Kritiky.cz > Recenze knih > PŘEHLED ANATOMIE A FYZIOLOGIE ČLOVĚKA pro nelékařské zdravotnické obory

PŘEHLED ANATOMIE A FYZIOLOGIE ČLOVĚKA pro nelékařské zdravotnické obory

anatomie.cz
anatomie.cz
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po kni­ze „Přehled ana­to­mie a fyzi­o­lo­gie člo­vě­ka pro nelé­kař­ské zdra­vot­nic­ké obo­ry“ od Lady Stuchlé jsem sáh­la ryze z prak­tic­kých důvo­dů, to jest abych tak v pří­pa­dě potře­by v prá­ci měla mož­nost kam sáh­nout, podí­vat se a ově­řit si pří­pad­né infor­ma­ce, jež se mi dosta­nou pod ruku.

Samotná pří­ruč­ka je roz­dě­le­na do 14ti vět­ších kapi­tol zahr­nu­jí­cí vždy urči­tou sou­sta­vu v těle:1. Soustava kos­ter­ní (sys­te­ma sce­le­ta­le), 2. Soustava sva­lo­vá (sys­te­ma muscu­lo­rum), 3. Krev (san­gu­is), 4. Soustava obě­ho­vá (sys­te­ma car­di­o­vascu­la­re), 5. Soustav míz­ní (sys­te­ma lym­pha­ticum), 6. Soustava dýcha­cí (sys­te­ma repi­ra­to­ri­um), 7. Soustava trá­vi­cí (sys­te­ma diges­to­ri­um), 8. Soustava vylu­čo­va­cí (sys­te­ma uri­na­ri­um), 9. Pohlavní sou­sta­va muže (sys­te­ma geni­ta­le mascu­li­num), 10. Pohlavní sou­sta­va ženy (sys­te­ma geni­ta­le femi­ni­num), 11. Soustava kož­ní (inte­gu­men­tum com­mu­ne), 12. Žlázy s vnitř­ní sekre­cí (glan­du­lae endo­cri­nae), 13. Soustava ner­vo­vá (sys­te­ma ner­vosum), 14. Smyslové orgá­ny (orga­na sen­cu­um).

Tyto kapi­to­ly jsou vel­mi pře­hled­ně roz­dě­le­né do men­ších pod­ka­pi­tol, kde se dále blí­že věnu­jí urči­té oblas­ti např. orgán čichu, orgán chu­ti, brz­lík, jazyk, slin­né žlá­zy, žalu­dek a mno­ho dal­ší­ho.

Text je napsán vel­mi sro­zu­mi­tel­nou a jed­no­du­chou for­mou tak, aby vše­mu poro­zu­měl i napros­tý laik.

Navíc vět­ši­na tex­tu je obo­ha­ce­na o čer­no­bí­lé a vel­mi věro­hod­né sche­ma­tic­ké obráz­ky Pavla Fialy, význam­né osob­nos­ti Lékařské fakul­ty Univerzity Karlovy v Plzni, díky nímž si  kaž­dý ze čte­ná­řů vytvo­ří skvě­lou před­sta­vu nejen o tom, jak co v těle při­bliž­ně vypa­dá, ale i jak to vlast­ně fun­gu­je.

Dle autor­ky byla kni­ha psá­na pře­váž­ně pro stu­den­ty s cílem poskyt­nout jim pře­hled zna­los­tí v obtíž­ných a krás­ných dis­ci­plí­nách ana­to­mie a fyzi­o­lo­gie potřeb­ných pro stu­di­um nelé­kař­ských zdra­vot­nic­kých obo­rů a zdra­vot­nic­kou pra­xi, a po pře­čte­ní a pro­stu­do­vá­ní této kni­hy musím říct, že se autor­ka toho­to úko­lu zhos­ti­la vel­mi bra­vur­ně.

V bro­žur­ce, jež je tak ako­rát do ruky, najde­te uce­le­né infor­ma­ce, kde je záro­veň v tex­tu upře­na i vel­ká pozor­nost na latin­skou ter­mi­no­lo­gii s pří­pad­ný­mi řec­ký­mi ekvi­va­len­ty, jež jsou nedíl­nou sou­čás­tí stu­dia zdra­vot­nic­kých, či v pra­xi u nezdra­vot­nic­kých obo­rů. 

Kniha „Přehled ana­to­mie a fyzi­o­lo­gie člo­vě­ka pro nelé­kař­ské zdra­vot­nic­ké obo­ry“ je vel­mi pěk­ně zpra­co­va­ná pub­li­ka­ce, kte­rá kaž­do­pád­ně nalez­ne uplat­ně­ní v kaž­do­den­ním živo­tě kaž­dé­ho z nás, neboť v ní najde­te vel­mi zají­ma­vé a cen­né infor­ma­ce, kte­ré se jen tak na základ­ní ško­le neu­čí. 

Věřte, bude­te vel­mi mile pře­kva­pe­ni tím, co všech­no naše tělo samo doká­že....

 

PŘEHLED ANATOMIE A FYZIOLOGIE ČLOVĚKA PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ OBORY

Napsala: Lada Stuchlá

Vydala: GRADA Publishing, a.s.

První vydá­ní, Praha 2024

Počet stran: 176

ISBN: 978-80-271-2903-4


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Serenity9. listopadu 2021 Serenity Historie vzniku filmu Serenity připomíná dobrodružný příběh. Nejprve společnost Fox začíná s natáčením sci-fi seriálu s poněkud zvláštním názvem Firefly (tedy v překladu Světluška). […] Posted in Retro filmové recenze
  • Biografie Cate Blanchett17. února 2005 Biografie Cate Blanchett Catherine Elise Blanchett se narodila 14. května 1969 v Jessie McPherson nemocnici v Melbourne jako dcera texaského námořního důstojníka Roberta Blanchetta a Melbournské učitelky June […] Posted in Profily osob
  • Prci, Prci, Prcičky 427. července 2006 Prci, Prci, Prcičky 4 Takže musím říct, že předešlé kousky mě fakt nadchly, tak sem se na tenhle fakt těšil. Ve filmu už nevystupují původní hrdinové, jako byl Styffler, Jimm, Ozzy, ad. ale v novém díle […] Posted in Filmové recenze
  • Turistas (2006)2. února 2018 Turistas (2006) Brazílie – pro některé Ráj na zemi, pro naše hrdiny hotové peklo… Skupina amerických turistů si hodlá náležitě užít dovolenou v Brazílii. Poznat krásu tamní země, […] Posted in Horory
  • Svoja vojna9. dubna 2024 Svoja vojna Slušný ruský válečný film ze Sýrie.Ruský voják jde sám na vlastní pěst osvobodit svého zajatého kapitána členy ISIS a využije k tomu americkou armádu. Předání vězňů za výkupné se zvrtne […] Posted in Krátké recenze
  • Česká televize ve Varech představila filmový dokument o legendě, kterou „vykradl“ i Terry Gilliam.8. července 2015 Česká televize ve Varech představila filmový dokument o legendě, kterou „vykradl“ i Terry Gilliam. V Karlových Varech byl ve světové premiéře uveden životopisný dokument o jednom z velikánů světové kinematografie Filmový dobrodruh Karel Zeman. V Domě ČT ho dnes představili režisér […] Posted in MFF Karlovy Vary
  • Abstinent - 0411. května 2023 Abstinent - 04 Posted in Videa
  • Život plný iluzí - a pravda vyplouvá na povrch19. dubna 2020 Život plný iluzí - a pravda vyplouvá na povrch Milujete romány Kataríny Gillerové? Chcete zažít několik životů v jednom příběhu? Pojďte se na to společně se mnou podívat. Rozhodně nebudete listovat, jelikož tuto knihu budu dlouho […] Posted in Recenze knih
  • Jak to vypadá s kiny? Co premiéry filmů – změní „korona“ jejich představování?27. října 2020 Jak to vypadá s kiny? Co premiéry filmů – změní „korona“ jejich představování? Tenhle podcast je tentokrát takové moje zamyšlení, či hlasité přemýšlení – chcete-li – o aktuálních věcech… obecně o koroně a kinech a taky o tom, že Netflix a Apple […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Flash S03E02 – Zhrnutie epizódy (97%)18. října 2016 Flash S03E02 – Zhrnutie epizódy (97%) Druhá epizóda seriálu Flash nám konečne ukázala našich obľúbených hrdinov, ale (vďaka Barrymu a jeho obľúbenému cestovaniu časom) nie tak, ako si ich pamätáme z predchádzajúcich sérii. Čo […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,26655 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71903 KB. | 22.07.2024 - 22:04:39