Kritiky.cz > Speciály > Vlastníci

Vlastníci

word image
word image
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

O FILMU

Komedie pro ty, kdo to neza­ži­li. Drama pro ty, kdo tím žijí.

Mnozí maji­te­lé bytů to asi zna­jí z vlast­ní zku­še­nos­ti. Hrdinové fil­mu Vlastníci jsou totiž jed­ně­mi z nich, pat­ří jim byty v jed­nom postar­ším čin­žov­ním domě a prá­vě mají spo­leč­nou schůzi, na kte­ré se musí dohro­ma­dy na mno­hém dohod­nout a roz­hod­nout. Najdou se mezi nimi ide­a­lis­té, kte­ří jed­na­jí ve pro­spěch cel­ku, jsou zde i vypo­čí­ta­ví pro­spě­chá­ři nebo dokon­ce rafi­no­va­ní mani­pu­lá­to­ři, ale také lidé ztra­ce­ní v poci­tech vlast­ní bez­vý­znam­nos­ti. Všichni se ale nako­nec musí spo­leč­ně domlu­vit na sprá­vě domu, ve kte­rém mají své byty…

Paní Zahrádková (Tereza Ramba) s man­že­lem (Vojta Kotek) ide­a­lis­tic­ky chtě­jí, aby spo­leč­ný­mi sila­mi dům zachrá­ni­li. Novomanželé Bernáškovi (Jiří Černý, Maria Sawa) se s nad­še­ním při­po­ju­jí. Paní Roubíčková (Klára Melíšková) pedant­sky kon­t­ro­lu­je řád­ný prů­běh schůze. Paní Horvátová (Dagmar Havlová) všech­no ini­ci­a­tiv­ně komen­tu­je. Naivní pan Švec (David Novotný) zastu­pu­je svo­ji mamin­ku. Paní Procházková (Pavla Tomicová), zastu­po­va­ná panem Novákem (Ondřej Malý), hle­dá způ­so­by jak zhod­no­tit svůj maje­tek. Pan Nitranský (Andrej Polák) tou­ží po půdě v domě a pan Kubát (Jiří Lábus) důsled­ně sabo­tu­je jaké­ko­liv roz­hod­nu­tí. A v poza­dí číha­jí brat­ři Čermákovi (Kryštof Hádek, Stanislav Majer), jen sta­rý pan pro­fe­sor Sokol (Ladislav Trojan) zatím nic neko­men­tu­je…

Producent fil­mu Marek Jeníček (CinemArt) o vzni­ku fil­mu řekl: „Když jsem si na jaře 2017 pře­če­tl text s pra­cov­ním názvem SVJ, řekl jsem si, že by to koneč­ně moh­la být vhod­ná lát­ka pro Jirkův fil­mo­vý debut, o kte­rém jsme spo­lu něko­li­krát hovo­ři­li. Podpora Fondu kine­ma­to­gra­fie na dal­ší lite­rár­ní vývoj potvr­di­la kva­li­tu tex­tu, sou­běž­ně s pří­pra­vou fil­mu Jirka při­pra­vo­val diva­del­ní hru s VOSTO5, kte­rá se setka­la se skvě­lým při­je­tím. Finální ver­ze fil­mo­vé­ho scé­ná­ře pak byla dokon­če­na v červ­nu 2018.“

Film kopro­du­ko­va­la Česká tele­vi­ze. Kreativní pro­du­cent České tele­vi­ze Jaroslav Sedláček o fil­mu pro­hlá­sil:

„Na sou­čas­ných čes­kých fil­mech mi vadí, že jsou tak tro­chu mimo čas a pro­stor. To Vlastníci nejsou. V nich je naše sou­čas­nost vidět ve vší tragi­ko­mic­ké naho­tě. Chvíli se smě­je­te, chví­li vás mra­zí. Všichni chtě­jí víc, než mají. Všichni se domá­ha­jí svých práv, ale nikdo se nehlá­sí ke svým povin­nos­tem. To je čes­ká spo­leč­nost dneš­ních dní. Jirka Havelka to napsal skvě­le a her­ci to skvě­le zahrá­li. Jsem zvě­dav, co na to divá­ci.“

Jiří Havelka se při vol­bě téma­tu inspi­ro­val vlast­ní­mi zážit­ky ze schůzí vlast­ní­ků byto­vých jed­no­tek a divá­kům vzka­zu­je: „Ten film je kome­die. A mys­lím, že pro všech­ny věko­vé kate­go­rie i pro voli­če všech poli­tic­kých stran. Snad tam je celé dneš­ní spek­trum. Takže ide­ál­ní by bylo se v kině bavit a dou­fat, že „peklo jsou ti dru­zí“.“ 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Hořící keř - Autentická minisérie o normalizaci v Československu18. ledna 2024 Hořící keř - Autentická minisérie o normalizaci v Československu Polská režisérka Agnieszka Hollandová má k Praze jistě vřelý vztah, přibližně v době o které pojednává minisérie Hořící keř studovala na pražské FAMU, což v člověku jistě určité zážitky […] Posted in TV Recenze
  • Kryštof19. října 2021 Kryštof Kryštof mezi mnichy uprchl nejen pro víru k Bohu, ale i před konflikty s otcem a politickými poměry po únorovém puči. Vedle mnišského života je také jedním z posledních článků řetězu, […] Posted in Filmové recenze
  • Rafťáci - Mádl a Kotek balí holky na raftech.16. dubna 2021 Rafťáci - Mádl a Kotek balí holky na raftech. Možná Vám přijde divné, proč píšu o filmu, který tu už má napsanou slušnou recenzi, ale mám potřebu se pár slovy k němu také vyjádřit, tak mě prosím pochopte. :) Úvodní scéna dostane […] Posted in Retro filmové recenze
  • Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce.25. ledna 2021 Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce. Sedmnáctiletá Barbora (Anna Kameníková) je odbojná, dychtivá a svobodomyslná dívka. Raději čte, než peče. Navíc přitahuje zájem mužů. Rodiče už ji nezvládají, a tak se hledá ženich, který […] Posted in TV Recenze
  • Božena útočí na city14. ledna 2021 Božena útočí na city Čtyři lednové nedělní večery programu České televize patří minisérii „Božena“. Příběh inspirovaný životem spisovatelky národního obrození Boženy Němcové vzbuzuje emoce stejně, jako se to […] Posted in TV Recenze
  • Krajina ve stínu10. září 2020 Krajina ve stínu Krajina ve stínu je kronikou lidí a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého století. Hrdinové filmu čelí nacismu i komunismu, každý […] Posted in Filmové recenze
  • Padesátka - režisérský debut Vojtěcha Kotka2. března 2020 Padesátka - režisérský debut Vojtěcha Kotka Magická číslovka, která může způsobit parádní životní kotrmelce.  Jak jinak si vysvětlit fakt, že se scénárista Petr Kolečko nechal tímto číslem zlákat a napsal divadelní hru. A světe div […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka7. května 2019 Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka Ptám se sám sebe, zda-li to není nějaká náhoda, že jsem se v poslední době uchýlil k recenzování výhradně českých filmů. Kolikrát jsem dal v nedaleké minulosti přednost filmům s česky […] Posted in Retro filmové recenze
  • Toman – Recenze – 60%3. října 2018 Toman – Recenze – 60% Čtvrtý film v režijní filmografii Ondřeje Trojana (po snímcích Pějme píseň dokola, Želarya Občanský průkaz) se odehrává v letech 1945-1948 a věnuje se poněkud zapomenuté postavě […] Posted in Filmové recenze
  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […] Posted in Galerie

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75675 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72203 KB. | 22.02.2024 - 02:50:30