Kritiky.cz > Recenze knih > Odpověď je v tobě-100 neotřelých otázek, které ti ukážou kým doopravdy jsi

Odpověď je v tobě-100 neotřelých otázek, které ti ukážou kým doopravdy jsi

bmid odpoved je v tobe Zgv 518289
bmid odpoved je v tobe Zgv 518289
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Práce, part­ner­ství, lás­ka i osob­ní spo­ko­je­nost jsou v našem živo­tě nesmír­ně důle­ži­té. Pokud cho­dí­me do prá­ce, kte­rá nás neba­ví, v kolek­ti­vu se necí­tí­me dob­ře a doma to také nesto­jí za nic je nača­se se zamys­let a něco změ­nit, pro­to­že naše psy­chi­ka jde ruku v ruce s naším zdra­vot­ním sta­vem. Pokud ten­to stav pokra­ču­je dál, může se stát oprav­du vel­ký prů­švih. Pojďte se spo­leč­ně se mnou a tou­to pří­ruč­kou, kte­rá má název Odpověď je v tobě, zamys­let, co ve svém živo­tě může­te změ­nit, ale čeho si na sobě cení­te a roz­hod­ně se nechce­te vzdát. Naučte se říkat ne, změň­te svůj postoj k sobě, važ­te si sami sebe a mys­le­te se váž­ně, nepo­chy­buj­te nad tím, co dělá­te a stůj­te si za svým názo­rem, i to co dělá­te. 

Čeká vás 20 krát­kých kapi­to­lek týka­jí­cí se naše­ho živo­ta, tj. prá­ce, lás­ky, myš­le­ní, to jak žije­te i jak mys­lí­te na svůj sebe­roz­voj, jak vlast­ně fun­gu­je­me v kolek­ti­vu. Jedná se o pět oblas­tí, ve kte­rých se může­me během své­ho živo­ta někam posu­nout.

Našim úko­lem je hlav­ně poro­zu­mět sami sobě, co potře­bu­je­me, jaké máme nedo­stat­ky. Pocit jis­to­ty, bez­pe­čí, finanč­ní sta­bi­li­ta, jis­té zaměst­ná­ní i vzta­hy v rodi­ně jsou pro náš život nesmír­ně důle­ži­té. Mnoho vzor­ců jsme pře­ja­li od svých rodi­čů, jejich způ­sob myš­le­ní. Je nut­né k sobě být upřím­ný, nic si nenalhá­vat, pro­to­že pak se vlast­ně nemů­že­me změ­nit, když si dané věci nepři­zná­me.

Jaké zde nalez­ne­te otáz­ky? Za co se doká­žu oce­nit? Kde beru ener­gii? Jakou roli zastá­vám v kolek­ti­vu? Kdy jsem nej­lep­ší? Komu bych svě­ři­la svůj život? Najdu si čas na pře­mýš­le­ní? Mám vlast­ní názor? Chci být nej­lep­ší ver­zí sebe sama? Kdy se cítím nepří­jem­ně? Co u sebe zane­dbá­vám? A ješ­tě mno­ho dal­ších otá­zek, na kte­ré si díky této pří­ruč­ce může­te odpo­vě­dět. Zamyslet se, jak to vlast­ně máte vy, zda chce­te něco změ­nit, co vám vadí, co vám ba nao­pak vyho­vu­je a chce­te si to nadá­le zacho­vat. Ne vše je tře­ba na sobě měnit, aby to bylo k lep­ší­mu. Naše pozi­tiv­ní vlast­nos­ti nás dob­ře for­mu­jí a děla­jí nás dob­rým člo­vě­kem.

Vydej se na vzru­šu­jí­cí ces­tu ve kte­ré hra­ješ hlav­ní roli ty. Kapitoly jsou krát­ké, barev­ně roz­li­še­né, otáz­ky jsou roze­psa­né, pro lep­ší pocho­pe­ní, nad čím se vlast­ně máte zamys­let. Kniha se čte dob­ře, je báječ­ná, vel­mi inspi­ra­tiv­ní. Pomůže vám se zamys­let nad svým živo­tem. Je skvě­lá v tom, že si ji může­te na chvil­ku vzít, číst, zase ji odlo­žit. Můžete ji mít na noč­ním stol­ku, v kuchy­ni, kde­ko­li, kde máte chvil­ku sami pro sebe. Doporučím ji všem, bez roz­dí­lu věku i pohla­ví. Každý má jiný pohled na život a v růz­ných život­ních obdo­bích na tyto otáz­ky odpo­ví­me roz­díl­ně. Věk, sta­ros­ti, potí­že se zdra­vím, to vše se odrá­ží na našich život­ních zku­še­nos­tech a posto­jích.

Ukázka z kni­hy:

Jak moc v kaž­do­den­ním živo­tě zaměst­ná­vám svo­ji mysl? Všichni jsme více či méně neu­stá­le ve stre­su. Každý z nás má  růz­né pra­cov­ní i rodin­né povin­nos­ti, časo­vý har­mo­no­gram i schop­nost se sou­stře­dit. nedo­stá­vá ale moje mysl při všem tom nároč­ném těká­ní pří­liš málo výživ­né potra­vy.

Co mi srá­ží sebe­dů­vě­ru? Pocit, že si v živo­tě doká­že­me pora­dit, závi­sí mimo jiné na tom, jaký výsle­dek před­po­klá­dá­me. Získávám sebe­vě­do­mí z toho, že u mě za kaž­dých okol­nos­tí pře­vlád­ne skep­se? Pochybuju o všem, pro­to­že se pak cítím bez­peč­ně­ji? Jsem pesi­mis­ta, pro­to­že si mys­lím, že se tak vyhnu zkla­má­ní?

Kde hle­dám inspi­ra­ci? Kdo hle­dá, může najít pod­ně­ty a impul­zy téměř všu­de. Otázka je, nako­lik je doká­žu vní­mat.

Několik slov u auto­rech:

Barbara Rörtgenová je men­tál­ní kouč­ka, sys­te­mic­ká porad­ky­ně a zakla­da­tel­ka a maji­tel­ka labo­ra­to­ře nápa­dů ENTWICKLUNGSHELFER. S Timem Prellem už 21 let radí kli­en­tům v důle­ži­tých obdo­bích jejich živo­ta, kdy se odhod­lá­va­jí dělat život­ní změ­ny, pomá­há jim najít nové smě­řo­vá­ní, roz­ví­jet nové per­spek­ti­vy a udě­lat si jas­no tam, kde tápou.

Tim Prell  je filo­zo­fic­ký porad­ce, zakla­da­tel a maji­tel labo­ra­to­ře myš­le­nek ENTWICKLUNGSHELFER. S Barbarou Rörtgenovou jsou pova­žo­vá­ni za dvě nej­vý­raz­něj­ší osob­nos­ti zabý­va­jí­cí se roz­ví­je­ním poten­ci­á­lu. Jejich jedi­neč­né kou­čo­va­cí kon­cep­ty dopo­ru­ču­jí čas­to média.

 Barbara Rörtgenová a Tim Prell žijí a pra­cu­jí v Düsseldorfu.

Autoři: Barbara Rörtgenová a Tim Prell

Žánr: nauč­ná lite­ra­tu­ra, roz­voj osob­nos­ti

Přeložil: Martin Richter

Počet stran: 192

Vydáno: 2023, Nakladatelství KAZDA, Brno

Vazba: pev­ná vaz­ba s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-7670-124-3

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66479 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71978 KB. | 23.07.2024 - 16:48:14