Kritiky.cz > Recenze knih > Hrdina - kniha

Hrdina - kniha

38243660
38243660
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hrdina je poli­cej­ní pej­sek. Tedy byl. Dnes jde do zálo­hy, pros­tě na zaslou­ži­lý odpo­či­nek - do psí­ho poli­cej­ní­ho důcho­du. Z hle­diš­tě ho sle­do­val Ben, což byl syn jeho páníč­ka a div nepras­kl pýchou, jak byl na Hrdinu hrdý. Hrdina byl čer­ný labra­dor a před tou­to slá­vou ho Benova mamin­ka vza­la do psí­ho saló­nu, aby se mu lesk­la srst a vůbec, aby vypa­dal úchvat­ně, ostat­ně jako vždyc­ky. Dokonce si nechal od Emy, sest­ry Bena, uvá­zat mašli. Benovi se to však nelí­bi­lo a tak ji sun­dal. Po dojem­ném pro­slo­vu dostal Hrdina medai­li za všech­ny jeho záslu­hy, a že jich bylo oprav­du požeh­na­ně.

Dokonce Ben mu vdě­čil za svůj život, neboť se kdy­si ztra­til v lese, avšak Hrdina ho našel a celou dobu zahří­val. Když se slá­va poma­lu chý­li­la ke kon­ci, měli rodi­če pro Bena obrov­ské pře­kva­pe­ní. Tatínek mu pro­zra­dil, že od nynějš­ka bude Hrdina jeho pes. Domluvil se totiž na tom­to na sta­ni­ci a tak nic nebrá­ni­lo. Ben nemohl uvě­řit tomu, co sly­šel. Byl šoko­va­ný, ale štěs­tím. Rodiče měli však jed­nu pod­mín­ku - Ben se nesmí zhor­šit ve ško­le a plnit si svo­je povin­nos­ti. Samozřejmě to při­slí­bil a mys­lel úpl­ně váž­ně. Další den si spo­lu šli hrát. Ben se pokou­šel dostat do base­ballo­vé­ho týmu.

Hrdina mu pomá­hal s tré­nin­kem a kro­mě něj také i jeho nej­lep­ší kama­rád Adam. I když Ben rodi­čům slí­bil, že to všech­no zvlád­ne, tak už po pár dnech měl doce­la dost potí­ží. Například cho­dil čas­to poz­dě, což nikdy před­tím nedě­lal, jak si do něj z legra­ce rýpnul Adam. Během jed­no­ho pozd­ní­ho pří­cho­du zare­gis­tro­val nové­ho spo­lu­žá­ka - Jakub Murphy. Jen se pozdra­vi­li kýv­nu­tím hla­vy. Jakub také hrál base­ball a zrov­na s Benem měl svést sou­boj o spoj­ku ve zdej­ším týmu. Jakub jed­no­ho dne Bena viděl, jak tré­nu­je s Hrdinou a nabí­dl se mu, že si spo­lu můžou zatré­no­vat. Ale s Jakubem neby­lo něco v úpl­ném pořád­ku.

Začalo to už návrhem, jest­li se nechce vsa­dit o Hrdinu, což Ben kate­go­ric­ky zamí­tl a navíc se naštval. Jenomže tím to tepr­ve zača­lo. Během jejich spo­leč­né­ho tré­nin­ku ho Jakub úmy­sl­ně napá­lil do rame­ne a pak se vymlou­val, že to byla náho­da. Ben mu ale nevě­řil a byl pře­svěd­če­ný o tom, že se jed­na­lo o úmy­sl, avšak netu­šil proč. Přece nové­mu spo­lu­žá­ko­vi nic neu­dě­lal ani neu­blí­žil, tak­že vůbec neměl poně­tí, o co jde. Mezitím se sta­lo dal­ších něko­lik udá­los­tí. Například Skaut doma udě­lal obrov­ský nepo­řá­dek a nebýt Adama, tak by to Ben sám nezvlá­dl ukli­dit, což by byl prů­švih u rodi­čů.

Další inci­dent na sebe nene­chal čekat. Okolo jejich domu pro­jíž­dě­lo tma­vé auto a vypa­da­lo to, že Bena sle­du­je. Ze stej­né­ho auta vystou­pil dokon­ce jed­nou cizí muž a Benovi nabí­zel, jest­li by s Hrdinou a Skautem nechtěl pro­vo­zo­vat psí zápa­sy. Ben měl z něho vel­mi špat­ný pocit, ale rodi­čům se nesvě­řil. Pak však došlo ke straš­né udá­los­ti - Hrdina a Skaut zmi­ze­li z jejich domu. Benovi pomá­hal Adam s hle­dá­ním. Ben si byl napros­to jist, že psy ukra­dl Jakub, ale když při­šli k němu domů, zjis­ti­li, že má Holly - vel­mi nemoc­nou fen­ku a změ­ni­li na něj názor. Ovšem netu­ši­li, kde je Hrdina a Skaut.

Vynikající pří­běh, mys­lím nejen pro milov­ní­ky zví­řat. Tohle se pod­le mě musí líbit kaž­dé­mu, i když se jed­ná o čis­tě sub­jek­tiv­ní názor, ale já mám z toho tako­vý pocit. Ilustrací není mno­ho, ale to vůbec neva­dí. Obálka je z mého pohle­du úchvat­ná. Doporučuji ke kou­pi ke čte­ní. Má 224 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 212 Kč zde.

  • Autor: Jennifer Li Shotzová
  • Ilustrátor: Miroslav Vomáčka
  • Žánr: pří­běhy o zví­řa­tech
  • Nakladatelství: CPRESS
  • Datum vydá­ní:23. 04. 2018

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72617 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71772 KB. | 17.07.2024 - 18:23:54