Kritiky.cz > Recenze knih > Neobvyklý typ - literární debut Toma Hankse

Neobvyklý typ - literární debut Toma Hankse

tom hanks neobvykly typ e1542212323449
tom hanks neobvykly typ e1542212323449
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tom Hanks je zná­mý ame­ric­ký herec a drži­tel Oscara za role Forresta Gumpa a práv­ní­ka Andrewa v dra­ma­tu Philadelphia. Kromě toho je i reži­sé­rem a pro­du­cen­tem... a váš­ni­vým sbě­ra­te­lem psa­cích stro­jů. A prá­vě na jed­not­li­vých expo­ná­tech ze své sbír­ky napsal svou lite­rár­ní prvo­ti­nu, Neobvyklý typ, jejíž čes­ký pře­klad vydá­vá nakla­da­tel­ství Domino. Hanks pro­slul svým odu­šev­ně­lým a pro­cí­tě­ným herec­tvím – a tytéž kva­li­ty vná­ší do své lite­rár­ní prvo­ti­ny. Je vtip­ný, ale umí pře­jít k melan­cho­lii; píše leh­kým perem, ale dotý­ká se vel­kých témat.

Jeho sedm­náct poví­dek je oprav­du růz­no­ro­dých. Píše o milost­ném vzpla­nu­tí dvou pří­tel, sou­že­ní váleč­né­ho vete­rá­na, ces­to­vá­ní v čase, neče­ka­ném obje­vu mla­dé­ho nad­še­né­ho sur­fa­ře, živo­tě na Marsu nebo vel­kém spor­tov­ním úspě­chu spor­tov­ce - ama­té­ra, emi­gra­ci a útěk před poli­tic­kým reži­mem. Vžívá se do sloup­ka­ře malo­měst­ských novin Naše měs­to dnes Hanka Fiseta, kte­rý sta­ro­svět­sky komen­tu­je moder­ní svět, a neschá­zí ani jeden scé­nář.

Boba Claye zabi­li v Normandii téhož dne, kdy Ernie, zra­ně­ný do pra­vé­ho steh­na, vykr­vá­cel. Nikdo si nevši­ml, že má pře­ťa­tou tepnu, poně­vadž kaluž krve pod ním sa neroz­lé­va­la kolem, ale vsák­la ji vlh­ká hlí­na. Nikdo to nevi­děl. Nevěnovali niče­mu tako­vou pozor­nost, jak by měli, pro­to­že někde na dru­hé stra­ně hus­té­ho křo­ví v tom fran­couz­ském bocage, nebo­li háj­ku, byli Němci a sna­ži­li se je zabít.

Největším kla­dem kni­hy je roz­hod­ně Hanksova schop­nost věro­hod­ně popsat nejrůzněj­ší situ­a­ce z pohledů širo­ké šká­ly postav - nejen už vzpo­mí­na­né­ho váleč­ní­ho vete­rá­na, ale i roz­ve­de­né ženy, kte­rá se s dět­mi pře­stě­hu­je do nové­ho měs­ta, mla­dič­ké hereč­ky sna­ží­cí se pro­sa­dit v Hollywoodu nebo malé­ho klu­ka, kte­rý se těší na víkend strá­ve­ný se svou mat­kou. Hanks se doká­zal vcí­tit do všech těchhle postav tak doko­na­le, že bez pro­blémů uvě­ří­te, že se jejich pří­běhy klid­ně moh­ly ode­hrát tak, jak jsou napsá­ny. Jsou auten­tic­ké, nápa­di­té a rea­lis­tic­ké.

Nečekejte však žád­né akč­ní ani napí­na­vé čte­ní. Hanks píše „jen“ o všed­ním živo­tě a o jeho ply­nu­tí. Děj poví­dek napře­du­je pozvol­ným tem­pem a dýchá sta­ro­svět­skou atmo­sfé­rou. Tu ješ­tě umoc­ňu­je motiv psa­cí­ho stro­je, kte­rý hra­je svou roli v kaž­dé z poví­dek a je záro­veň tím jedi­ným, co mají spo­leč­né. Tahle mno­ho­te­ma­tič­nost dělá kni­hu pou­ta­věj­ší, no záro­veň s sebou při­ná­ší rizi­ko, že ne všech­ny povíd­ky vás budou bavit. Je však víc než prav­dě­po­dob­né, že ale­spoň nek­te­ré z nich vás zaujmou a chyt­nou za srd­ce.

Hodnocení: 85%

NEOBVYKLÝ TYP

Autor: Tom Hanks

Originální název: Uncommon Type: Some Stories

Překlad: Vladimír Medek

Vydáno: Domino, 2018

Počet stran: 416

Zdroj obráz­ku: dominoknihy.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32724 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71869 KB. | 18.07.2024 - 13:17:11