Kritiky.cz > Horory > 1000 Year Sleep (2007)

1000 Year Sleep (2007)

rp 1000yearsleep07kf.jpg
rp 1000yearsleep07kf.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Za neo­pa­tr­nost se pla­tí smr­tí!

Snad kaž­dá dív­ka už někdy v živo­tě usly­še­la od svých rodi­čů věty typu: nebav se s cizí­mi lid­mi, nebo nikdy nevěř niko­mu koho moc neznáš. Většinou však zaká­za­né ovo­ce nej­víc chut­ná a tak se tyhle rady nebe­rou váž­ně, ale měly by. V tom­to krát­kém sním­ku dopla­tí čty­ři mla­dé ženy za svou neroz­váž­nost a neo­pa­tr­nost.

Režie: Adam Wingard
Rok výro­by: 2007
Délka: 6 min
Země: USA

Hrají:
Hannah Hughes ... (Isabella)
Olivia Motley ... (Lydia)
Karla Jean Davis ... (Samantha)
Amanda Myers ... (Lisa)
Lane Hughes ... (vrah)

Režisér Adam Wingard se věnu­je pře­váž­ně natá­če­ní krát­ko­me­tráž­ních horo­rů a sci­fi sním­ků. Ve svých tvor­bách se sna­ží zane­chat dost čas­to i něja­ké to posel­ství či lépe řeče­no varo­vá­ní před nástra­ha­mi toho­to svě­ta. S mini­mál­ním roz­poč­tem a ama­tér­ský­mi her­ci, kte­ří mu zůstá­va­jí věr­ní po celou dobu se sna­ží uká­zat pře­de­vším na nej­růz­něj­ších ame­ric­kých fil­mo­vých fes­ti­va­lech. Dokonce si z nich odne­sl i dvě ceny poro­ty (bos­ton­ský a indi­a­na­po­liský fil­mo­vý fes­ti­val) za film Pop Skull (2007), kte­rý pat­ří mezi výjim­ky a trvá sko­ro hodi­nu a půl. Se svou par­tou nato­čil pro­za­tím čty­ři krát­ko­me­tráž­ní sním­ky a dva del­ší fil­my.

Tentokrát nás pro­vá­zí roz­díl­né osu­dy čtyř dívek, kte­ré se navzá­jem nezna­jí, ale všech­ny se sta­nou oběť­mi séri­o­vé­ho vra­ha, kte­rý ukon­čí jejich krát­ké živo­ty. Isabella a Lydie spo­lu žijí v mile­nec­kém vzta­hu a uží­va­jí si dosy­ta lás­ky a doty­ků svých těl. Lisa je cho­dí­cí neštěs­tí. Nic se jí neda­ří a vydě­lá­vá si jako striptér­ka. Za to Samantha je mla­dé děv­če, kte­ré má spous­tu akti­vit, jako je hra­ní na kyta­ru, nebo base­ball. Všechny se pro­tlou­ka­ly živo­tem po svém a jejich roz­díl­né osu­dy byly před­ur­če­ny k tomu, aby se nikdy nepo­tka­ly. Jenže měly tu smůlu, že si je vyhlé­dl stej­ný muž, muž kte­rý je při­ve­dl do hro­bu.

Snímek je smě­si­cí fla­shbac­ků, ve kte­rých se stří­da­jí posled­ní oka­mži­ky všech zúčast­ně­ných. Režisér tím nabí­dl divá­kům mož­nost zjis­tit ale­spoň mini­mum infor­ma­cí o dív­kách a uká­zat jejich roz­díl­né živo­ty. Potom pře­jde rov­nou k věci a vše kon­čí jejich smr­tí. Navíc máme šan­ci vidět i osud jejich vra­ha, kte­rý urči­tě poba­ví. Myslím, že zas tak hroz­ná podí­va­ná to není, ale neče­kej­te žád­nou horo­ro­vou jízdu, kte­rá by vás sra­zi­la na kole­na. Moc horo­ro­vých pasá­ží tady totiž k vidě­ní není. To zna­me­ná, že pro ty co oče­ká­va­jí zázra­ky to bude jen ztrá­ta času, pro jiné zabi­tí šes­ti minut prů­měr­ným kraťa­sem.

Hodnocení:
50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,79515 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71737 KB. | 21.07.2024 - 00:23:51