Kritiky.cz > Festivaly > Projekt 100 v roce 2013: Sunset Blvd., Tenkrát na Západě, Big Lebowski a Všichni dobří rodáci…Velké filmy na velkém plátně

Projekt 100 v roce 2013: Sunset Blvd., Tenkrát na Západě, Big Lebowski a Všichni dobří rodáci…Velké filmy na velkém plátně

Projekt100
Projekt100
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V rám­ci Projektu 100 budou do čes­kých kin v roce 2013 uve­de­na čty­ři mimo­řád­ně kva­lit­ní, oce­ňo­va­ná díla svě­to­vé a čes­ké kine­ma­to­gra­fie, restau­ro­va­ná a v digi­tál­ní podo­bě:

- 24. led­na (kino Aero, 20 hodin) Sunset Blvd., jeden z nej­lep­ších fil­mů legen­dár­ní­ho ame­ric­ké­ho reži­sé­ra Billyho Wildera z roku 1950,

- 21. břez­na (Městská knihov­na, 20 hodin) evrop­ská kla­si­ka, spaghetti-western Tenkrát na Západě reži­sé­ra Sergia Leoneho z roku 1968,

- 23. květ­na (kino Oko, 20 hodin) kul­tov­ní film brat­ří Coenů z roku 1998 Big Lebowski,

- 1. srp­na během Letní fil­mo­vé ško­ly Uherské Hradiště 2013 film Všichni dob­ří rodá­ci Vojtěcha Jasného, nato­če­ný v roce 1968.

Projekt 100 pro­šel v roce 2012 zásad­ní ino­va­cí. Namísto putov­ní pře­hlíd­ky kolek­ce kla­sic­kých a arto­vých fil­mů nyní obsa­hu­je čty­ři pro­gra­mo­vé blo­ky, mapu­jí­cí čty­ři klí­čo­vé oblas­ti dis­tri­buce kla­sic­kých fil­mů. Každý z těch­to blo­ků je uvá­děn v jed­nom kon­krét­ním měsí­ci: leden – ame­ric­ká kla­si­ka, bře­zen – evrop­ská kla­si­ka, kvě­ten – kul­tov­ní fil­my 90. let, srpen – čes­ká kla­si­ka, restau­ro­va­ná a digi­ta­li­zo­va­ná kopie kla­sic­ké­ho díla čes­ké­ho fil­mu, jejíž uve­de­ní je pro­po­je­no s pro­gra­mem Letní fil­mo­vé ško­ly Uherské Hradiště. „Naším zámě­rem bylo nejen cel­ko­vé zpře­hled­ně­ní Projektu 100 pro odbor­nou i širo­kou veřej­nost, ale také vytvo­ře­ní sou­stav­né a trva­lé plat­for­my pro kon­cepč­ní kino­dis­tri­buci kla­sic­kých fil­mů, kte­rá je v čes­kém kon­tex­tu oje­di­ně­lá. Opustili jsme pro­to podo­bu před­chá­ze­jí­cí kolek­ce ve pro­spěch jed­not­li­vých pre­mi­ér, jimž je mož­no věno­vat vět­ší pro­pa­gač­ní pozor­nost a uči­nit z jejich uve­de­ní fil­mo­vou udá­lost. Životnost nové kon­cep­ce nazna­čil nespor­ný úspěch nové­ho Projektu 100 v loň­ském roce – všech­ny čty­ři fil­my se pro­mí­ta­ly ve více než 100 kinech v celé České repub­li­ce a do kon­ce říj­na 2012 je vidě­lo více než 12 000 divá­ků,“ kon­sta­tu­je hlav­ní dra­ma­turg Jan Jílek.

Organizátorům Projektu 100, Asociaci čes­kých fil­mo­vých klu­bů (AČFK), se tak poda­ři­lo zacho­vat dob­ře zave­de­nou znač­ku pro uvá­dě­ní kla­sic­kých fil­mů do kin a záro­veň pod tou­to znač­kou dis­tri­bu­o­vat kla­sic­ké fil­my prů­běž­ně a sys­té­mo­vě kaž­dý rok. K rados­ti všech pří­z­niv­ců kva­lit­ní kine­ma­to­gra­fie.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Projekt 100


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,16966 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71520 KB. | 23.06.2024 - 10:10:29