Kritiky.cz > Recenze knih > Pod maskou stín-každý má svá tajemství

Pod maskou stín-každý má svá tajemství

A101B0N0002804 Veronika vieweghova Pod maskou stin 2d
A101B0N0002804 Veronika vieweghova Pod maskou stin 2d
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi emo­tiv­ní romá­ny? Chcete nalézt ces­tu sami k sobě? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha Pod mas­kou stín, jejíž autor­kou je Veronika Vieweghová, man­žel­ka spi­so­va­te­le Michala Viewegha. 

Veronika Vieweghová, býva­lá man­žel­ka Michala Viewegha si muse­la sáh­nout až na vlast­ní dno, aby zjis­ti­la, že je důle­ži­té být sama sebou. Manželství se slav­ným spi­so­va­te­lem Michalem neby­lo snad­né. Její romá­ny vyza­řu­jí tako­vou zvlášt­ní auru a vždy se těším, až se do nich začtu. Román Pod mas­kou stín vám uká­že, jaké mas­ky si během živo­ta vlast­ně nasa­zu­je­me, co při nich pro­ží­vá­me. Hlavními hrdi­ny jsou Tea a Tomáš. Manželé, kte­ří prá­vě pro­ží­va­jí man­žel­skou kri­zi. On, úspěš­ný kar­di­o­chi­rurg, ona žena v domác­nos­ti. Tea chce zvlád­nout všech­ny role-manželky, mat­ky, milen­ky a to doko­na­le. Co se sta­ne, když zjis­tí, že všech­ny tyto role napl­no nezvlá­dá? Je čas odho­dit mas­ky, nasta­vit si vzá­jem­ně zrca­dlo.

Knihu jsem pře­čet­la jed­ním dechem a dlou­ho ve mně bude dozní­vat. Je to son­da do žen­ské duše, jak pře­mýš­lí­me, čím se zabý­vá­me, co chce­me, jaké potřeb vlast­ně potla­ču­je­me. Hodně jsem nad její­mi myš­len­ka­mi pře­mýš­le­la, jak to vlast­ně mám já, hod­no­ti­la jsem, mož­ná i bilan­co­va­la svůj pra­cov­ní i osob­ní život, svůj vztah ke svým dětem. Kniha mně roz­hod­ně pomoh­la si to vše tak­to urov­nat a říci si, že se cítím dob­ře, jak to mám nasta­ve­né ve všech smě­rem a nic zásad­ní­ho bych měnit nechtě­la. Možná více času pro sebe.

Veronika je veli­ce sil­ná žena a nesmír­ně si jí vážím. Ráda bych jí pozna­la ve sku­teč­ném živo­tě, neje­nom v tom kniž­ním. Velice mě zau­ja­ly její myš­len­ky i názo­ry.

Kniha dopo­ru­čím všem ženám, kte­ré ve svém vzta­hu pochy­bu­jí, jeli­kož tato kni­ha jim ote­vře oči. Kniha je moc hez­ky zpra­co­va­ná, ilu­stra­ce dotvá­ří celý ráz kni­hy. Každá z nás by měla pře­de­vším poznat svou hod­no­tu, za čím se vlast­ně žene­me a co nám to při­ná­ší. Chceme to oprav­du tak­to?

Emotivní román o nale­ze­ní ces­ty zpát­ky k sobě.

Ukázka z kni­hy:

Laďka, nej­lep­ší Teina kama­rád­ka, kte­rá zatím nemě­la své děti nej­spíš je mít ani nebu­de, zbož­ňo­va­la Lukáška a Aničku. Znala je od naro­ze­ní, vlast­ně sko­ro od poče­tí, pro­to­že prá­vě ona byla prv­ní, kdo se tu úžas­nou novi­nu dozvě­děl.

Její pří­tel Milan byl o pat­náct let star­ší a z prv­ní­ho man­žel­ství měl dva sko­ro dospě­lé syny.

Ona i Milan byli pra­cov­ně dost vytí­že­ní. A když Laďce zača­ly tikat bio­lo­gic­ké hodi­ny, jas­ně jí řekl, že dal­ší děti už nechce. Vrhla se tedy ješ­tě inten­ziv­ně­ji do prá­ce a během něko­li­ka let se její inte­ri­é­ro­vá fir­ma LaBele zařa­di­la mezi nej­lep­ší designo­vá stu­dia v Praze. Na svou při­ro­ze­nou tou­hu po mimin­ku navr­ši­la sto­hy výkre­sů, smluv a luxus­ních bot.

Laďka si Lukáška a Aničku bra­la sko­ro pra­vi­del­ně kaž­dou nedě­li na per­fekt­ně při­pra­ve­ný výlet. Jezdili spo­lu do zoo, na par­ník, dosta­li se přes mno­hé úni­ko­vé hry, ale výle­ty po hra­dech a zám­cích byly nej­lep­ší. Dobrodružná Lukášova dušič­ka byla v sed­mém nebi. Anička sice už tak nad­še­ná neby­la, ale teta Laďka pro ni vždyc­ky měla něco extra.

Několik slov u autor­ce:

Veronika Vieweghová pochá­zí ze sever­ních Čech. Vystudovala zdra­vot­ní ško­lu v Ústí nad Labem. Do svých dva­ce­ti let žila v Litoměřicích, kde pra­co­va­la v nemoc­ni­ci na inter­ně. Poté odje­la do Německa jako au-pair a ošet­řo­va­tel­ka. V roce 2002 se pro­vda­la za spi­so­va­te­le Michala Viewegha, se kte­rým má dvě dce­ry Sáru a Báru Ann. Manželství trva­lo tři­náct let. Od roku 2009 se věnu­je domá­cí­mu vzdě­lá­vá­ní, těho­ten­ství, mateř­ství a osob­ní­mu roz­vo­ji. Navzdory tomu, že její sen o šťast­ném man­žel­ství nevy­šel napo­pr­vé, nevzda­la se tou­hy být sama sebou a žít ve vědo­mých a lás­ky­pl­ných vzta­zích. Po čty­ři­cít­ce otě­hot­ně­la a s novým part­ne­rem, pod­ni­ka­te­lem Petrem Janem Křenem, má syna. Založila mateř­ské cen­t­rum v Sázavě. V sou­čas­né době pra­cu­je jako tera­pe­u­t­ka, men­tor­ka, lek­tor­ka žen­ských témat a vede semi­ná­ře pro fir­my o vyu­ži­tí poten­ci­á­lu žen­ské­ho cyk­lu a žensko-mužského prin­ci­pu v byz­ny­su. Přispívala svý­mi člán­ky do časo­pi­su Regenerace a Pravý domá­cí časo­pis.

Autor: Veronika Vieweghová

Ilustrace: Zuzana Kodymová

Žánr: non-fiction, moder­ní žena, part­ner­ské vzta­hy

Vydáno: 2020, CPress v Brně, ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, Praha

Počet stran: 240

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-264-3218-0

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,93128 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72345 KB. | 24.05.2024 - 02:21:04