 oce­ně­na spe­ci­ál­ním Oscarem za tech­nic­ký pří­nos fil­mo­vé­mu prů­mys­lu.

- Při stav­bě lod­ní aré­ny bylo vyu­ži­to cel­kem 27 nákla­do­vých jeřá­bů, urče­ných pro hyd­rau­lic­ké zve­dá­ní nákla­du a jeho pře­pra­vu, a nad vše­mi lodě­mi byla zavě­še­na 46 met­rů dlou­há osvět­lo­va­cí kon­struk­ce, kte­rá jak ve dne, tak zejmé­na v noci slou­ži­la k navo­ze­ní té správ­né atmo­sfé­ry. Na cel­kem třech rame­nech Technocrane pak bylo upev­ně­no dohro­ma­dy pět kamer, kte­ré pra­co­va­ly dnem i nocí. Celkově se v lod­ní aré­ně uplat­ni­lo zhru­ba 30 až 40 kusů těž­ké tech­ni­ky.

- Loď kapi­tá­na Salazara, kte­ré její autor, výtvar­ník Nigel Phelps pře­zdí­val „zjiz­ve­ný vyha­zo­vač“, není ničím jiným než plo­vou­cí špa­něl­skou pev­nos­tí vyba­ve­nou stře­lec­ký­mi věže­mi i opev­ně­ným můst­kem. Na její palubě jsou umís­tě­na otoč­ná děla a palu­by i vněj­ší čás­ti lodi zdo­bí sochy rytí­řů ve stře­do­vě­ké zbro­ji. Na poklo­pech dělo­vých stří­len se skví jako pochmur­ní hlí­da­či ďábel­ské hla­vy s rohu, jako by snad moh­ly nepří­te­le nebo pirá­ty zastra­šit více než loď samot­ná, nebo mož­ná jako sym­bol kapi­tá­no­va zka­že­né­ho srd­ce. Na palubě jsou roz­mís­tě­ny také vel­ké dře­vě­né sudy, kte­ré ovšem neslou­ží posád­ce jako záso­bár­na vody či vína, ale ztě­les­ňu­jí tu nej­hor­ší mož­nou for­mu tres­tu pro zajat­ce.

- Ačkoliv je loď kapi­tá­na Salazara zamýš­le­na jako fik­tiv­ní výtvor, kte­rý nebe­re v potaz sku­teč­nou námoř­ní his­to­rii, dvou­hla­vé­ho orla na hlav­ní plachtě si Phelps vypůj­čil z his­to­ric­kých návrhů lodí a děla na palubě na sobě mají špa­něl­skou krá­lov­skou pečeť a kaž­dé z nich je zdo­be­no dvě­ma del­fí­ny, kla­sic­kým moti­vem fran­couz­ských a špa­něl­ských děl z 18. sto­le­tí.

- Když na Helensvale padla noc, veli­ce čas­to se na roz­lehlém trav­na­tém poli za obrov­ským sta­nem, jenž slou­žil jako jídel­na, obje­vi­lo něko­lik klo­ka­nů, aby zvě­da­vě zjis­ti­li, co že se to v jejich sou­sed­ství ode­hrá­vá za podiv­né věci.

- Kvůli své kom­pli­ko­va­né mas­ce pro­kle­té­ho kapi­tá­na Salazara strá­vil herec Javier Bardem na mas­kér­ském křes­le kaž­dý den dvě až tři hodi­ny. Když ale došlo k pro­mě­ně krás­né Golshifteh Farahani v tajem­nou moř­skou čaro­děj­ku Shansu, muse­la zde strá­vit dokon­ce čty­ři až pět hodin!

- Tým vlá­sen­ká­ře Petera Swordse Kinga vytvo­řil pro potře­by natá­če­ní více než 1000 paruk, kte­ré v těch nej­ná­roč­něj­ších dnech apli­ko­val až na 700 sta­tis­tů a 30 čle­nů hlav­ní­ho herec­ké­ho týmu, při­čemž se jeho hlav­ní tým sklá­dal z cel­kem 22 osob, a dal­ších 70 pra­co­va­lo na mas­kách postav v poza­dí, kaska­dé­rů a tre­né­rů zví­řat. Místům, kde vyko­ná­va­li svou prá­ci, se v žer­tu pře­zdí­va­lo „uze­nář­ství“.

- Vratidlo na Černé per­le je stej­né, kte­ré jsme měli mož­nost spat­řit už na před­cho­zích ver­zích této lodi v prv­ním, dru­hém a tře­tím fil­mu série, a je tak sku­teč­ným legen­dár­ním moř­ským vlkem! (Pro všech­ny sucho­zem­ské kry­sy podo­tý­ká­me, že vra­ti­dlo je mecha­nis­mus, na kte­rý se při otá­če­ní naví­jí pro­vaz nebo lano, kte­ré tak pohy­bu­je či zdvi­há těž­kým před­mě­tem, napří­klad lod­ní kot­vou.)

- Dvě hla­vy, kte­ré jsou v sek­ven­ci s popra­vou gilo­ti­nou oddě­le­ny od těl jejich původ­ních maji­te­lů, byly vytvo­ře­ny pod­le před­loh obou reži­sé­rů fil­mu, Joachima Rønninga a Espena Sandberga!

- V Hastings Pointu v Novém Jižním Walesu neda­le­ko hra­nic s Queenslandem začí­nal natá­če­cí den tím, že her­ce svý­mi tan­ci při­ví­ta­li čle­no­vé kla­nu Goobjingburra z lidu Bundjalung, kte­ří tuto zemi opatru­jí po tisí­ce let.

- Sekvence buja­ré „vynu­ce­né svat­by“, kte­rá se v Hastings Pointu natá­če­la, se pro Stephena Grahama (Scrum) sta­la sku­teč­nou rodin­nou zále­ži­tos­tí poté, co byla jeho man­žel­ka Hannah Walters – sama talen­to­va­ná hereč­ka – tvůr­ci fil­mu požá­dá­na, aby ztvár­ni­la roli ne až tak nevin­né nastá­va­jí­cí kapi­tá­na Jacka Beatrice Kellyové. Obě tem­pe­ra­ment­ní a okouz­lu­jí­cí děti Grahama a Walters, Alfie a Grace, si zahrá­ly role dětí Beatrice. Vlásenkáři a mas­ké­ři pak měli neleh­ký úkol zajis­tit, aby jinak vel­mi atrak­tiv­ní čle­no­vé této rodi­ny půso­bi­li před kame­ra­mi co nej­od­pu­di­vě­ji!

- Rodinnou zále­ži­tos­tí bylo natá­če­ní do jis­té míry také pro před­sta­vi­te­le role kapi­tá­na Salazara, drži­te­le Oscara Javiera Bardema. Bardemova man­žel­ka Penelope Cruz si zahrá­la v před­cho­zím dílu série s podti­tu­lem Na vlnách podiv­na a Bardem byl během jeho natá­če­ní čas­tým hos­tem.

- Španělský herec Juan Carlos Vellido je jedi­ným ofi­ci­ál­ně uve­de­ným her­cem, kte­rý si ve dvou růz­ných dílech série Piráti z Karibiku zahrál dvě odliš­né posta­vy, pro­to­že byl k vidě­ní jako špa­něl­ský kapi­tán ve fil­mu Na vlnách podiv­na a nyní se ve sním­ku Salazarova pomsta obje­vu­je v roli věr­né­ho poboč­ní­ka kapi­tá­na Salazara, Lesara.

- 27. květ­na 2015 byl aus­tral­ský štáb fil­mu vel­mi roz­pol­ce­ný, neboť se konal památ­ný zápas v rug­by, ve kte­rém se utka­ly týmy Queensland Maroons a New South Wales Blues. Svou pod­po­ru tomu či ono­mu týmu vyjá­d­ři­li čle­no­vé štá­bu pro­střed­nic­tvím knof­lí­ků, stuh, šát­ků, čepic a klo­bou­ků mno­ha růz­ných dru­hů v odpo­ví­da­jí­cích týmo­vých bar­vách, a napůl váž­ně a napůl z legra­ce vzdu­chem léta­ly výhrůž­ky vůči fanouškům opač­né­ho týmu. V are­á­lu Village Roadshow Studios bylo také na bok jed­no­ho z kami­o­nů umís­tě­no obří plát­no, na kte­ré se celý zápas pro­mí­tal. Když ale o jeden bod Maroons vyhrá­li, neby­ly hlá­še­ny žád­né potyč­ky či pří­pa­dy van­da­lis­mu.

- Předtím, než byla vytvo­ře­na finál­ní ver­ze vzác­né­ho dení­ku Cariny Smythové, jí před­chá­ze­lo cel­kem 88 pra­cov­ních ver­zí. Jeho des­ky jsou z kůže a pro to, aby strán­ky dení­ku vypa­da­ly jako vel­mi sta­ré, bylo pou­ži­to zají­ma­vé­ho postu­pu… byly namá­če­ny do kávy!

- Láhev na rum kapi­tá­na Jacka Sparrowa sku­teč­ně pochá­zí z Anglie 18. sto­le­tí. Naopak někte­ré ze slu­neč­ní­ků, kte­ré jsou ve fil­mu k vidě­ní, vyro­bi­la drob­ná sta­rá dáma v Brisbane, kte­ré táh­ne na osm­de­sát, jed­na z posled­ních žijí­cích osob na svě­tě, kte­ré jsou tako­vé slu­neč­ní­ky schop­né vyro­bit.

- Jediný kos­tým moř­ské čaro­děj­ky Shansy v podá­ní Golshifteh Farahani vzni­kal cel­kem týden a pra­co­va­lo na něm dohro­ma­dy 42 lidí 15 hodin den­ně.

- V den natá­če­ní „gagu“ s rotu­jí­cí gilo­ti­nou v rám­ci sek­ven­ce popra­vy napr­še­lo v oblas­ti, kde stá­ly deko­ra­ce měs­teč­ka St. Martins něko­lik cen­ti­me­t­rů srá­žek. Aby bylo pro potře­by natá­če­ní na zemi sucho, nave­zl sem štáb cel­kem 30 tun pís­ku.

- Když štáb sním­ku Salazarova pomsta natá­čel v hus­té džun­g­li na Tamborine Mountain, muse­li jeho čle­no­vé nosit přil­by, aby se chrá­ni­li před pře­kva­pi­vě těž­ký­mi tma­vý­mi fazo­le­mi, kte­ré na ně z pra­sta­rých stro­mů pada­ly. Australští čle­no­vé štá­bu s humo­rem sobě vlast­ním vysvět­li­li svým kole­gům z Ameriky a dal­ších zemí, že se jed­ná o pověst­né „pada­cí med­vě­dy“, legen­dár­ní hro­zi­vé vač­natce, kte­ří při­po­mí­na­jí vel­ké dra­vé koa­ly a pod­le zaru­če­ných svě­dec­tví úto­čí na své nic netu­ší­cí obě­ti tak, že na ně sko­čí z vyso­ké­ho stro­mu.

- Obří logis­tic­ká ope­ra­ce pro potře­by natá­če­ní na sou­ostro­ví Whitsunday si vyžá­da­la pou­ži­tí cel­kem 60 kami­o­nů, kte­ré se muse­ly vypra­vit na 1400 kilo­me­t­rů dlou­hou ces­tu ze základ­ny v Gold Coast, aby násled­ně pod­stou­pi­ly čty­ři­ce­ti­mi­nu­to­vou ces­tu tra­jek­tem na Hamilton Island, jed­nu z natá­če­cích loka­cí, a poté dal­ší hodi­nu a půl dlou­hou ces­tu lodí na dal­ší ost­ro­vy, na kte­rých natá­če­ní pro­bí­ha­lo.

- Když štáb fil­mu Salazarova pomsta natá­čel na plá­ži Whitehaven Beach na ost­ro­vě Whitsunday Island, způ­so­bi­lo zde neob­vyk­lé poča­sí a nestan­dard­ní pří­li­vo­vé pod­mín­ky situ­a­ci, při kte­ré muse­li her­ci i čle­no­vé štá­bu vyska­ko­vat z při­stá­va­jí­cích lodí podob­ně jako za něja­ké vojen­ské inva­ze a bro­dit se po pás, po prsa a někdy i po krk (pod­le výš­ky dotyč­né­ho) vodou ve svém civil­ním oble­če­ní. Nikdo z nich neče­kal, že toho dne budou muset do prá­ce pla­vat!

- Poté, co bylo dokon­če­no 93 dní dlou­hé natá­če­ní v Austrálii se nad sou­ostro­vím Whitsunday, posled­ní natá­če­cí loka­cí fil­mu, usa­di­la bouř­ko­vá fron­ta, kvů­li kte­ré byly zaká­zá­ny veš­ke­ré lety z malé­ho letiš­tě na ost­ro­vě Hamilton Island. Více než 200 her­ců a čle­nů štá­bu tak muse­lo pod­stou­pit ces­tu lodí roz­bou­ře­ný­mi voda­mi prů­li­vu Whitsunday na aus­tral­skou pev­ni­nu, odtud se nechat odvézt do více než dvě hodi­ny vzdá­le­né­ho měs­ta Mackay a tepr­ve odtud se letec­ky vydat ke svým domo­vům.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29780 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72515 KB. | 28.05.2024 - 03:07:49