Kritiky.cz > Recenze knih > Zimní slib-rodinu nic nerozdělí

Zimní slib-rodinu nic nerozdělí

large 2
large 2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chcete pro­žít emo­tiv­ní pří­běh o nadě­ji, rodin­ném pou­tu, lás­ce i nesku­teč­né tou­ze jít dál? Tak prá­vě vám je určen román Zimní slib, jehož autor­kou je Rosie Goodwin. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. 

Opal Sharpová při­jde o své rodi­če. Těžká nemoc postih­ne i její dva mlad­ší sou­ro­zen­ce a spo­lu se star­ším bra­t­rem Charliem se musí uči­nit to nej­těž­ší roz­hod­nu­tí, jak to bude dál. Charlie dá oba men­ší sou­ro­zen­ce do chu­do­bin­ce, jeli­kož nema­jí na jíd­lo a kde být. Až se situ­a­ce zlep­ší, chce se pro ně vrá­tit. Jenže Suzanne se dosta­ne do ado­p­tiv­ní rodi­ny, chla­pe­ček prý na tu nemoc zemřel. Charlie se sna­ží pomá­hat i nemoc­né Opal, kte­rá se z toho nako­nec dosta­ne. Je ale neprá­vem obvi­něn a odsou­zen z údaj­né krá­de­že na tresta­nec­kou loď, kte­rá míří do Austrálie. Opal se sezná­mí s Henrym Kingem, kte­rý ji zaměst­ná­vá jako spo­leč­ni­ci jeho mamin­ky, paní Kingové. Bezhlavě se ale do ní zami­lu­je. Následky si oba pone­sou celý život. Bude Opal šťast­ná? Najde své ztra­ce­né sou­ro­zen­ce? Jakou roli v jejím živo­tě bude hrát Matthew? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do napí­na­vé­ho čte­ní. Místy vás bude mra­zit v zádech, jeli­kož tako­vý život, jaký měla Opal by oprav­du mno­ho žen neu­stá­lo.

Román byl nád­her­ný. Od této autor­ky jsem ješ­tě nic nečet­la, ale roz­hod­ně bych chtě­la pokra­čo­vat dál. Kniha je psa­ná zají­ma­vým jazy­kem, líbí se mně její časo­vé zařa­ze­ní. Odehrává se v letech 1850 až 1866. Kniha má 352 stran, cel­kem 51 kapi­tol, je zakon­če­na epi­lo­gem. Na kon­ci kni­hy je uve­den recept na pra­vou fran­couz­skou cibu­lač­ku i odkaz na autor­či­ny webo­vé strán­ky, kde se může­te dočíst více o této úžas­né autor­ce.

Nesmírně jsem si přá­la, aby Opal zaži­la lep­ší život, moh­la být se svý­mi sou­ro­zen­ci a byla šťast­ná. Její ces­ta ke štěs­tí byla roz­hod­ně dlou­há a trni­tá. Obdivovala jsem její odhod­lá­ní a tou­hu jít dál i přes­to, jaké rány od živo­ta dostá­va­la.

Ukázka z kni­hy:

„Teď ale bude­me muset pro­mys­let změ­nu slo­že­ní naše­ho per­so­ná­lu. Až ohlá­sí­me zásnu­by v novi­nách, nijak by ti nepro­spě­lo, kdy­bys svou budou­cí man­žel­ku před­sta­vil jako spo­leč­ni­ci své mat­ky, nemys­líš?“

„To máš nespíš prav­du.“ Henry se zamra­čil, ale uká­za­lo se, že jeho mat­ka našla řeše­ní.

„Opal teď musí zůstat v domě jako můj host, a to až do svat­by. Než si najdu novou spo­leč­ni­ci, její mís­to zaujme Belle. A kdy vlast­ně bude svat­ba? Nebo jste ješ­tě nemě­li čas pře­mýš­let nad datem?“

„Ne, ješ­tě..“ kok­ta­la Opal.

„Myslím, že čer­ven je pro svat­bu veli­ce vhod­ný měsíc,“ pře­ru­šil ji Henry a Opal rych­le zavře­la ústa. Přemýšlela, do čeho se to vlast­ně dosta­la.

„Ale to nebu­de­me mít dost času na pří­pra­vy,“ pro­tes­to­va­la paní Kingová. Potom se obrá­ti­la k Opal. „Co si o tom mys­lí­te vy?“

„No, zdá se mi to oprav­du tro­chu brzy. Ale já bych chtě­la jen malou svat­bu,“ odvě­ti­la roze­chvě­le. „Nebylo by sluš­né pořá­dat vel­kou osla­vu, když ješ­tě opla­ká­vám bra­t­ra. Možná bychom to moh­li odlo­žit na dru­hou polo­vi­nu roku?“ navrh­la s nadě­jí v hla­se.

Henrymu se ten nápad oči­vid­ně nelí­bil. „Nevidím žád­ný důvod, proč to odklá­dat,“ pro­hlá­sil úseč­ně. „S bra­t­rem jste byli dlou­hou dobu odlou­če­ni, tak nechá­pu, proč bychom měli dodr­žo­vat obdo­bí smut­ku. Byl to tresta­nec!“ vši­ml si, že Opal zbled­la, a uvě­do­mil si, že byl pří­liš zbrk­lý. Spěšně dodal: „Vím, že jste ho měli vel­mi ráda, dra­há.

Několik slov o autor­ce:

Rosie Goodwin původ­ně pra­co­va­la v soci­ál­ních služ­bách a za ty roky se k její rodi­ně na del­ší či krat­ší dobu při­po­ji­la řada dětí, kte­rým pomá­ha­la najít jejich ces­tu živo­tem. Posléze ovšem úspěš­ně vykro­či­la na spi­so­va­tel­skou dráhu a krom dese­ti­ti­sí­ců spo­ko­je­ných čte­ná­řů se jí dosta­lo i uzná­ní v podo­bě umís­tě­ní v žeb­říč­ku nej­půj­čo­va­něj­ších auto­rů a auto­rek v brit­ských knihov­nách. K jejím pří­bě­hům se pros­tě lidé rádi vra­ce­jí opa­ko­va­ně. Dodnes žije s man­že­lem Trevorem a svý­mi milo­va­ný­mi psy v Nuneatonu, do jehož oko­lí zasa­di­la děj řady svých romá­nů.

Autorka: Rosie Goodwin

Žánr: edi­ce svě­to­vý best­seller

Vydáno: 2022, Ikar, ve spo­leč­nos­ti Euromedia Group a.s., Praha

Počet stran: 352

Vazba kni­hy: pev­ná, s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-4842-3

Knihu může­te kou­pit zde

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37108 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72108 KB. | 25.04.2024 - 11:24:41