Kritiky.cz > Recenze knih > Jedna má všechno, po čem ta druhá touží. Která z nich bude poslední pani Parrishovou?

Jedna má všechno, po čem ta druhá touží. Která z nich bude poslední pani Parrishovou?

913 posledni pani parrishova 1
913 posledni pani parrishova 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Amber Pattersonová je žena, kte­rá vždy musí dostat co chce, a je jed­no, za jakou cenu. Pokud po něčem zatou­ží, musí to mít! Nejnovějším objek­tem jejich tužeb je Jackson Parrish. Hezký, úspěš­ný, boha­tý... a žena­tý otec dvou dětí.

Amber si vše peč­li­vě pro­mys­lí a pak postu­pu­je přes­ně pod­le plá­nu. „Náhodou“ se sezná­mí s Jacksonovou man­žel­kou Daphne a lží si zís­ká její důvě­ru a přá­tel­ství. Díky tomu začne s rodi­nou Parrishových trá­vit čoraz víc času a poda­ří se jí zís­kat mís­to v Jacksonově fir­mě. Teď už zbý­vá jen jedi­né – zba­vit se Daphne a obsa­dit její mís­to. Co když ale doko­na­lá rodi­na není doko­na­lou? Co když má Daphne své vlast­ní plá­ny a stej­ně sil­nou vůli jako Amber?

Amber si skle­nič­ku vza­la a napi­la sa. „Díky. Kde je Jackson?“ Daphne zakou­le­la oči­ma. „V kan­ce­lá­ři, kde jin­de?“ Ztišila hlas , aby ji dce­ry nesly­še­ly, a přristou­pi­la blíž k Amber. „Upřímně, celý týden je pryč, a jakmi­le při­jde domů, stě­žu­je si, že Bella necha­la boty v hale.“ Zavrtěla hla­vou. „Někdy je to jed­no­duš­ší, když ode­jde.“ Jen se neboj, dra­há. Nebudeš to muset sná­šet dlou­ho. Nejradši by to řek­la nahlas. Zatvářila se sta­rost­li­vě a pozna­me­na­la: „Bereš mi ilu­ze o man­žel­ství.“ Zasmála se.

Liv Constantine

je pseu­do­ny­mem dvou ame­ric­kých auto­rek – sester Lynne Constantine a Valerie Constantine. Na vzdá­le­nost tří stá­tů se Lynne a Valerie roz­hod­ly napsat spo­leč­ně kni­hu – při vymýš­le­ní pří­bě­hu strá­vi­ly dlou­hé hodi­ny hovo­ry na Skypu a vymě­ni­ly si neko­neč­né množ­ství mai­lů. Podařilo se jim vytvo­řit neotře­lý pří­běh s až mra­zi­vě tem­nou záplet­kou. Thriller Poslední paní Parrishová je jejich spo­leč­ným debu­tem.

Touha po jiném životě, tajemství a lži

Kniha je roz­dě­le­ná na tři čás­tí. V prv­ní se vám před­sta­ví  Amber, dív­ka z chudých poměrů, kte­rá chce žít život, jaký si zaslou­ží. To zna­me­ná život plný bohat­ství a luxu­su. Vymyslí důmysl­ný plán pro­pra­co­va­ný do nejmen­ších detailů a uve­de ho do cho­du hned, jak se jí naskyt­ne pří­le­ži­tost. Ještě štěs­tí, že je Daphne tak hlou­pá a naiv­ní! Nejen, že jí dává všech­ny potřeb­né infor­ma­ce, ale dokon­ce jí zaří­dí i prá­ci v Jacksonově fir­mě!

V dru­hé čás­ti odha­lu­je tajem­ství své­ho živo­ta Daphne. Mluví nejen o ztrá­tě milo­va­né sest­ry a své nada­ci, ale i o dětech a o svém vzta­hu s Jacksonem. Jak se pozna­li, jaká byla jejich svat­ba i spo­leč­ný život, kte­rý se zdá být bez­chyb­ný a doko­na­lý. Za zaví­dě­ní­hod­nou fasádou se ale ukrý­va tajem­ství plné boles­ti, stra­chu a smut­ku. Když Daphne odha­lí pra­vou tvář svo­jí nej­lep­ší kama­rád­ky Amber, vycí­tí pří­le­ži­tost změ­nit svůj život. Připraví si vlast­ní plán a roz­hod­ne se vyu­žít Amber stej­ně, jako ona vyu­ží­vá ji.

Třetí část je nej­krat­ší a záro­veň nej­na­pí­na­věj­ší. Plány obou žen se daly do pohy­bu. Obě mají své nadě­je a obě jsou odhod­la­né dosáh­nout své­ho. Jak dopad­ne jejich vzá­jem­ný sou­boj o vysně­ný život?

Dokonale propracovaný příběh - od začátku až do konce!

Autorky si vybra­ly téma, kte­ré čte­ná­ře zaujme, a jed­not­li­vé detai­ly pří­bě­hu mají pro­pra­co­va­né tak doko­na­le, že by jim to moh­la závi­dět i samot­ná Amber. Na prv­ní pohled bez­vý­znam­né drob­nos­ti postup­ně do sebe zapa­da­jí a vytvá­ře­jí dějo­vou lin­ku, kte­rou bude­te sle­do­vat se zata­je­ným dechem. Stejně tak jako pří­běh jsou pro­pra­co­va­né i cha­rak­te­ry postav. Kromě hlav­ních hrdi­nek a Jacksona jsou to napří­klad děti Parrishových a Daphnina kama­rád­ka Meredith, kte­ří zaujmou, i když jejich role v kni­ze není vel­ká.

První část se vám může zdát tro­chu zdlou­ha­vá, ale čím blíž jste ke kon­ci pří­bě­hu, tím víc si dává­te dohro­ma­dy jed­not­li­vé díl­ky sklá­dač­ky a začí­ná­te chá­pat, že žád­ná věta zde není zby­teč­ná a vše je sou­čás­tí  autor­ské­ho zámě­ru. Taky na vás čeká něko­lik pře­kva­pi­vých odha­le­ní, kte­ré vás při­nu­tí měnit názo­ry na koná­ní jed­not­li­vých postav. Protože kaž­dá z nich má tajem­ství, kte­ré se nesmí nikdo dozvě­dět - a když se tako­váh­le tajem­ství dosta­nou na svět­lo svě­ta, začne jít do tuhé­ho.

A co konec? Ten je jed­no­du­še per­fekt­ní! Poslední paní Parrishová pat­ří ke kni­hám, po jejichž dočte­ní si spo­ko­je­ně řek­ne­te, že spra­ve­dl­nost pře­ce jen exis­tu­je, tak­že pokud máte rádi psy­cho­lo­gic­ké thrille­ty, nenech­te si ujít debut Liv Constantine.

Hodnocení: 95%

Poslední pani Parrishová

Originální název: The Last Mrs. Parrish

Autor: Liv Constantine

Překlad: Hana Čapková

Vydáno: 2018, Domino

Počet stran: 440

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Domino. Pokud vás kni­ha zau­ja­la, můžete ji zakou­pit zde.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Podivná holka20. dubna 2019 Podivná holka Když je dětská psychologička Imogen Reidová donucena vrátit se do rodného města a začít tam nový život, netuší, co ji čeká. v nové práci má na starosti problémové děti. Jednou z nich je i […] Posted in Recenze knih
  • Malé temné lži a jejich následky16. dubna 2019 Malé temné lži a jejich následky Catrin Quinnová před několika lety přišla o své dva syny. Teď žije téměř poustevnickým životem. Ona i její bývalá kamarádka Ráchel, která je za smrt Catrininých synů zodpovědná, se snaží […] Posted in Recenze knih
  • V zajetí strachu30. ledna 2019 V zajetí strachu Lou Wandsworthová si před téměř dvaceti lety užila pozornosti médií vrchovatou měrou. Nebyl to však ten typ slávy, který byste chtěli zažít. Lou ve čtrnácti letech utekla do Francie se […] Posted in Recenze knih
  • Co když svého syna nezabila?11. ledna 2019 Co když svého syna nezabila? Emma Cartwrightová nebyla vždycky Emmou Cartwrightovou. Kdysi se jmenovala Susan Websterová. A zabila svého synka Dylana. Alespoň si to myslí. Emma si totiž vůbec nepamatuje, co se tehdy […] Posted in Recenze knih
  • Nech mě jít, prosím10. ledna 2019 Nech mě jít, prosím Louis Lasker má svou rodinu nade všechno rád. Jedinou výjimku představují situace, kdy členy své rodiny upřímně nesnáší. Tenhle rozpor má ale hned několik důvodů. Rozvod otce, smrt matky, […] Posted in Recenze knih
  • Jasně zářící Hvězda Severu10. ledna 2019 Jasně zářící Hvězda Severu Před dvanácti lety se mladičká Su-min vydala na romantický výlet na odlehlý jihokorejský ostrov a pak záhadně zmizela. Její sestra Jenna ale nevěří, že je mrtvá. Když ji pak CIA v téhle […] Posted in Recenze knih
  • Ztracená. Nenalezená.14. listopadu 2018 Ztracená. Nenalezená. Deset let po zmizení své snoubenky je Damian Werner přesvědčen, že už ji nikdy neuvidí, a nedokáže se zbavit výčitek svědomí, že za její zmizení může on. Proč jen ji nepožádal o ruku jen o […] Posted in Recenze knih
  • Neobvyklý typ - literární debut Toma Hankse14. listopadu 2018 Neobvyklý typ - literární debut Toma Hankse Tom Hanks je známý americký herec a držitel Oscara za role Forresta Gumpa a právníka Andrewa v dramatu Philadelphia. Kromě toho je i režisérem a producentem... a vášnivým sběratelem […] Posted in Recenze knih
  • Dávejte si pozor na dceřiny věci...a na dceru!3. října 2018 Dávejte si pozor na dceřiny věci...a na dceru! Jo Blackmoreová trpí psychickou nemocí, ale snaží se žít normální život.Pracuje a svědomitě se stará o svou milovanou dvouletou dceru Elisu. Její život by byl skvělý, nebýt toho, že její […] Posted in Recenze knih
  • Ublížil jsi mi. A za to mi zaplatíš!19. srpna 2018 Ublížil jsi mi. A za to mi zaplatíš! Všechno začalo jako pouhý žert. Skupina mladých lidí dělala vedoucí na křesťanském táboře Podkova a jedna z vedoucích, Monica O'Nealová, lezla celou dobu všem na nervy. Proto se ostatní […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28150 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71765 KB. | 28.02.2024 - 08:02:13