Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Tajemství staré bambitky 2

Tajemství staré bambitky 2

Tajemství staré bambitky 2
Tajemství staré bambitky 2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 2,00 z 5)
Loading...

Příběh napra­ve­né­ho lou­pež­ní­ka Karaby (Ondřej Vetchý), jeho odváž­né dce­ry Aničky (Kamila Janovičová), tro­chu neši­kov­né­ho prin­ce Jakuba (Tomáš Klus) a dal­ších postav opus­ti­li tvůr­ci ve chví­li, kdy kaž­dá pohád­ka kon­čí. Zlo bylo potres­tá­no, dob­ro zví­tě­zi­lo a s ním i lás­ka Aničky a Jakuba. A po letech… Z Jakuba je král, z Aničky krá­lov­na a rodi­na se roz­rost­la o zví­da­vou prin­cez­nu Johanku (Valentýna Bečková). Ta nej­ra­dě­ji trá­ví čas u milu­jí­cí­ho dědeč­ka Karaby, kte­rý se roz­ho­dl věno­vat už jenom hrn­číř­ské­mu řemeslu. Zlotřilí rád­co­vé Lorenc (Jiří Lábus) a Ferenc (Miroslav Vladyka) byli vyhná­ni z krá­lov­ství, potlou­ka­jí se po svě­tě a hle­da­jí mís­to, kde by moh­li zno­vu začít kout pik­le. A mla­dá, nezku­še­ná krá­lov­na Julie (Veronika Khek Kubařová) ze sou­sed­ní­ho krá­lov­ství se sta­ne vhod­ným nástro­jem jejich pomsty. Že by nastal čas oprášit tajem­nou bam­bit­ku, kte­rá dopo­sud leže­la dob­ře ukry­tá a povo­lat na pomoc lou­pež­ní­ka Karabu? Kdo však ví, kde mu je konec? A není to jenom pohád­ka pro malou prin­ceznič­ku? Lorenc a Ferenc nastra­ží na Karabu důmy­sl­nou past. Teď je potře­ba spo­jit síly, aby spra­ve­dl­nost a lás­ka koneč­ně zví­tě­zi­ly.......

Televizní pohád­ka Tajemství sta­ré bam­bit­ky se dočka­la pre­mi­é­ry 25. 12. 2011 a během ní jí v tele­vi­zi zhlédlo téměř 2 mili­o­ny domác­nos­tí. S odstu­pem času je poté pohád­ka vní­má­na jako jed­na z nej­po­ve­de­něj­ších či ale­spoň nej­sne­si­tel­něj­ších čes­kých pohá­dek uply­nu­lé deká­dy, což doka­zu­je i fakt, že i během posled­ních vánoč­ních svát­ků pohád­ku v tele­vi­zi viděl téměř 1 mili­on domác­nos­tí. I pro­to dává smy­sl, že po deká­dě došlo na rea­li­za­ci pokra­čo­vá­ní, kde ovšem při­chá­zí zásad­ní změ­na v tom, že Tajemství sta­ré bam­bit­ky 2 nevznik­lo pro tele­vi­zi, ale pro kina. Sám navrá­ti­vší reži­sér prv­ní­ho fil­mu Ivo Macharáček poté pro­hlá­sil, že pří­běh dvoj­ky je vrs­tev­na­těj­ší, má více linek a je výprav­něj­ší. Navýšení roz­počtu je při­tom u Tajemství sta­ré bam­bit­ky 2 roz­hod­ně vidět a sku­teč­ně ten­to­krát nevy­pa­dá tele­viz­ně, ale více fil­mo­vě­ji. Stačí to ovšem k tomu, aby si Tajemství sta­ré bam­bit­ky 2 obhá­ji­lo svou exis­ten­ci?

Tajemství staré bambitky 2
Photo © Fairytale Production / Vojtěch Resler

I ten­to­krát musí divák při sle­do­vá­ní Tajemství sta­ré bam­bit­ky 2 počí­tat s vel­mi jed­no­du­chým pří­bě­hem a více­mé­ně infan­til­ním pří­stu­pem. Všechny zná­mé posta­vy si více­mé­ně drží svůj cha­rak­ter z před­cho­zí­ho fil­mu, k žád­né­mu zásad­ní­mu vývo­ji postav nedo­chá­zí a sou­boj dob­ra se zlem se více­mé­ně vyví­jí oče­ká­vá­ným smě­rem. Na dru­hou stra­nu ovšem Tajemství sta­ré bam­bit­ky 2 doká­že roz­hod­ně pro­dat něja­ké to posel­ství o pře­bí­rá­ní zod­po­věd­nos­ti, nebá­ní se pro­je­vit své city či o tom, že by pocti­vost a dob­ro­ta vždy měla ide­ál­ně vítě­zit nad cham­ti­vos­tí a zlem.

Tajemství staré bambitky 2
Photo © Fairytale Production / Vojtěch Resler

Za scé­ná­řem i ten­to­krát sto­jí Evžen Gogela, i díky tomu zřej­mě doká­že cho­vá­ní postav koexis­to­vat s jejich cho­vá­ním z původ­ní­ho fil­mu. Nejvíce stě­žej­ní lin­kou si při­tom z původ­ní sesta­vy pro­chá­zí pře­de­vším Karaba v podá­ní Ondřeje Vetchého, kte­ré­mu ruka Gogela do ces­ty při­hra­je spa­ni­lou krá­lov­nu v podá­ní Veroniky Khek Kubařové. Ačkoliv kom­bi­na­ce Vetchý/Khek Kubařová půso­bí v prů­bě­hu neu­stá­le podiv­ně, Khek Kubařová svým výko­nem roz­hod­ně neu­ra­zí, pře­de­vším i pro­to, že lin­ka kolem krá­lov­ny Julie a Karaby je mož­ná ve finá­le z celé­ho fil­mu nej­za­jí­ma­věj­ší.

Dvojice Jiří Lábus a Miroslav Vladyka se vra­cí jako pro­rad­ní Lorenc a Ferenc a doká­ží být nadá­le vel­mi zábav­ní, přes­to by mož­ná bylo zají­ma­věj­ší, kdy­by pří­běh ten­to­krát vsa­dil na podo­bu zce­la nové­ho zla. To je mimo jiné načrt­nu­té v sekun­dár­ní dějo­vé lin­ce, kte­rá pojed­ná­vá o tom, že si musí král Jakub v podá­ní Tomáše Kluse vydo­být něja­ký ten respekt. Jenže tahle lin­ka ve finá­le vlast­ně vyšumí zce­la do prázd­na, při­čemž zamr­zí, že prá­vě tato samot­ná pod­zá­plet­ka by mož­ná šla roz­pra­co­vat a pou­žít jako ústřed­ní lin­ku. O celé Tajemství sta­ré bam­bit­ky 2 ovšem pla­tí, že vše vždy vyře­ší až pode­zře­le hlad­ce. A když je napří­klad na začát­ku zru­še­no krá­lov­ské voj­sko, člo­věk oče­ká­vá, že se to celé pře­ci jen tak tro­chu vymstí a bude to mít zásad­ní dohru. A ve finá­le ano. A vlast­ně záro­veň vůbec.

tajemstvi stare bambitky 2
Photo © Fairytale Production / Vojtěch Resler

Tajemství sta­ré bam­bit­ky 2 ovšem sku­teč­ně doká­že půso­bit výprav­ně­ji, kame­ro­vé oble­ty jsou půvab­něj­ší a nápa­di­těj­ší, kos­týmy a výpra­va jsou fajn a pla­tí, že navý­še­ní roz­počtu a změ­na for­má­tu je na pokra­čo­vá­ní poznat. I když ovšem Tajemství sta­ré bam­bit­ky 2 má vlast­ně dale­ko k zby­teč­nos­tem typu Dědictví aneb Kurva se neří­ká či Sněženky a machři po 25 letech, jis­tá pachuť toho, že se s kdo­ví­jak nos­ným kon­cep­tem pro tohle pokra­čo­vá­ní poda­řit nepři­šlo ovšem zůstá­vá.

V jis­tých momen­tech je humor oprav­du tak dětin­ský, až je vylo­že­ně pito­mý. V jis­tých momen­tech je ovšem tak moc pito­mý, že je vlast­ně zábav­ný tím, jak je pito­mý. Písně jsou ten­to­krát o pozná­ní méně sne­si­tel­něj­ší a poslou­cha­tel­né než v pří­pa­dě prv­ní­ho fil­mu. A pře­de­vším je sku­teč­ně nut­né dodat, že je scé­nář ten­to­krát ješ­tě více jed­no­duš­ší než minu­le a oněch zmí­ně­ných více linek vlast­ně dva­krát není k pro­spě­chu věci. Všechny dějo­vé lin­ky se totiž nepro­je­ví jako dva­krát nos­né a pře­de­vším u nich sku­teč­ně nemá cenu hlou­bat něja­kou logi­kou, pro­to­že s ní by samot­ná záplet­ka skon­či­la někdy po půl hodi­ně. Při sna­ze o nasa­ze­ní dět­ské opti­ky se ovšem musí nechat, že tato pohád­ka sku­teč­ně je schop­ná pře­dat něja­ké to posel­ství a může být pro svou cílov­ku sku­teč­ně zábav­ná. A dopro­vod při­tom nebu­de muset mít pocit, že mož­ná škvr­ně­ti dělá med­vě­dí služ­bu.

Bez toho­hle návra­tu se mož­ná svět mohl obe­jít, návrat nadá­le sym­pa­tic­kých a cel­kem zábav­ných postav jako Karaba, Anička a Jakub či Lorenc a Ferenc ovšem neu­ra­zí a na původ­ní pohád­ku roz­hod­ně nevr­há nemi­lý stín. A pořád jde o zda­ři­lej­ší výsle­dek, než vánoč­ní pohád­ky, kte­ré se po vzo­ru prv­ní­ho Tajemství sta­ré bam­bit­ky sna­ží kaž­dé Vánoce zasít do srd­cí divá­ků. Těžko říct, jak moc si u divá­ků původ­ní­ho fil­mu pokra­čo­vá­ní pove­de, dá se ovšem počí­tat s tím, že i ten­to­krát budou spo­ko­je­ni....

Verdikt: 55 %

Photo © Fairytale Production / Vojtěch Resler


Podívejte se na hodnocení Tajemství staré bambitky 2 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Tajemství staré bambitky 2 – Recenze – 50 %9. února 2022 Tajemství staré bambitky 2 – Recenze – 50 % Televizní pohádku Tajemství staré bambitky premiérově vysílala Česká televize na první svátek vánoční v roce 2011 a od té doby ji mnohokrát reprízovala. Dočkala se totiž nemalé popularity, […] Posted in Filmové recenze
  • Princ Mamánek – Recenze – 30 %1. listopadu 2022 Princ Mamánek – Recenze – 30 % Česká pohádka Princ Mamánek je vysněným projektem herce Jana Budaře, který ji režíroval, napsal a produkoval coby svůj celovečerní debut. Kromě toho ji natočil podle vlastní stejnojmenné […] Posted in Filmové recenze
  • Princ Mamánek25. října 2022 Princ Mamánek Princ Ludvík Otomar Karel XII. zrozený Vznešený (Jan Budař) je velmi spjatý se svou milující maminkou, královnou Ludmilou (Jana Nagyová). Jenže Ludvík je princ už poněkud přerostlý, je mu […] Posted in Filmové recenze
  • Myši patří do nebe – Recenze – 70 %12. října 2021 Myši patří do nebe – Recenze – 70 % Český loutkově animovaný film Myši patří do nebe se sice odehrává v našem světě, ale vystupují v něm výhradně zvířata, a to nejčastěji myši (a sem tam nějaký krtek nebo někdo další) a také […] Posted in Filmové recenze
  • Tři bratři17. srpna 2021 Tři bratři Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako […] Posted in Galerie
  • Návštěvníci slaví 40 let od první klapky v Pelhřimově22. června 2021 Návštěvníci slaví 40 let od první klapky v Pelhřimově Návštěvníci je československý sci-fi televizní seriál pro děti z let 1981 až 1983. Vznikl v koprodukci Československé televize a několika dalších evropských zemí. Seriál se vysílal i v […] Posted in Zajímavosti
  • Kolja - Nejúspěšnější film posledních 40. let28. března 2021 Kolja - Nejúspěšnější film posledních 40. let Na konci 80. let se stárnoucí hudebník František Louka (Zdeněk Svěrák) rozhodne vyřešit špatnou finanční situaci fiktivním sňatkem s Ruskou Naděždou (Irina Bezrukova), která se snaží […] Posted in Retro filmové recenze
  • Anděl páně23. prosince 2023 Anděl páně Mottem pohádky by mohla být modlitbička "andělíčku můj strážníčku, ochraňuj Petronelovu dušičku". Anděl Petronel v podání klasika Ivana Trojana je totiž učiněný smolař, popleta a hlavně […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kultovní seriál Česká soda slaví 30 let5. června 2023 Kultovní seriál Česká soda slaví 30 let V letošním roce si připomínáme třicet let od prvního vysílání satirického pořadu Česká soda, který pro Českou televizi v letech 1993–1997 vyráběla společnost Febio. Pořad byl koncipován […] Posted in Zajímavosti
  • Jan Žižka (2022)13. září 2022 Jan Žižka (2022) Jan Žižka je dlouho očekávaným filmem Petra Jákla, který se již stihl proslavit (či "proslavit") díky filmům jako horor Ghoul nebo konspirační thriller Kajínek. Tentokrát se tento bývalý […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61464 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72142 KB. | 23.04.2024 - 13:16:11