Kritiky.cz > Recenze knih > Vše sváteční

Vše sváteční

Svatecni
Svatecni
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Iveta Fabešová si vydo­by­la své pev­né mís­to na čes­kém cuk­rář­ském nebi. Každý milov­ník slad­ké­ho by si rád dal coko­liv z její cuk­rář­ské díl­ny. Ne všich­ni mají to štěs­tí, že se mohou sta­vit na kávu a dor­tík osob­ně a prá­vě pro ně je urče­na kni­ha Vše svá­teč­ní, kte­rá láká k vlast­ním poku­sům s peče­ním.

Iveta Fabešová se ten­to­krát necha­la inspi­ro­vat léty pro­vě­ře­ný­mi recep­ty jed­né z našich nej­slav­něj­ších kucha­řek a cuk­rá­řek Marie Janků Sandtnerové a jejím recep­tům vdech­la moder­ní ráz. Nečekejte však náhra­du ve sty­lu raw, sugar feee,.. V hlav­ních rolích opět najde­me mou­ku, más­lo, cukr, vej­ce a ově­ře­né postu­py, kte­ré fun­go­va­ly a fun­go­vat budou i nadá­le.

Pro lep­ší ori­en­ta­ci je kni­ha roz­dě­le­na do čtyř kapi­tol a už názvy samot­né láka­jí k ochut­ná­ní. Nesbíhají se vám sli­ny, když si čte­te o Lanýžích, cuk­ro­vích do košíč­ků a liké­rech? Co takhle Rohlíčky, chle­bíč­ky a dezer­ty k obě­du? Nelze vyne­chat ani Krémové cuk­ro­ví a co tepr­ve krá­lov­ská dis­ci­plí­na Dorty a košíč­ky? Samozřejmostí pak jsou ilu­stra­ce u kaž­dé­ho recep­tu a obra­zo­vý obsah na závěr, pokud bys­te chtě­li slad­kost k peče­ní vybí­rat na zákla­dě foto­gra­fií.

Kromě podrob­né­ho recep­tu v kla­sic­kém pořa­dí seznam suro­vin a postup v kni­ze najde­me i tipy od Ivety Fabešové pro ješ­tě lep­ší výsle­dek.

Pečení pod­le této kni­hy není pro úpl­né začá­teč­ní­ky, kte­ří si netrouf­nou ani na per­níč­ky, ale na dru­hou stra­nu nemu­sí­te mít výuč­ní list v obo­ru cuk­rář, abys­te si doká­za­li cuk­ro­ví upéct. Některé postu­py však vyža­du­jí urči­tou zna­lost a zku­še­nost. Jak vypa­dá nabobt­na­ná žela­ti­na, más­lo ušle­ha­né do pěny,…? Zkušenější ví a ti méně zku­še­ní budou muset začít pozvol­na. Velkým plu­sem je, že pro peče­ní nepo­tře­bu­je­te žád­né těž­ko sehna­tel­né ingre­di­en­ce, stro­je nebo pomůc­ky. Vše poho­dl­ně seže­ne­te v kaž­dém obcho­dě.

Kdo chce do své­ho pečí­cí­ho reper­toá­ru zařa­dit novin­ky, ale zase nemá odva­hu se nijak význam­ně odchý­lit od lety pře­dá­va­né kla­si­ky, čte Vše svá­teč­ní správ­ně. Čtenáři zde najdou inspi­ra­ci buď pro své vlast­ní výrob­ky nebo pro návště­vu Prahy a Werichovy vily, kde Iveta Fabešová aktu­ál­ně pro­vo­zu­je svo­ji cuk­rár­nu.

  • Název kni­hy               Vše svá­teč­ní
  • Autor                          Iveta Fabešová
  • Nakladatelství            xyz
  • Místo vydá­ní              Praha
  • Rok vydá­ní                 2022
  • Vydání (1., 2. atd.)     1.
  • Počet stran                  173
  • ISBN/EAN                 978-80-7683-234-3

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55771 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72010 KB. | 24.04.2024 - 17:58:40