Kritiky.cz > Recenze knih > Daniela- romantický příběh ženy, která touží po opravdové lásce

Daniela- romantický příběh ženy, která touží po opravdové lásce

A101I0F0005737 daniela 2d
A101I0F0005737 daniela 2d
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kniha s názvem Daniela mě zau­ja­la a říka­la jsem si, o čem asi bude. Po jejím pře­čte­ní musím říci, že mě nesmír­ně pře­kva­pi­la v dob­rém slo­va smys­lu. Román vyda­lo nakla­da­tel­ství Pointa v Praze. 

Daniela je hlav­ní hrdin­kou romá­nu. Pracuje v reklam­ní agen­tu­ře, píše kni­hy pro děti i romá­ny pro dospě­lé. Má krás­ný dům a vše tak nějak vypa­dá doko­na­le. Manželství s Mirkem není ale vůbec šťast­né a spo­ko­je­né. Proto více ener­gie věnu­je své kre­a­tiv­ní prá­ci a začne pře­hlí­žet řadu věcí, kte­ré její man­žel dělá. Začíná mít pode­zře­ní, že ji je nevěr­ný. Proč? Takovou otáz­ku si Daniela kla­de. Pak ale při­jde něco, po čem se Daniele život změ­ní od zákla­dů a bude se muset se vším vyrov­nat. Bude nako­nec šťast­ná a spo­ko­je­ná? Najde ten pra­vý život, o kte­rém píše ve svých romá­nech? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a nevá­hej­te, čeká vás vel­mi sil­ný pří­běh s dob­rým kon­cem.

Čtení toho­to romá­nu jsem si moc uži­la. Narazila jsem na něj náho­dou. Moc mě zají­ma­lo, jak na mě zapů­so­bí. Anotace se mně líbi­la. Autora této kni­hy neznám a urči­tě mě jeho styl psa­ní mile pře­kva­pil. Zajímavá záplet­ka, drob­né detai­ly vás v pří­bě­hu roz­hod­ně zaujmou. Román má 200 stran, cel­kem 41 kapi­tol. Námět romá­nu je vel­mi zají­ma­vý. Zaujalo mě, záro­veň mož­ná i tro­chu vydě­si­lo, jak málo si ve vzta­zích vší­má­me řady věcí a urči­tě mě po pře­čte­ní toho­to romá­nu donu­ti­lo pře­mýš­let, jak čas­to jsme zahle­dě­ní a je tře­ba si více vší­mat sig­ná­lů, kte­ré nám naši part­ne­ři vysí­la­jí, než bude poz­dě.

Myslím si, že je vel­mi důle­ži­té jít za svý­mi sny, nene­chat se odra­dit a bojo­vat, tak jako bojo­va­la hlav­ní hrdin­ka romá­nu Daniela. Její síla, odhod­lá­ní, tou­ha spl­nit si své sny byly nesku­teč­né a moc jsem ji fan­di­la, aby se ji to poda­ři­lo. Trochu mě pře­kva­pi­lo, jak autor doká­zal líčit někte­ré dějo­vé lin­ky. Někdy jsem měla pocit, že kni­hu píše žena, jeli­kož způ­sob pře­mýš­le­ní neod­po­ví­dal muži. Což bylo vel­mi zají­ma­vé, ale i tak jsem si čte­ní uži­la od prv­ní stra­ny a nemoh­la jsem se vůbec odtrh­nout.

Kniha zaujme všech­ny roman­tic­ké duše, ženy i muže, dále také všech­ny ty, co mají rádi zají­ma­vou záplet­ku a nejen jim.

Ukázka z kni­hy:

Ráno se Daniela cíti­la svě­ží a odpo­či­nu­tá. Ke své­mu pře­kva­pe­ní necí­ti­la ani pře­hna­nou ner­vo­zi­tu. Přesto se roz­hod­la vyne­chat bazén, chtě­la mít radě­ji časo­vou rezer­vu, aby zby­teč­ně nepa­ni­ka­ři­la. Po sní­da­ni si při­pra­vi­la suro­vi­ny na polév­ku. Rozhodla se pro domá­cí bram­bo­rač­ku. Udělala pole­vu na dezert a vrá­ti­la jej do chlad­nič­ky. Prostřela stůl, zkon­t­ro­lo­va­la dům a pak se pus­ti­la do polév­ky. Brzy to v kuchy­ni pří­jem­ně voně­lo hou­ba­mi, česne­kem a majo­rán­kou. Oloupala bram­bo­ry a při­pra­vi­la zele­ni­no­vý salát. Stáhla tep­lo­tu pod polév­kou a zkon­t­ro­lo­va­la v zrca­dle vizáž. Pro tuto chví­li měla hoto­vo, nedo­mlou­va­li se na přes­ný čas, což jí neva­di­lo. Polévku má hoto­vou a hlav­ní chod je otáz­kou pár minut. Jen nevě­dě­la, co s časem do Filipova pří­jez­du. Rozhodla se počkat v zahrad­ní hou­pač­ce. Ale jen co vkro­či­la na tráv­ník, ozval se na uli­ci zvuk klak­so­nu. Otevřela ovla­da­čem vra­ta gará­že a šla při­ví­tat hos­ta. Načasování bylo doko­na­lé. Filip se na ni usmál, podal jí ruku a po drob­ném zavá­há­ní ji let­mo polí­bil. Podal jí kyti­ci krás­ně naa­ran­žo­va­ných jar­ních kvě­tin, kte­rá úžas­ně voně­la.

Autor: Jiří Černý

Žánr: roman­ti­ka, love sto­ry

Vydáno: 2023,  Nakladatelství Pointa v Praze ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 200

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná, lepe­ná

ISBN: 978-80-7691-067-6

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,22961 s | počet dotazů: 248 | paměť: 72023 KB. | 23.02.2024 - 18:06:49