Kritiky.cz > Speciály > Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - Obsah | O Filmu

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - Obsah | O Filmu

Pirati
Pirati
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

            OBSAH

            V novém fil­mu Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta se na fil­mo­vá plát­na v roli iko­nic­ké­ho dob­ro­dru­ha a anti­hr­di­ny Jacka Sparrowa vra­cí Johnny Depp. V dal­ším pokra­čo­vá­ní svých fan­tas­tic­kých dob­ro­druž­ství se kapi­tán Jack, ke kte­ré­mu se štěs­tě­na opět jed­nou nemi­lo­srd­ně obrá­ti­la zády, oci­tá tvá­ří v tvář ban­dě smr­tí­cích pirát­ských duchů pod vede­ním straš­li­vé­ho kapi­tá­na Salazara (Javier Bardem), kte­rým se poda­ři­lo unik­nout z Ďáblova troj­ú­hel­ní­ku a jejichž jedi­nou tou­hou je při­pra­vit o život kaž­dé­ho pirá­ta - a zejmé­na Jacka. Jackovou jedi­nou nadě­jí na pře­ži­tí je báj­ný Poseidonův troj­zu­bec, ale pokud má mít šan­ci ho nalézt, musí pře­svěd­čit ke spo­lu­prá­ci Carinu Smythovou (Kaya Scodelario), geni­ál­ní a krás­nou ast­ro­nom­ku, a Henryho (Brenton Thwaites), tvr­do­hla­vé­ho mla­dé­ho námoř­ní­ka a čle­na krá­lov­ské­ho námoř­nic­tva. Jedině s jejich pomo­cí má kapi­tán Jack, sví­ra­jí­cí v rukách pev­ně kor­mi­del­ní kolo Umírajícího rac­ka, své zou­fa­le nicot­né a zchát­ra­lé lodi, nadě­ji nejen zvrá­tit nepří­zeň osu­du, se kte­rou se posled­ní dobou potý­kal, ale také zachrá­nit si život ve stře­tu s nej­moc­něj­ším a nejdě­si­věj­ším pro­tiv­ní­kem, jaké­mu byl kdy nucen čelit.

            O FILMU

            Když se Jerry Bruckheimer se spo­leč­nos­tí Disney roz­hod­li pus­tit do natá­če­ní dal­ší­ho pokra­čo­vá­ní Pirátů z Karibiku, zača­li spo­leč­ně pát­rat po pří­bě­hu, kte­rý by celou sérii posu­nul o něko­lik kro­ků kupře­du, ale sou­čas­ně odka­zo­val na prv­ky fan­ta­sy, akce, kome­die a nad­při­ro­ze­na, díky kte­rým se před­cho­zí díly sta­ly tak vel­kým divác­kým hitem.

            Pátrání je nako­nec zaved­lo za sce­náris­tic­kým vete­rá­nem Jeffem Nathansonem, a zatím­co se ten­to napl­no věno­val prá­ci na pře­ve­de­ní vize pro­du­cen­ta fil­mu v rea­li­tu, pus­til se tvůr­čí tým fil­mu do hle­dá­ní vhod­né­ho reži­sé­ra. Nakonec nale­zl hned dva – nor­ský režij­ní tým Joachima Rønninga a Espena Sandberga. Toto režij­ní duo pro­slu­lo zejmé­na svým na Oscara nomi­no­va­ným sku­teč­ným pří­bě­hem o obje­vo­vá­ní oce­á­nů s názvem Kon-Tiki, na kte­rý navá­za­lo vyso­ce ceně­ným a výprav­ným seri­á­lem Marco Polo pro sta­ni­ci Netflix.

            Pro reži­sér­skou dvo­ji­ci byla šan­ce podí­let se na sérii Piráti z Karibiku ztě­les­ně­ním všech jejich snů. „Je to druh fil­mu, na kte­rých jsme vyrůs­ta­li a kte­ré zbož­ňu­je­me,“ říká Sandberg. „Na ame­ric­kých fil­mech jsme měli vždyc­ky rádi tu kom­bi­na­ci dob­ro­druž­ství, akce a kome­die.“

            „Pirátská série mi při­po­mí­ná fil­my, kte­ré mě jako malé­ho inspi­ro­va­ly k tomu, abych se stal reži­sé­rem,“ při­zná­vá Rønning. „Myslím, že když jsme se pus­ti­li do prá­ce, ve vel­ké míře jsme se inspi­ro­va­li vůbec prv­ním dílem série. Je to úžas­ná série a nese­me na svých bed­rech vel­kou zod­po­věd­nost. Po celém svě­tě exis­tu­jí spous­ty jejích fanouš­ků a my jsme ty fil­my sle­do­va­li v Norsku a pat­ří­me mezi ně.“

            Bruckheimer, RønningSandberg zača­li dávat dohro­ma­dy herec­ký tým, sestá­va­jí­cí jak z tvá­ří pově­do­mých, tak i zce­la nových. Kromě Johnnyho Deppa, kte­rý se vra­cí v fanouš­ky zbož­ňo­va­né roli nevá­za­né­ho kapi­tá­na Jacka Sparrowa, se ve fil­mu zno­vu obje­vu­je také aus­tral­ský stát­ní poklad, herec Geoffrey Rush v roli kapi­tá­na Barbossy, jenž nyní velí lodi kapi­tá­na Černovouse Queen Anne’s Revenge, a zce­la doslo­va vlast­ní obrov­ské bohat­ství. V žád­ném z dílů této série nemů­že chy­bět ani Kevin J. McNally v roli Jackova prv­ní­ho důstoj­ní­ka Joshameeho Gibbse, kte­rý je stud­ni­cí námoř­nic­kých pří­bě­hů tak hlu­bo­kou, kolik se do něj samot­né­ho vejde rumu, Stephen Graham coby zábav­ně při­hlouplý Scrum, Martin Klebba v roli drob­né­ho popud­li­vé­ho Martyho, Giles NewAngus Barnett coby Murtogg a Mullroy, kte­ří v závě­ru fil­mu Na kon­ci svě­ta opus­ti­li řady čer­ve­no­ka­bát­ní­ků a sta­li se pirá­ty, a Barbossou zbož­ňo­va­ný (a Jackem nená­vi­dě­ný) opi­čák Jack, kte­ré­ho si zahrá­ly talen­to­va­né mal­py Pablo a Chiquita.

            Poprvé se pak na moře v tom­to díle vydá­vá celá řada výji­meč­ně talen­to­va­ných her­ců v čele s drži­te­lem Oscara Javierem Bardemem, kte­rý svým odváž­ným expe­ri­men­tál­ním poje­tím vytvo­řil kapi­tá­no­vi Jackovi vskut­ku pozo­ru­hod­né­ho pro­tiv­ní­ka, obá­va­né­ho kapi­tá­na Salazara, zná­mé­ho též jako „El Matar Del Mar“ („Mořský řez­ník“). Se svou posád­kou nemrtvých námoř­ní­ků kapi­tán Salazar likvi­du­je všech­ny karib­ské pirá­ty s démo­nic­kou urput­nos­tí – nejen pro­to, že je věr­ný špa­něl­ské­mu krá­lov­ství, ale také kvů­li pomstě, kte­rou tou­ží vyko­nat na jed­nom kon­krét­ním pirá­to­vi.

            K němu se při­po­ji­li také dva z nej­ta­len­to­va­něj­ších mla­dých herec­kých talen­tů sou­čas­nos­ti. Australan Brenton Thwaites, kte­rý na divá­ky i fil­mo­vé tvůr­ce zapů­so­bil svý­mi výko­ny ve fil­mech jako Dárce či Syn zma­ru, se ujal role Henryho, mla­dé­ho námoř­ní­ka a čle­na krá­lov­ské­ho námoř­nic­tva, jenž se zou­fa­le sna­ží otce, kte­ré­ho takřka nepo­znal, zachrá­nit před straš­li­vým osu­dem. Pro Thwaitese bylo nad­še­ní z obsa­ze­ní do fil­mu Salazarova pomsta o to inten­ziv­něj­ší, že v době, kdy měl pre­mi­é­ru prv­ní film série, byl stá­le ješ­tě malý chla­pec a od té doby je jejím vel­mi nad­še­ným fanouš­kem.

            Britská Kaya Scodelario, kte­rá si vyslou­ži­la svou rolí v tele­viz­ním seri­á­lu Skins mož­nost obje­vit se i v řadě význam­něj­ších fil­mo­vých rolí, byla obsa­ze­na do role Cariny, sebe­vě­do­mé mla­dé mate­ma­tič­ky a ast­ro­nom­ky, jejíž krá­sa se zce­la vyrov­ná její inte­li­gen­ci a sta­teč­nos­ti.

            Mezi dal­ší nováč­ky pat­ří celo­svě­to­vě uzná­va­ná írán­ská rodač­ka Golshifteh Farahani v roli Shansy, tajem­né a moc­né moř­ské čaro­děj­ky, a aus­tral­ský herec­ký vete­rán David Wenham v roli Scarfielda.

            Když se tvůr­ci fil­mu Salazarova pomsta roz­hod­li vydat na tuto pozo­ru­hod­nou pouť, muse­li při­jít s nápa­dem, kde celý film nato­čit. Po obhlíd­ce řady loka­cí po celém svě­tě se nako­nec tvůr­čí tým roz­ho­dl usa­dit v turis­tic­kém ráji Gold Coast ve stá­tě Queenslandu na východ­ním pobře­ží Austrálie. Pátý díl nyní již legen­dár­ní série Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta se tam začal natá­čet 16. úno­ra 2015.

            V prů­bě­hu natá­če­ní se pak štáb vylo­dil na dal­ších mís­tech aus­tral­ské­ho pobře­ží, ať už se jed­na­lo o Moreton Bay, Lennox Headland Reserve, Hastings Point, Tamborine Mountain či slav­né sou­ostro­ví Whitsunday, aby úpl­ně na konec na 13 posled­ních natá­če­cích dní zakot­vil ve Vancouveru v Britské Kolumbii.

            Natáčení sním­ku Salazarova pomsta bylo dal­ší stu­dií toho, jak doká­ží lidé nej­růz­něj­ších pro­fe­sí spo­jit své síly v rám­ci spo­leč­né­ho úsi­lí v jis­tém smys­lu posu­nout hra­ni­ce času a pří­li­vu, zhmot­nit nehmot­né a uči­nit nemož­né mož­ným.

            Výtvarník Nigel Phelps, kte­rý je auto­rem obřích a peč­li­vě pro­pra­co­va­ných deko­ra­cí a lodí pro Bruckheimerův sní­mek Pearl Harbor, čelil při natá­če­ní Salazarovy pomsty nemé­ně nároč­né­mu úko­lu: musel navrh­nout a vytvo­řit celou řadu růz­ných pro­stře­dí, od kom­plet­ní karib­ské ves­ni­ce přes boží hrob­ku na moř­ském dně až po 13 lodí, někte­rých dlou­hých sko­ro 50 met­rů, včet­ně kom­plet­ně zre­kon­stru­o­va­né Černé per­ly a Queen Anne’s Revenge, stej­ně jako i „plo­vou­cí pev­nost“ kapi­tá­na Salazara, půso­bi­vou gale­o­nu Silent Mary, a to jak v původ­ní podo­bě, tak i v její podo­bě „duchař­ské, ale tak­též lodě brit­ské­ho námoř­nic­tva, pirát­ské lodě a také roz­to­mi­le ubo­hou a roz­pa­da­jí­cí se loď Umírající racek, kte­ré se kapi­tán Jack zmoc­ní, pro­to­že nemá žád­nou jinou mož­nost. „Hlavně tu jde o to, že musí­te respek­to­vat udá­los­ti před­cho­zích dílů,“ pozna­me­ná­vá Phelps, „kte­ré sice vypa­da­ly úžas­ně, ale sou­čas­ně je chce­te tro­chu oži­vit a na fil­mo­vá plát­na při­vést výje­vy, kte­ré na nich zatím neby­ly k vidě­ní.“

            Pro natá­če­ní scén na lodích tvůr­čí štáb vyu­žil svou roz­sáh­lou „lod­ní aré­nu“, kte­rá obsa­ho­va­la lodě takřka v plné veli­kos­ti, při­pev­ně­né na sofis­ti­ko­va­ný sys­tém počí­ta­čem ovlá­da­ných  kar­da­no­vých závě­sů a pohyb­li­vých plo­šin, vybu­do­va­ný osca­ro­vým auto­rem spe­ci­ál­ních efek­tů Johna Fraziera. Pro potře­by prá­ce se dvě­ma ver­ze­mi lodí – o dél­ce 33 met­rů a 40 met­rů – tak při pou­ži­tí shod­né­ho základ­ní­ho mecha­nis­mu výtvar­ník Nigel Phelps vytvo­řil více než 10 růz­ných lodí, kte­ré na plo­ši­nu mohl upev­nit.

            Již popáté v his­to­rii série Piráti z Karibiku se výji­meč­ná kosty­mér­ka Penny Rose pus­tí do tvor­by tisí­co­vek kos­tý­mů plných těch nejmen­ších dobo­vých detai­lů pro všech­ny posta­vy, kte­ré se před kame­rou v rám­ci fil­mu obje­ví, bez ohle­du na to, o jak význam­nou roli se jed­ná.

            Rose si na pomoc povo­la­la cel­kem 30 aus­tral­ských kosty­mé­rů, pře­váž­ně ze svě­ta diva­dla a ope­ry, kte­ří dopl­ni­li její již tak počet­nou armá­du kosty­mé­rů, tex­til­ních výtvar­ní­ků, dokon­čo­va­cích uměl­ců, při­stři­ho­va­čů, bar­ví­řů, šva­dlen a poslíč­ků či asi­s­ten­tů. Rose se spo­leč­ně se svým týmem usíd­li­la v ate­li­é­ru o roz­lo­ze 1400-1800 met­rů čtve­reč­ních v are­á­lu Village Roadshow Studios, kte­rý sou­čas­ně slou­žil jako skla­diš­tě pro více než 2000 kos­tý­mů, klo­bou­ků, bot a doplň­ků, peč­li­vě ulo­že­ných pod­le jmé­na posta­vy, typu, pohla­ví a věku.

            Při pre­mi­é­ře sním­ku Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta, kte­rá pro­běh­ne 25. květ­na, se divá­ci zno­vu ocit­nou v pes­t­ro­ba­rev­ném, fan­tas­tic­kém a vře­lém svě­tě těch nej­po­zo­ru­hod­něj­ších pirá­tů, jaké kdy bylo mož­né na moři potkat. Díky vizi talen­to­va­ných tvůr­ců a pozo­ru­hod­né­ho herec­ké­ho týmu sní­mek sli­bu­je fil­mo­vé dob­ro­druž­ství, jaké­mu se žád­né jiné nevy­rov­ná.

            „Chtěli jsme nato­čit ten nej­lep­ší díl Pirátů vůbec,“ říká reži­sér Joachim Rønning. Toužili jsme nato­čit zábav­né a vel­ko­le­pé akč­ní scé­ny a vytvo­řit tak výprav­ný vel­ko­film s veli­ce sil­nou cito­vou slož­kou a skvě­lý­mi posta­va­mi. Na fil­mu jsme pra­co­va­li řadu let, aby se nám poda­ři­lo zazna­me­nat atmo­sfé­ru původ­ní­ho fil­mu a sou­čas­ně jsme měli jis­to­tu, že Salazarova pomsta půso­bí nově a svě­že. Teď je jen na divá­cích, aby posou­di­li, zda se nám to poda­ři­lo.“

            „Při natá­če­ní prv­ní­ho dílu jsme moh­li leda snít o tom, že pra­cu­je­me na něčem, co nás zave­de až takhle dale­ko,“ komen­tu­je Jerry Bruckheimer. „Je to pro nás obrov­ská pocta a vdě­čí­me za to nejen skvě­lým uměl­cům a řeme­sl­ní­kům před kame­ra­mi i za nimi, kte­ří se na sérii Piráti z Karibiku podí­le­li, ale také divá­kům po celém svě­tě, jež tyto fil­my oslo­vi­ly.“

            „Vždycky jsme tou­ži­li jen po mož­nos­ti je poba­vit, zavést je na pár hodin do odliš­né­ho svě­ta, a nemě­li jsme tuše­ní, že je do toho­to svě­ta bude­me vodit už téměř pat­náct let.“

            „Zřejmě jsme byli všich­ni před­ur­če­ni pro život mezi pirá­ty,“ dodá­vá Bruckheimer s úsmě­vem.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72245 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72257 KB. | 18.04.2024 - 05:44:07