Kritiky.cz > Recenze knih > Nech mě jít, prosím

Nech mě jít, prosím

nech mě jít
nech mě jít
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Louis Lasker má svou rodi­nu nade všech­no rád. Jedinou výjim­ku před­sta­vu­jí situ­a­ce, kdy čle­ny své rodi­ny upřím­ně nesná­ší. Tenhle roz­por má ale hned něko­lik důvo­dů. Rozvod otce, smrt mat­ky, odliš­né pova­hy jeho bra­trů. Rodina spo­lu moc neko­mu­ni­ku­je. Proč by taky měla? Vždyť už si řek­li úpl­ně všech­no! No co když si ve sku­teč­nos­ti neřek­li vůbec nic? Rodinnou ruti­nu naru­ší až Louisův otec, sta­rý pan Lasker, a jeho ozná­me­ní. Prozradí, že dospěl do posled­ní­ho stá­dia smr­tel­né nemo­ci a požá­dá syny, aby ho dopro­vo­di­li do Curychu, kde chce pod­stou­pit euta­na­zii.

Louisovi brat­ři to odmít­nou udě­lat. Louis si taky nemys­lí, že je to dob­rý nápad, ale roz­hod­ne se otco­vo přá­ní spl­nit. Nejdřív se zdá, že si muži nebu­dou mít co říct, no o co dýl jsou na ces­tě, o to jsou si bliž­ší. Počáteční roz­pa­ky zmi­zí a nahra­dí je vzpo­mín­ky a poz­dě­ji nejrůzněj­ší opi­lec­ké a jinak anar­chis­tic­ké eska­pá­dy. Hlavní otáz­ka ale zůstá­va nezod­po­vě­ze­na. Má Louis své­ho otce takří­ka­jíc k smr­ti rád?

Anglický spi­so­va­tel Edward Docx napsal již čty­ři kni­hy. Jeho nej­no­věj­ší kni­ha Nech mě jít vyprá­ví o zra­ně­ných citech, smí­ře­ní, živo­tě i umí­rá­ní a vyda­lo ji nakla­da­tel­sví Domino.

Cesta za smrtí... nebo za životem?

I když je se může zdát, že je kni­ha hlav­ně o umí­rá­ní, není to prav­da. Právě nao­pak. Vypráví spíš o tom, co je v živo­tě důleži­té, o citech, kte­ré je potře­ba vylé­čit, o malých věcech a rados­tech, kte­ré se poz­dě­ji uká­žou jako vel­ké. Je to zlo­ži­té téma, ale autor o něm píše s leh­kos­tí, téměř něž­ně, vyhý­bá se sen­ti­men­ta­li­tě a to všech­no koře­ní cynic­kým humo­rem.

Později se na ces­tu za smr­tí při­dá­va­jí taky Ralph a Jack Laskerovi, a tak do Curychu míří celá rodi­na. Každý z nich se ale se vzniklou situ­a­cí vyrov­ná­vá jinak. Všechny však pře­kva­pí, když si uvě­do­mí, že ces­ta za smr­tí je ve sku­teč­nos­ti ces­ta plná živo­ta, kte­rý moh­li spo­leč­ně pro­žít, kdy­by v minu­los­ti kona­li jinak. Konečně se vzá­jem­ně pozná­va­jí, odpouš­tí si a začí­na­jí jeden dru­hé­ho chá­pat. Ovlivní obno­ve­né rodin­né vzta­hy roz­hod­nu­tí pana Laskera pod­stou­pit euta­na­zi? To není pod­stat­né. V tomhle pří­bě­hu není důleži­tý cíl, nýbrž ces­ta. Cesta, kte­rou si uži­je­te a kte­rá vás při­nu­tí zamys­let se.

Hodnocení: 80%

Nech mě jít

Autor: Edward Docx

Originální název: Let Go My Hand

Překlad: Tereza Horáková

Vydáno: Domino, 2018

Počet stran: 400


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32301 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71655 KB. | 14.07.2024 - 13:08:16